La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic actua d’ofici amb relació a les qüestions suscitades en l’àmbit universitari en coordinació amb els síndics universitaris

15/11/2019

El 29 d'octubre es va iniciar una actuació d'ofici per analitzar les mesures preses per les diferents universitats amb relació a les protestes dels estudiants i les seves reivindicacions

En el marc d'aquesta actuació, i d'acord amb el treball en xarxa i de respecte institucional a la tasca desenvolupada pels síndics universitaris, es van convocar reunions amb tots per coordinar les intervencions sobre aquesta qüestió

Tant els síndics universitaris com el Síndic de Greuges de Catalunya han tramitat les escasses queixes rebudes amb relació a les protestes després de la publicació de la Sentència 459/2019

En la major part dels casos, s'han resolt les queixes plantejades a través del diàleg entre universitat i estudiants

El Síndic va obrir una actuació d’ofici en data 29 d’octubre davant de les situacions produïdes arran de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre la causa especial 20907/2017. Així, alguns estudiants universitaris han reivindicat que el seu dret a manifestar-se vagi acompanyat d'una flexibilització, i fins i tot modificació, dels criteris d'avaluació de la universitat on estudien, i també de la regulació de l'exigència d'assistència a classe i de la participació en pràctiques externes. També s'ha demanat l'adhesió de les universitats a la protesta optant perquè es clausurin aules i facultats. D’altra banda, alguns estudiants han denunciat la vulneració al seu dret a gaudir d'activitat lectiva amb normalitat.

Finalment, les set universitats públiques catalanes han aprovat en claustres extraordinaris celebrats entre els dies 17 i 28 d'octubre el “Manifest de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política. Aquesta iniciativa neix de la plataforma Universitats pels Drets Civils, una iniciativa de professorat, estudiants, treballadors i representants de la majoria d’universitats catalanes, que reivindiquen la missió de la universitat com a inspiradora del pensament crític, dels valors democràtics i dels drets polítics i civils, i el seu compromís per vetllar perquè aquests valors siguin efectius, com es recull en els estatuts de les universitats.

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE, per la seva banda, ha traslladat públicament el seu suport als rectors i equips de govern de les universitats catalanes en la seva tasca de defensa de les normes fonamentals de convivència, a la vegada que han expressat la reprovació a qualsevol acte de violència que alteri la vida universitària. Pel que fa als manifestos aprovats per claustre, la CRUE ha indicat que els textos sorgeixen a iniciativa de grups concrets i que els rectors, en compliment dels seus estatuts, tenen l'obligació de sotmetre a votació al claustre.

En el marc de l’actuació d’ofici iniciada, i d'acord amb el treball en xarxa i de respecte institucional a la tasca desenvolupada pels síndics universitaris, s’han convocat reunions de treball i anàlisi amb tots per coordinar les intervencions sobre aquesta qüestió. Tant els síndics universitaris com el Síndic de Greuges de Catalunya han tramitat totes les queixes rebudes amb relació a les protestes després de la publicació de la Sentència 459/2019, les quals han estat escasses. En el marc de les reunions, el Síndic ha estat coneixedor que la major part dels casos s'han resolt a través del diàleg entre universitat i estudiants.

El Síndic també s’ha adreçat a les universitats per poder emetre recomanacions amb relació a:

- Garantia del dret a manifestar-se, mobilitzar-se, dret a vaga dels estudiants versus dret a garantir l'activitat universitària i el dret a l’educació amb normalitat

- Conflicte entre la implementació de l'avaluació contínua i els principis del Pla Bolonya

- Autonomia universitària i possible homogeneïtzació de criteris amb relació a la situació plantejada, de reivindicació col·lectiva estesa en les diferents universitats

- Seguretat jurídica, informació als estudiants, modificació dels plans docents i sistemes d'avaluació i terminis per acollir-s'hi. Afectació a les pràctiques externes

- Posicionaments de les universitats. Conflicte de drets. Límits

- L'Estatut del becari i les afectacions de les protestes en aquest col·lectiu

Retour