La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana que s’extremin les mesures als centres educatius ubicats en entorns més complexos socialment i epidemiològicament

27/08/2020

Reclama que es determinin les ràtios recomanades a secundària per garantir la presencialitat en condicions de seguretat, i també les necessitats de personal que se’n derivin

Cal establir protocols específics per a l’alumnat en situacions d’especial risc, actualment indeterminats 

És necessari garantir les mateixes condicions d’escolarització al conjunt de l’alumnat de centres epidemiològicament iguals i no condicionar-ho a l’autonomia de centre 

Cal assignar els mitjans de protecció necessaris als centres i garantir la distribució de dispositius electrònics per a l’alumnat socialment desfavorit

Els centres en entorns complexos han de disposar de personal infermer de referència perquè pugui desenvolupar un treball de prevenció o intensificar els controls específics dels possibles contagis

És necessari garantir la continuïtat de l’activitat lectiva durant les eventuals quarantenes i que l’Estat garanteixi mesures de conciliació a les famílies

En data 3 de juliol, el Departament d'Educació va presentar el Pla d’actuació per al curs 2020/2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, elaborat conjuntament amb el Departament de Salut i aprovat pel PROCICAT. Més recentment, en data 13 d’agost, també va presentar el Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius, elaborat en coordinació amb el Departament de Salut, amb les indicacions que hauran de seguir els centres davant de la detecció de possibles casos durant el curs 2020/2021. En data 24 d’agost, el Departament d’Educació i el Departament de Salut han presentat els acords de Govern extraordinaris en matèria educativa, que afegeixen noves mesures de seguretat a causa de l'evolució de la pandèmia.

D’entrada, el Síndic de Greuges valora positivament que aquests plans i protocols d’actuació parteixin de la necessitat de garantir la presencialitat en les condicions de màxima normalitat possible de cara al curs 2020/2021, atès que l'activitat lectiva a distància, com ja es va fer palès durant el curs 2019/2020, no garanteix els aprenentatges en condicions d'equitat, especialment per part de molts alumnes socialment desfavorits que no van poder seguir l’activitat programada de manera adequada. 

El Síndic també valora positivament la coordinació prevista en aquests plans i protocols d’actuació entre les direccions dels centres escolars i els serveis de salut, amb l'assignació d'un professional de la infermeria de referència per a cada centre educatiu, la intervenció del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial o la posada en funcionament de l'aplicació TRAÇACOVID, a més de les mesures que extremen la protecció de l’alumnat per prevenir possibles contagis.

Atesa l'elevada probabilitat que durant el curs escolar l’evolució de la pandèmia no sigui positiva, el Síndic recorda la necessitat d’extremar les mesures de protecció previstes en el Pla d'actuació i el Protocol en els centres ubicats en entorns amb elevada transmissió comunitària del virus. I, amb aquest propòsit, ha traslladat a les administracions implicades una resolució amb diferents consideracions i recomanacions, com ara: 

1. L’assignació dels mitjans per fer compatible el dret a l'educació en igualtat d’oportunitats i el dret a la salut de l'alumnat 

El dret a l’educació en igualtat d’oportunitats passa per garantir la presencialitat de l'activitat lectiva i l'assistència regular dels infants a l'escola, sempre que sigui possible; i el dret de l’infant a gaudir del més alt nivell de salut possible passa per l'obligació de les administracions d'assegurar, entre d'altres, actuacions de prevenció en l'àmbit de la salut.

Des d'aquesta perspectiva, el Síndic demana al Departament d'Educació que garanteixi que el curs 2020/2021 es desenvolupi amb la màxima normalitat possible dins del context d’excepcionalitat actual, i que, amb aquest objectiu, asseguri que els centres escolars disposen dels mitjans necessaris (mascaretes, material d'higiene, instruments de presa de temperatura, reforç dels serveis de neteja, etc.), les condicions materials adequades (grandària de les aules, garanties de ventilació, etc.), el personal docent i de suport suficient i les pautes adients i clares per protegir la salut de l'alumnat i del conjunt de la comunitat educativa en els diferents escenaris possibles de transmissió de la pandèmia, amb la màxima previsió per evitar improvisacions i garantir el millor desenvolupament possible de l'activitat lectiva. 

Aquests mitjans i protocols han d'estar a disposició dels centres quan aquests iniciïn la seva activitat de preparació i organització del curs, a principis de setembre. La manca d’aquests mitjans i condicions necessaris no han de provocar la interrupció de l’activitat lectiva o que aquesta es desenvolupi sense les garanties necessàries. 

