La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama mesures disciplinàries davant els fraus detectats en el procés d'admissió en escoles d'alta demanda de Barcelona

15/06/2017

Investigació sobre els fraus en el procés d'admissió en escoles d'alta demanda

Recomana que s'obri un expedient informatiu a la Presidència de la Comissió de Garanties d'Admissió a Barcelona per haver autoritzat, sense justificació i sense respectar l'ordre de les llistes d'espera, diverses ampliacions de ràtio.

L'anàlisi de les irregularitats en l'empadronament evidencia un patró en el comportament de les famílies i en l'actuació de l'Administració i facilita que els fraus no se sancionin.

S'ha dut a terme una investigació exhaustiva i habitual durant un any sobre els fraus en el procés d'admissió corresponent al curs 2016-2017.

El Síndic està investigant aquestes pautes en el vigent procés d'admissió corresponent al curs 2017-2018.

Davant les sospites que en determinades escoles d'alta demanda s'incompleix de manera habitual la normativa d'admissió escolar, el Síndic ha dut a terme durant un any una exhaustiva investigació sobre el procés de preinscripció per al curs 2016-2017 en diferents centres educatius de Barcelona de titularitat pública i concertada.

Les conclusions constaten que hi ha hagut mala praxi, tant per part d'alguns d'aquests centres i de diverses famílies com també del Consorci d'Educació de Barcelona.

D'una banda, el Síndic recomana que s'obri un expedient informatiu a la presidència de la Comissió de Garanties d'Admissió a Barcelona per haver autoritzat, sense justificació, ampliacions de ràtio en dos dels centres investigats sense respectar en la inscripció d'alumnat l'ordre de la llista d'espera. Aquest fet és una clara vulneració del dret a garantir l'accés al sistema en condicions d'igualtat. També demana que s'obri un expedient informatiu a les direccions d'aquests dos centres analitzats per haver demanat increments de ràtio sense respectar la llista d'espera, i que s'apliquin les sancions que corresponguin.

En aquest sentit, el Síndic recorda que la normativa estableix que l'incompliment per part dels centres públics de les normes sobre admissió de l'alumnat pot donar lloc a responsabilitats disciplinàries i que, en el cas dels centres privats concertats, infringir les normes sobre admissió d’alumnes suposa un incompliment greu del concert educatiu i pot comportar la imposició d'una multa (art. 24 Decret 75/2007, art. 62 LODE).

Per ara, el Consorci d'Educació de Barcelona ha anunciat que en el procés d'admissió d'enguany no s'autoritzaran ampliacions de ràtio mentre hi hagi places vacants a la zona i que no s'autoritzaran salts a les llistes d'espera.

D'altra banda, pel que fa a la comprovació de les irregularitats en l'al·legació del criteri de proximitat, el Síndic detecta falta de rigor a l'hora de comprovar i penalitzar els fraus relacionats amb l'empadronament per part del Consorci d'Educació de Barcelona, amb un patró de comportament per part de determinades famílies i un patró d'actuació per part de l'Administració en molts d'aquests casos que afavoreix que els fraus no s'acabin penalitzant.


Patró de comportament per part de moltes famílies que cometen fraus i patró d'actuació per part del Consorci d'Educació de Barcelona davant d'aquests fraus 

En l'anàlisi de l'alumnat admès a centres amb elevada demanda, el Síndic detecta que nombroses famílies fan canvis en la residència padronal mesos abans del procés d'admissió d'alumnat. 

Davant d'aquests canvis, la comprovació de la residència padronal feta per la Policia Local, que no sempre es fa abans de l'estiu, demostra molt sovint que la família no resideix al domicili al·legat en el procés d'admissió d'alumnat en el moment de fer la comprovació. 

Un cop aquestes famílies coneixen la comprovació feta per la Policia Local de la residència padronal al·legada en el procés d'admissió d'alumnat, que no coincideix amb el domicili habitual actual, aquestes famílies modifiquen novament l'empadronament i s'inscriuen al domicili on residien abans de cometre el frau (o, de vegades, en algun altre domicili de la zona).

Arran dels indicis d'irregularitat, després de conèixer l'informe de l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona fa un tràmit d'audiència amb la família. En aquest tràmit, les famílies al·leguen separacions temporals amb posteriors reconciliacions, o també obres temporals a casa, sense aportar proves que acreditin que efectivament residien al domicili al·legat en el procés d'admissió d'alumnat (rebuts domiciliats, etc.). S'acostumen a aportar documents com ara còpia de suposats acords privats entre parts de separació o fotos de cases amb obres, però en molts casos no s'aporta cap documentació que acrediti que residien al domicili al·legat en el procés d'admissió d'alumnat.

Malgrat això, el Consorci d'Educació de Barcelona (Àrea de Servei d'Educació i Territori) fa un informe que conclou que la documentació aportada per la família mostra que el domicili familiar era l'al·legat en la preinscripció, i proposa no penalitzar l'alumnat afectat amb la pèrdua dels punts de proximitat.

