La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama canvis estructurals en les polítiques d’infància

25/11/2016

Presenta l'informe anual sobre els drets de l'infant  i destaca que el compliment de les recomanacions ha estat desigual

Alerta de la manca de mesures de base per combatre la pobresa infantil i constata un estancament en la promoció de l'acolliment familiar, en la lluita contra les desigualtats educatives i en l'atenció a la salut mental

Detecta avenços en l'actualització dels serveis socials bàsics, les beques menjador, el reglament d'emergència social, els itineraris inclusius d’FP i els ajuts als centres de més complexitat, entre d'altres

Entre els temes plantejats durant el 2016, sobresurten actuacions en defensa dels drets dels adolescents LGTBI

Incideix en els efectes col·laterals per a l'alumnat desfavorit que comporta l'aplicació de la jornada compactada a molts instituts

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, han lliurat al Parlament aquest divendres, 25 de novembre, l'Informe sobre els drets de l'infant.  (Accés al Resum executiu)

El document recull les principals actuacions que el Síndic ha dut a terme al llarg de l'any en defensa dels drets de l'infant, i que afecten drets de la Convenció de les Nacions Unides que han pogut ser vulnerats o no protegits suficientment per les administracions. També fa un seguiment detallat de les principals recomanacions adreçades a l'Administració en anys anteriors i en valora el grau de compliment, que ha estat desigual, ja que si bé hi ha avenços en diversos àmbits, aquests són insuficients per combatre algunes mancances estructurals del sistema: pobresa infantil, mancances en la salut mental infantil i juvenil, desigualtats del sistema educatiu i sistema protector orientat a l’acolliment residencial.

1. Pobresa infantil

Prop del 30% dels infants a Catalunya està en risc de pobresa o exclusió social, d'acord amb les dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'any 2015, i  més del 10% pateix una situació de privació material severa, índexs que estan significativament per sobre dels de la població total. El canvi de tendència en els principals indicadors macroeconòmics encara no es reflecteix en l'evolució dels nivells de pobresa infantil.

Davant aquesta situació, el Síndic ha demanat que s’estableixin per norma els mínims considerats essencials per garantir el dret de l'infant a un nivell de vida adequat, que es determini la renda de suficiència econòmica de què ha de disposar una família per garantir l'accés de qualsevol infant a aquests mínims i que creï una prestació específica condicionada a la renda per garantir que les famílies amb infants que no disposen dels ingressos necessaris puguin satisfer els mínims establerts. Aquesta prestació encara no ha estat establerta.

2. Desigualtats en el sistema educatiu

Si bé l’Administració educativa ha adoptat mesures compensatòries centrades en l’alumnat especialment desfavorit, calen mesures estructurals contra les desigualtats socials en l’educació per garantir l’accessibilitat econòmica a l’educació infantil de primer cicle, la lluita contra la segregació escolar i les beques de suport a l’escolaritat.

Entre altres mesures, el Síndic insisteix en la necessitat d’aprovar un nou decret d’admissió de l’alumnat que ampliï els instruments per lluitar contra la segregació i que despleguin algunes mesures previstes en la LEC, com ara l’establiment d’una proporció màxima per centre de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

3. Manca de cobertura de la xarxa de salut mental

El Síndic constata que els centres de salut mental infantils i juvenils no donen cobertura a les necessitats d’atenció a infants i joves amb problemes de salut mental. 

Les dades facilitades pel Departament de Salut sobre els infants atesos en aquests centres posen de manifest un increment del nombre de pacients atesos, tant en valors absoluts com en valors relatius. Així entre l'any 2010 i 2015 l’increment ha estat d’un 29,2%.

Aquest increment ha anat acompanyat d'un augment del nombre de visites, però també d'una reducció del nombre de visites per pacient, que ha passat de les 6,5 de l'any 2010 a les 5,9 de l'any 2015. La intensitat del tractament, doncs, s'ha vist afectada negativament pel creixement de la demanda atesa.

4. L'acolliment en família aliena com a recurs de protecció subsidiari

El Síndic constata que l’acolliment familiar encara està infrautilitzat com a mesura de protecció i que ha esdevingut quasi subsidiari respecte de l’acolliment en centre. Així, hi ha un elevat nombre d'infants tutelats que estan en espera que se'ls assigni família acollidora aliena. El setembre de 2016 523 infants tutelats estaven pendents d'una família aliena.

El nombre de famílies  acollidores alienes i d’UCAE està estancat i, per tant, no s’ha produït l’increment sol·licitat pel Síndic. El Síndic espera que la futura campanya de promoció de l’acolliment familiar a Catalunya anunciada per la conselleria serveixi per revertir la situació.

Avenços

Una mesura  important és la incorporació al reglament d'emergències socials de les recomanacions del Síndic, en el sentit de prioritzar la presència d'infants en situacions de pèrdua d'habitatge i reallotjament d'emergència, i de dedicar-hi una especial atenció.

El Síndic constata i valora positivament l'increment de dotació de personal dels equips bàsics d’atenció Social (EBAS) i els EAIA en alguns municipis.

En relació amb la provisió de beques, el Síndic remarca la millora en la dotació en beques de menjador escolar  i també en la subvenció als centres amb situacions d’elevada complexitat derivades de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i de l’entorn.

També valora positivament l'avenç que suposa la posada en funcionament del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), que permet trobar una sortida formativa per a alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO o que l'hagin obtingut i no es puguin acollir als ensenyaments de formació professional.

Algunes recomanacions emeses durant l'any 2016

El Síndic ha recomanat que es modifiqui la regulació de les relacions entre pares i fills que conté la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (article 236-17), perquè se’n suprimeixi la referència a la “facultat de correcció” dels progenitors, com es deriva de la Convenció sobre els drets de l’infant i com ha promogut en campanya específica el Consell d’Europa, per eradicar el càstig corporal.

Quant a l'assetjament homòfob i transfòbic als centres educatius, el Síndic recomana que es fomenti l’aplicació del Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’odi i discriminació a tots els centres. També ha suggerit que es promogui l’adopció de mesures preventives als centres educatius que facilitin la creació d’un clima de convivència positiu a l’aula.

Sobre l'atenció als infants i adolescents amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense, el Síndic ha demanat que es fomenti un debat obert i rigorós entre els professionals sobre l’abordatge d’aquest trastorn i el tractament més adequat, i també que tots els infants rebin l’atenció que necessiten.

Finalment, l'Informe alerta dels riscos que pot tenir la implantació de la jornada compactada als instituts de secundària en l’alumnat socialment desfavorit: baixa participació a les activitats educatives de tarda als instituts i supressió del servei de menjador escolar i, consegüentment, també dels ajuts de menjador escolar. Per evitar aquests efectes, ha recomanat que es promogui, amb caràcter general, el funcionament del servei de menjador escolar als instituts de secundària, tinguin jornada compactada o no, i es proveeixin de beques els alumnes socialment desfavorits, malgrat que a la tarda no hi hagi classes.

Retour