2. Mesures de protecció: les ràtios i les mascaretes dins l’aula 

Les experiències d'altres països que ja han iniciat l'activitat lectiva presencial en l'actual context de pandèmia evidencien que l'escolarització s'acostuma a desenvolupar en grups de ràtios que giren al voltant dels 20 alumnes. Aquestes ràtios són sensiblement inferiors a la grandària dels grups de secundària, que funcionen amb ràtios de 30 alumnes, i més en l'actual context de pressió demogràfica a aquests nivells educatius. 

Tot i que les mesures complementàries presentades pel Govern fan esment a la necessitat de reduir les ràtios tant com sigui possible, i especifiquen les ràtios de 20 alumnes a primària, en el cas de secundària aquestes ràtios recomanades estan indeterminades. 

El Síndic demana al Departament d’Educació que valori la conveniència de determinar les ràtios a secundària d'acord amb els criteris que estableixin les autoritats sanitàries, sigui amb caràcter estructural, sigui amb caràcter temporal en funció del context epidemiològic del centre, quan calgui implementar mesures que extremin la prevenció de possibles contagis dins del centre.

Convé recordar que la detecció d'un possible contagi suposa interrompre l'activitat lectiva presencial de l'alumnat del grup estable de convivència durant catorze dies, i que l'establiment de grups reduïts permet no només minorar eventualment el risc de contagi, sinó que també priva menys alumnat de les quarantenes que al llarg del curs es puguin produir. 

Alhora, el Síndic demana al Departament d'Educació que determini la necessitat de personal docent i de suport addicional per implementar les mesures complementàries aprovades pel Govern, i també, si escau, la necessitat de modificar la disposició d'espais alternatius i l'horari escolar si, amb aquestes mesures, es garanteix millor el dret de l'alumnat a l'educació presencial amb garanties de protecció de la salut per al conjunt de la comunitat educativa. 

3. La preponderància de l'interès superior de l'infant per davant dels criteris organitzatius 

Les necessitats organitzatives i infraestructurals dels centres per acomplir les recomanacions de les autoritats sanitàries a l’hora de prevenir el contagi, com poden ser la disposició de professionals, d’espais o d’altres mitjans necessaris, no han de ser un obstacle a l’hora de desenvolupar el curs 2020/2021 en modalitat presencial, sempre que es puguin trobar solucions alternatives. Les necessitats organitzatives no han de passar per davant de l’interès superior de l’infant, que no és altre que desenvolupar l’activitat lectiva en condicions de presencialitat, d’acord amb el dret a l’educació dels infants en igualtat d’oportunitats.

En aquesta línia, el Síndic també demana al Departament d’Educació que garanteixi les mateixes condicions d’escolarització al conjunt de l’alumnat en els centres que comparteixin un entorn amb les mateixes condicions epidemiològiques. Els plans d'actuació i els protocols s'han d'adaptar a la realitat de cada centre, però no hauria de succeir que l'alumnat de centres en entorns amb les mateixes condicions epidemiològiques tinguessin diferents modalitats d’escolarització (presencial o híbrida, etc.) o diferents estàndards i garanties educatives en funció d’aspectes com ara la disponibilitat d’espais o de professionals, o que aquestes condicions bàsiques fossin determinades per cada centre d’acord amb el seu marge d’autonomia.

4. Mecanismes preventius de recerca activa de possibles contagis

Amb caràcter preventiu, és adequat incorporar estratègies de recerca activa de possibles contagis en contextos d'elevada transmissió comunitària de la pandèmia en l'entorn del centre. Les mesures complementàries presentades per l’Acord de Govern suposen un avenç en aquesta matèria, amb la realització de 500.000 testos PCR a persones seleccionades a partir dels centres. Aquesta estratègia, però, està prevista de moment durant els mesos de setembre, octubre i novembre. En tot cas, el Síndic demana que s’incorporin en el Protocol aquestes estratègies de recerca activa de possibles contagis a alumnat al llarg del curs escolar, sempre que les condicions epidemiològiques del centre o de l’entorn del centre ho aconsellin.

5. Mesures específiques de protecció de l'alumnat en situacions d’especial risc davant la pandèmia

El Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius preveu valorar la situació dels alumnes que pateixen una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la COVID-19 (malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus, etc.), però no especifica quins criteris cal tenir en compte ni quines actuacions generals cal desenvolupar amb aquest col·lectiu per garantir el seu dret a l'educació. 

