La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic manifesta que els avenços en les polítiques i recursos d'atenció a la infància són insuficients i calen canvis de base

04/04/2017

Debat en comissió de l'Informe sobre els drets de l'infant — Avenços i mancances

Rafael Ribó i Maria Jesús Larios debaten l'Informe anual d'infància a la Comissió d’Infància del Parlament

Destaquen algunes recomanacions formulades, com ara reduir la grandària dels centres de protecció a la infància i posen d'exemple la projectada ampliació del centre La Misericòrdia de Girona, que han demanat que s’aturi

Constaten millores específiques amb relació a les situacions de més vulnerabilitat, com ara en la prevenció del risc de maltractament i en mesures compensatòries en educació

Expliquen el lliurament a l’ONU del primer informe alternatiu presentat pel Síndic, en el qual es destaquen les mancances en prestacions per combatre la pobresa infantil i en els serveis de salut mental infantil i juvenil

 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, han presentat aquest dimarts, 4 d'abril, a la Comissió d'Infància del Parlament l'Informe sobre els drets de l'infant.

En la seva intervenció davant dels diputats, el síndic i l’adjunta han fet una valoració global del compliment de la Convenció dels drets dels infants a Catalunya i han destacat els àmbits on hi ha hagut progressos. Tot i així, han afegit que aquestes millores resulten insuficients i requereixen una reforma més profunda en l'estructura i els recursos.

També s’ha posat l'accent en les principals recomanacions incloses en l'Informe. Per exemple, el sistema o model de centres per a la infància protegida que cal assolir. Concretament, la recomanació és reduir la grandària dels recursos d’atenció residencial existents, també en el cas dels centres d’acolliment, tant els que atenen majoritàriament infants estrangers immigrats no acompanyats com la resta.

Un cas concret en aquesta línia és el del centre de La Misericòrdia de Girona, respecte al qual el Síndic ha recomanat que no s'ubiquessin dos centres d'acolliment al mateix edifici per evitar la sobredimensió d'aquest tipus de recurs. Els centres d’acolliment són, igual que la resta, la llar d’aquests infants mentre hi resideixen.

Entre els avenços assolits, una mesura important és la incorporació en el reglament d'emergències socials de les recomanacions del Síndic, en el sentit de prioritzar la presència d'infants en situacions de pèrdua d'habitatge i reallotjament d'emergència, i de dedicar-hi una especial atenció.

En relació amb la provisió de beques, el Síndic remarca la millora en la dotació en beques de menjador escolar, i també en la subvenció als centres amb situacions d’elevada complexitat derivades de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i de l’entorn.

També valora positivament l'avenç que suposa la posada en funcionament del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), que permet trobar una sortida formativa per a alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO o que l'hagin obtingut i no es puguin acollir als ensenyaments de formació professional.

Quant a les assignatures pendents, el Síndic ha demanat que s’estableixin per norma els mínims considerats essencials per garantir el dret de l'infant a un nivell de vida adequat, que es determini la renda de suficiència econòmica de què ha de disposar una família per garantir l'accés de qualsevol infant a aquests mínims i que es creï una prestació específica condicionada a la renda per garantir que les famílies amb infants que no disposen dels ingressos necessaris puguin satisfer els mínims establerts. Aquesta prestació encara no ha estat establerta.

Pel que fa a les desigualtats en el sistema educatiu, el Síndic insisteix en la necessitat d’aprovar un nou decret d’admissió de l’alumnat que ampliï els instruments per lluitar contra la segregació i que despleguin algunes mesures previstes en la LEC, com ara l’establiment d’una proporció màxima per centre de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

El Síndic també constata que els centres de salut mental infantils i juvenils no donen cobertura a les necessitats d’atenció a infants i joves amb problemes de salut mental. 

L'acolliment familiar, segons el síndic, encara està infrautilitzat com a mesura de protecció i ha esdevingut quasi subsidiari respecte de l’acolliment en centre. Així, hi ha un elevat nombre d'infants tutelats que estan en espera que se'ls assigni família acollidora aliena. El setembre de 2016 523 infants tutelats estaven pendents d'una família aliena.

El nombre de famílies acollidores alienes i d’UCAE està estancat i, per tant, no s’ha produït l’increment sol·licitat pel Síndic. El Síndic valora positivament les campanyes de promoció de l’acolliment familiar a Catalunya i espera que aquestes i altre mesures puguin revertir la situació.

El Síndic explica a la Comissió l’informe alternatiu sobre l'aplicació de la Convenció a Catalunya que, per primera vegada ha presentat al Comitè de Drets dels Infants de l'ONU

En el decurs de la seva compareixença el síndic ha explicat la presentació del primer  Informe sobre l'aplicació de la Convenció sobre els drets dels infants. El document, que se centra en la situació a Catalunya, és de caràcter subestatal i, per tant, és complementari a la informació presentada per l’Estat espanyol en el V i VI Informe d’aplicació. Aquest informe va ser lliurat el passat dimecres 1 de març al Comitè de Drets dels Infants de les Nacions Unides, és la primera vegada que es presenta des de Catalunya i abasta el període posterior al 2010, quan el Comitè va emetre les seves observacions a l’Estat espanyol.

Una de les conclusions de l'informe, que fa un balanç del període 2010-2016, és que, si bé la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència (LDOIA) del 2010 i el Pacte per a la infància del 2013 van significar un avenç important en les polítiques d’infància, tant l’una com l’altre no s’han desplegat suficientment. A més, tampoc no s’han impulsat les polítiques transversals que garanteixin els drets i les oportunitats dels infants en tots els àmbits i amb la implicació de totes les administracions.

Retour