La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana que s’equiparin els ajuts entre famílies alienes i extenses per garantir els drets dels infants acollits

14/08/2020

Suggereix que es creïn imports complementaris per a l’acolliment d’infants tutelats en família extensa, de la mateixa manera que per als infants acollits en família aliena

Considera necessari establir una prestació per acolliment en família extensa d’un infant amb discapacitat

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució sobre la manca de cobrament per part de les famílies extenses –aquelles en què hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat indirecta entre l’infant o l’adolescent i la persona acollidora– d’imports complementaris a la prestació per l’acolliment d’un infant tutelat.

La institució ha rebut queixes sobre el tractament diferenciat que es fa entre les famílies alienes i les famílies extenses pel que fa a la percepció d’imports complementaris a la prestació d’acolliment d’un infant tutelat per l’Administració. Les famílies extenses exposen el seu desacord amb el cobrament d’un ajut fix corresponent a l’acolliment, sense complements, al contrari de les famílies alienes, que perceben ajuts per serveis de psicologia, logopèdia i ortodòncia, entre d’altres.

El Síndic considera necessari oferir suport a les famílies extenses, ja que les funcions de les persones acollidores de família extensa i aliena són les mateixes, com també ho són les seves obligacions de vetllar per l’infant, tenir-lo en llur companyia i fer-se càrrec de la seva alimentació i educació i procurar-li una formació i un desenvolupament integral.

Des del punt de vista de les necessitats dels infants, aquestes no es poden diferenciar pel tipus d’acolliment, sinó que han de ser valorades en funció de les necessitats individuals de cada infant. L’equiparació i la igualtat dels ajuts entre famílies alienes i famílies extenses garanteixen la igualtat efectiva dels drets dels infants acollits en ambdós sistemes familiars. El Síndic considera que l’interès superior de l’infant ha de prevaldre per a la valoració d’aquest assumpte.

També cal crear una prestació específica per acolliment en família extensa d’un infant amb discapacitat, ja que aquestes famílies han de fer front a les despeses generades per cures, teràpies i/o tractaments específics. Aquestes famílies poden sol·licitar a la DGAIA el rescabalament d’aquestes despeses extraordinàries, justificades i acreditades, però l’organisme n’ha de valorar l’aprovació.

Contràriament, les famílies alienes acollidores d’un infant amb discapacitat perceben un import complementari a la prestació per l’acolliment, per raó de la discapacitat de l’infant. Per aquest motiu, el Síndic ha suggerit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’equipari aquest complement per a les famílies extenses sobre la base de la igualtat de necessitats que presenten els infants amb discapacitat acollits en família, independentment del model d’acolliment –família extensa o aliena– al qual estan subjectes, i ha requerit que es creï una prestació econòmica de dret subjectiu per als infants acollits en família extensa per raó de la seva discapacitat.

Retour