A partir d'aquest informe, la Presidència de la Comissió de Garanties d'Admissió resol la no-penalització de l'alumnat afectat (malgrat que en el procés de comprovació s'ha evidenciat per visita de la Policia Local que aquestes famílies no residien al domicili al·legat, i malgrat que no hi ha documentació acreditativa de la residència en aquest domicili en el moment de la preinscripció).

Addicionalment, en algunes ocasions, després de la preinscripció, un cop s'obté la plaça, hi ha famílies que traslladen la seva residència a la zona d'escolarització. En aquests casos no es torna al domicili original, sinó que es modifica la residència a un nou domicili real. Davant d'aquests casos, el Consorci d'Educació de Barcelona tanca els expedients sense penalitzar amb l'argument que el domicili actual és de la zona d'escolarització del centre on s'ha fet la preinscripció, malgrat que no hi ha evidències que acreditin que el domicili padronal al·legat (que ja no és el domicili actual) coincidia amb la residència habitual.

En aquests casos, el Síndic recorda que el fet de viure actualment a la zona d'escolarització (sense acreditar que s'hi va viure en el moment de la preinscripció, tal com exigeix la normativa) no pot ser motiu per resoldre no aplicar les sancions previstes en la normativa en casos d'irregularitat en l'admissió, perquè d'aquesta manera s'està admetent que no és necessari viure en el moment de la preinscripció al domicili al·legat, sinó que és suficient viure a la zona un cop ja s'ha obtingut la plaça.

En definitiva, el Síndic destaca que les irregularitats són massa freqüents als centres investigats amb alta demanda, i que el Consorci d'Educació de Barcelona no combat suficientment encara aquestes irregularitats.

Dades il·lustratives sobre casos concrets

Institut-escola Costa i Llobera (centre públic):

  • El Síndic va sol·licitar dades de 27 alumnes que tenien els punts de proximitat i no tenien germans al centre. D'aquests, 15 (més del 50%) havien realitzat moviments padronals just abans del procés de preinscripció escolar. Si bé aquests moviments no són necessàriament evidència de frau, convé destacar l'elevada proporció d'alumnat preinscrit al centre que modifica la seva residència just abans de la preinscripció, la qual cosa sí que podria ser indicativa de la possible existència d'irregularitats.

  • Un cop revisades les dades padronals, s'han fet comprovacions en prop de la meitat d'aquests casos, sense que la visita feta per la Policia Local hagi permès concloure si algun d'ells vivia al domicili al·legat en el moment de la comprovació. Un cop presentades les al·legacions per part de les famílies (sense acreditar en 5 d'aquests casos, a criteri del Síndic, que vivien al domicili al·legat en el moment de la preinscripció), el Consorci d'Educació de Barcelona ha decidit no penalitzar-ne cap.

Escola Súnion (centre concertat)

  • El Síndic va sol·licitar dades de 39 alumnes que tenien els punts de proximitat i no tenien germans al centre. D'aquests, 18 (quasi el 50%) havien realitzat moviments padronals just abans del procés de preinscripció escolar (que no són evidència de frau, tal com s'ha comentat anteriorment, però sí un indici).

  • Un cop revisades les dades padronals, s'han fet comprovacions en més de la meitat d'aquests casos, sense que les visites de la Policia Local hagin evidenciat que les famílies hi residien. El Consorci d'Educació de Barcelona ha tancat els expedients sancionadors oberts amb la penalització d'un únic cas, que la família ha decidit judicialitzar, amb mesures cautelars acceptades pel jutge de romandre al centre fins al judici. Malgrat que han estat tancats, el Síndic encara detecta indicis fonamentats d'irregularitat en 12 alumnes admesos.

  • D'altra banda, el Consorci d'Educació de Barcelona autoritza una ampliació de 10 places per sobre de la ràtio prevista a 1r d'ESO, tot i que hi ha centres amb places vacants a la zona. En aquestes places ampliades, s'hi escolaritzen 10 alumnes que no els corresponia per llista d'espera, amb l'aprovació de la Comissió de Garanties d'Admissió i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Col·legi Montserrat (centre concertat)

  • El Consorci d'Educació de Barcelona va autoritzar ampliacions de ràtio a P3, malgrat l'existència de places vacants a la zona. Com a mínim, 3 alumnes van accedir al centre sense respectar l'ordre de la llista d'espera establerta, amb l'aprovació de la Comissió de Garanties d'Admissió i del Consorci d'Educació de Barcelona.

  • No és possible accedir al centre sense punts complementaris. De 80 sol·licituds a P3 (per 50 places), hi ha 13 sol·licituds que al·leguen tenir una malaltia digestiva crònica (més del 15% de l'alumnat preinscrit). Si es prenen com a referència els alumnes preinscrits amb punts de proximitat sense germans, 31 en total, n'hi ha 12 que al·leguen malaltia digestiva crònica (el 39%). 

Retour