La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta la DGAIA a protegir de manera immediata els infants que dormen en esglésies i carrers de Barcelona

09/07/2019

La situació detectada suposa una vulneració flagrant de la Convenció dels drets de l’infant

Insta les administracions públiques a extremar els esforços de coordinació i actuació interadministrativa

El Síndic ja es va adreçar a l'Administració amb relació a la situació dels infants en alguns carrers de Barcelona i s'hi torna a adreçar per demanar solucions immediates

El Síndic s'ha adreçat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i a l'Ajuntament de Barcelona i els ha suggerit que actuïn de manera immediata per abordar la situació d'infants migrants sols que dormen en esglésies i carrers de Barcelona i atendre les seves necessitats al més aviat possible.

El Síndic demana que se l’informi sobre el nombre d'infants que s’hagin detectat en aquesta situació i les mesures acordades per la DGAIA, en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, per a la protecció efectiva i atenció de les seves necessitats.

D'acord amb l'article 43 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA), sobre el suport a la integració social dels infants i adolescents migrants, les administracions públiques han de fomentar, mitjançant serveis i programes d’acollida, la integració social dels infants o els adolescents migrants.

L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents, ha de prestar el servei de primera acollida amb relació als infants i adolescents migrants sense referents familiars.

Els infants i els adolescents migrants que són a Catalunya tenen els drets que reconeix la Convenció sobre els drets de l’infant i les lleis de protecció de la infància, i especialment tenen dret a ser escoltats i a rebre informació de manera entenedora sobre qualsevol actuació que afecti els seus drets.

La Convenció sobre els drets de l’infant estableix en l’article 12 el dret dels infants a ser escoltats en qualsevol procediment administratiu o judicial que els afecti. Aquest dret no es garanteix solament demanant formalment l’opinió de l’infant, encara que sigui per mitjà d’un representant, sinó que té com a requisit previ el reconeixement d’altres drets, com ara tenir informació sobre les opcions possibles existents i les conseqüències que se’n derivin (Manual de preparació d’informes de drets humans de les Nacions Unides de 1998).

Per al ple respecte dels principis i drets que recull la Convenció sobre els drets de l’infant, el Síndic insta les administracions públiques a extremar, de manera immediata, els esforços de coordinació i actuació interadministrativa per portar a terme una avaluació precisa de la situació individual i les condicions de vulnerabilitat particulars de cada infant, de manera que en cada cas es busqui el recurs que sigui més adequat per a la cobertura de les seves necessitats.

Els darrers anys el Síndic ha vetllat pels drets dels infants migrants no acompanyats, tant per mitjà de la resolució de queixes i actuacions d’ofici, com especialment mitjançant l’informe extraordinari sobre la situació d'infants migrants a Catalunya, presentat al Parlament de Catalunya l’any 2018, en què el Síndic va formular diverses recomanacions relatives al model d’atenció socioeducativa dels infants o als procediments de tutela i dret a l’escolta i a la defensa.

Pel que fa a l’atenció dels infants que dormen al carrer, el Síndic demana que els equips tècnics pertinents duguin a terme els plans individualitzats d’atenció i que s'activin les mesures immediates que millor responguin a l'interès superior de cadascun d’ells, tant en l’àmbit de la protecció en centres −o l’acolliment en famílies extenses que puguin tenir o famílies alienes que es puguin formar− com en l'atenció en pisos assistits si són majors d'edat, i també en l’àmbit dels itineraris formatius i de la tramitació de la documentació.

Els infants migrants sense referents familiars són, abans que res, infants i, com a tals, tenen dret a gaudir del mateix nivell de protecció que qualsevol infant, d'acord amb el principi d'igualtat i no-discriminació que recull l'article 2 de la Convenció sobre els drets de l’infant.

L'article 3 de la Convenció estableix el principi de l'interès superior de l'infant, com a consideració primordial en tots els actes relatius als infants portats a terme per les autoritats públiques.

Els infants migrants no han de ser etiquetats com a conjunt. Cada infant presenta una trajectòria i unes necessitats particulars que el Síndic demana que siguin ateses i abordades per les administracions públiques competents.

Retour