La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana a les universitats activitat i docència presencials per al curs vinent en la mesura que ho permetin les condicions sanitàries

23/07/2020

La presencialitat garanteix la continuïtat, l'equitat i la qualitat de l'activitat i la docència universitàries

Valora positivament l’esforç d’adaptació dels centres universitaris a les noves necessitats, però ha elaborat un seguit de recomanacions de millora

Cal que la continuïtat acadèmica no estigui obstaculitzada per la crisi de la COVID-19, i que es garanteixin als estudiants l’equitat i la igualtat d’oportunitats 

La inclusió en els estudis universitaris s’ha de fer amb una adaptació molt personalitzada i ajustada a les necessitats de cada alumne
 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat una resolució que valora el tractament han donat els centres universitaris a les afectacions causades per la pandèmia de la COVID-19. A causa de la pandèmia, el funcionament habitual de la universitat s’ha vist directament afectat per la suspensió de l’activitat presencial, la qual cosa ha tingut una repercussió en l’efectivitat dels drets reconeguts a la comunitat universitària i també en les proves d’accés a la universitat. 

Algunes d’aquestes dificultats han arribat en forma de queixa a la institució i a través de diverses notícies publicades als mitjans de comunicació, motiu pel qual el Síndic va decidir iniciar una actuació d’ofici en el marc de la qual s’ha adreçat als agents que formen part de l’entorn universitari per sol·licitar-los informació més extensa i significativa. 

El Síndic valora positivament l’esforç d’adaptació a les noves necessitats derivades de la contenció de la pandèmia del conjunt de la comunitat universitària. Malgrat això, la institució ha elaborat un seguit de recomanacions que posen l’accent en les pràctiques que han pogut suposar vulneracions de dret i formulen suggeriments per encarar el curs 2020–2021. 

A causa de la suspensió de l’activitat presencial a la universitat, i tot i detectar una gran heterogeneïtat de respostes per part del professorat, es demana, en la mesura que les condicions sanitàries ho permetin, que s’afavoreixi l’activitat universitària i la docència del curs de manera presencial, cercant els espais, els materials i la docència necessaris. 

La forta inequitat històrica existent en l’accés i la continuïtat a la universitat s’ha vist incrementada durant la crisi generada per la COVID-19 i, en conseqüència, per la necessitat de fer un seguiment telemàtic del curs. En aquest sentit, s’ha demanat i exigit que, malgrat que el curs acadèmic 2019–2020 s’hagi intentat continuar amb la màxima normalitat tot i la situació de confinament, es facilitessin les possibilitats de seguiment dels estudis als estudiants amb més dificultats, i que es garantissin l’equitat i la igualtat d’oportunitats per raons socioeconòmiques.

En conseqüència, cal garantir que la continuïtat no sigui obstaculitzada per les conseqüències de la crisi, que es faciliti a tots els estudiants, especialment aquells que han pogut justificar dificultats, l’exempció de preus en segones matrícules i convocatòries, i que es flexibilitzi l’aplicació de recàrrecs, entre d’altres. El Síndic suggereix una avaluació de les afectacions pel que fa al seguiment acadèmic i que es valori, en alguns casos, la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única fora del termini previst. 

Pel que fa a la bretxa digital, la qual s’ha de pal·liar garantint els recursos tecnològics i la connectivitat a tota la comunitat universitària que permetin seguir la docència en línia, cal convocar ajuts extraordinaris específics per cobrir les necessitats que hagin pogut sorgir durant la crisi i que es poden mantenir el curs vinent. En aquest sentit, es valora molt positivament la reforma del sistema de beques i ajuts anunciat pel Govern estatal, i també l’augment en la dotació pressupostària, però cal repensar el sistema de beques d’acord amb el concepte de les beques salari, amb una quantitat fixa i estable. 

A més, és important mantenir els horaris per permetre la conciliació laboral i familiar, i vetllar perquè la flexibilitat derivada de la docència en línia no vagi en detriment del benestar i la conciliació, i que es respectin els horaris establerts prèviament per a la docència presencial. 