Aquest protocol no esmenta i tampoc no aporta criteris d'actuació en relació amb altres alumnes que experimenten situacions específiques, com ara l'alumnat amb necessitats educatives especials o l'alumnat que conviu amb familiars que tenen malalties amb risc de gravetat en cas de contraure la COVID-19. 

En aquest sentit, el Síndic demana al Departament d'Educació que estableixi, conjuntament amb el Departament de Salut, directrius específiques en què es determinin les condicions necessàries per garantir la presencialitat d'aquest alumnat als centres, amb les mesures de prevenció i protecció que escaiguin, i també les condicions en què eventualment s'hagin d'adoptar mesures de no-presencialitat per a aquest alumnat si el context epidemiològic del centre no és favorable.

El Síndic recorda que probablement molts centres tindran al llarg del curs entorns amb una elevada transmissió comunitària i un elevat risc de contagi de l'alumnat del centre, encara que sigui preferentment en l'entorn familiar i comunitari. 

6. Garanties del dret a l'educació en casos de no-presencialitat 

El Síndic demana al Departament d'Educació que els centres escolars estableixin mesures per garantir la continuïtat de l'activitat lectiva en els casos de quarantena del grup estable de convivència, i també mesures per garantir aquesta continuïtat en el cas d'alumnes que, pel fet de ser sospitosos de ser positius o familiars d’un cas positiu, o pel fet de ser alumnes “vulnerables”, no puguin seguir l'activitat lectiva al mateix ritme que la resta d'alumnes del grup estable de convivència. 

7. La distribució de dispositius electrònics i connectivitat, i la disponibilitat d'entorns virtuals d'aprenentatge 

El Síndic valora molt positivament les actuacions contingudes en el Pla d’educació digital a Catalunya (106 milions d'euros per al curs 2020/2021), el qual incorpora el Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital, però demana al Departament d'Educació que els dispositius necessaris estiguin a disposició dels centres a l'inici del curs 2020/2021, per evitar que es repeteixin els retards en la distribució que es van produir en el tercer trimestre del curs 2019/2020, que van afectar el bon seguiment del curs per part de l'alumnat. 

8. Mesures específiques per compensar el risc diferenciat de contagis i d'interrupció de l'activitat lectiva presencial entre centres 

L’efecte del confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 tenen un impacte especialment significatiu en els centres amb elevada complexitat, i accentuen les seves necessitats d'incrementar la dotació de plantilles i que aquestes siguin més multidisciplinars; i accentuen també les necessitats d'augmentar les despeses de funcionament dels centres. 

Tot i els recursos addicionals destinats pel Departament d’Educació, el Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius no preveu mesures específiques que tinguin en compte l'impacte diferencial de la pandèmia per origen social i per composició social dels centres.

El Síndic demana, doncs, al Departament d'Educació que els protocols incorporin aquestes mesures específiques per als centres ubicats en entorns socials desafavorits, com ara, per exemple, si escau, incrementar la dotació del personal infermer de referència perquè pugui desenvolupar un treball de prevenció amb famílies i docents, o també la possibilitat d’intensificar els controls específics dels possibles contagis. 

9. Mesures per promoure la conscienciació de les famílies 

El Síndic demana que s’intensifiquin les actuacions orientades a incrementar la responsabilitat de les famílies a l'hora de no portar a l'escola infants que tinguin símptomes de la malaltia o que convisquin amb altres membres de la llar positius per COVID-19, i que les famílies mantinguin les mesures de protecció quan surtin dels centres. 

L’Acord de Govern, que incorpora un treball més sistemàtic del control dels símptomes, com ara la presa de temperatura per accedir al centre, ja suposa un avenç en aquesta matèria.

Els professionals de l'àmbit social de què ja disposen els centres (personal tècnic d'integració social, promotors escolars, etc.), i també el personal infermer de referència dels centres, poden desenvolupar un treball comunitari de formació i sensibilització de les famílies per a la prevenció de possibles contagis. El personal infermer de referència, que té la funció de mantenir el contacte amb el centre i assessorar-lo sobre els dubtes que puguin sorgir, pot ampliar les seves funcions com a agent comunitari. 

10. Mesures per garantir la conciliació de la vida laboral i familiar en cas de quarantena de l'alumnat

El Síndic demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que insti el Govern de l'Estat a incorporar els canvis normatius i financers necessaris a fi de garantir a les famílies possibles mesures de conciliació en cas de quarantena de l'alumnat, per mitjà de baixes o permisos laborals per cura d'un infant que no pugui assistir al centre escolar, del foment del teletreball o de línies d'ajuts per a la contractació de persones que tinguin cura dels infants en hores convingudes al domicili. 

Retour