Cal incrementar la possibilitat d’accedir a l’educació de forma inclusiva en els estudis universitaris, en què encara es detecten grans mancances. A causa de la pandèmia, aquestes mancances s’han vist agreujades si no s'ha fet una adaptació molt personalitzada i ajustada a les necessitats de l'alumnat amb necessitats especials, sobretot en casos en què hi hagi hagut dificultats en l'organització i estructuració de les tasques i d'autonomia en la gestió de l'estudi o de disponibilitat de mitjans adequats per al seguiment telemàtic. 

Per tant, és necessària una avaluació i adaptació individualitzada a la nova situació de cada alumne amb discapacitat. Cal valorar cada estudiant i observar les necessitats d’adaptació que requereixin per poder fer un seguiment acadèmic adequat en les noves circumstàncies de presencialitat adaptada del curs vinent. És necessari disposar de les eines i les facilitats materials adequades per poder fer efectiva aquesta adaptació individualitzada dels estudis a la nova presencialitat.

La resolució també subratlla la qualitat i l’excel·lència que s’ha de predicar necessàriament de l’activitat universitària. Els dèficits de finançament i la precarització del personal docent són dues qüestions estructurals que cal pal·liar per atendre les noves exigències i la pèrdua d’ingressos derivades de la COVID-19, i cal establir mesures de mitjà-llarg termini per millorar l’estabilitat i reduir la precarietat del personal docent, tot treballant de manera conjunta amb el Ministeri, Generalitat i universitats. En aquest sentit, també cal una formació intensiva de tot el professorat universitari per adaptar-se a les noves exigències de docència. 

Dos elements importants en la qualitat de l’activitat universitària són la realització de les pràctiques externes i la internacionalització dels membres de la comunitat universitària. El Síndic considera que, en la mesura que ho permeti la situació, cal que es puguin fer les activitats previstes i cancel·lades a causa de la crisi.

A més, malgrat que la docència no presencial no implica que no es garanteixi  el servei, en casos d'impossibilitat de prestació o de deficiències en la qualitat, especialment de màsters i postgraus, es considera oportú valorar alguna compensació per serveis no prestats. Així mateix, cal esmerçar esforços a garantir una avaluació realment competencial i continuada, aprofitant les dificultats de comprovació d'autenticitat i d'autoria, i també per la disponibilitat de recursos de consulta externa per part de l'estudiant mentre es fan les proves. És necessària l’elaboració d’un sistema de seguiment continuat i detallat de les modificacions de les agències de qualitat i avaluació en línia, i també posar en relleu la realització de les pràctiques externes i combatre, en el moment que sigui possible, la impossibilitat de fer intercanvis, congressos i seminaris internacionals. 

El Síndic considera necessari remarcar i valorar la tasca que han fet les universitats, els síndics i els consells d’estudiants, que han recollit les preocupacions, malestars i dificultats individuals de les persones que en formen part. Per això, és imprescindible mantenir els canals permanents de comunicació i participació amb els òrgans de representació i copsar les opinions, propostes, valoracions, suggeriments i queixes de la comunitat universitària.

Finalment, també és important recordar que s’ha de tenir cura i garantir els drets a la comunitat universitària en la situació de crisi, tot assegurant les mesures de seguretat i higiene; fomentar el seguiment individualitzat de l’alumnat, i acompanyar-lo emocionalment i psicològicament. A més, cal vetllar perquè la necessitat de comprovació d’autoria no vagi en detriment del dret a la intimitat, i també per preservar horaris de descans i evitar sobreexigència derivada de la no-presencialitat. 

El Síndic recorda el Pacte nacional per a la societat del coneixement, que preveu un augment en la despesa global R+D+I i en el creixement del nombre d'investigadors amb un horitzó 2024. Els efectes de la crisi de la COVID-19 en la recerca han estat rellevants, i en aquest sentit cal reconèixer la tasca de recerca efectiva duta a terme per tot el personal investigador predoctoral en formació, i estendre la pròrroga i els augments salarials i preveure les possibles pròrrogues i la dotació de material i recursos. 

Retour