La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana que el protocol d’ús de les pistoles elèctriques estableixi el nombre màxim de vegades que es poden prémer com a garantia de seguretat

29/01/2021

Presentació de l’informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya

Les policies locals han de disposar del corresponent protocol normalitzat de treball tenint en compte que aquest ha d’establir les normes d’ús i també les normes deontològiques amb relació a la utilització d'aquestes armes
 
Cal modificar el protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia (DCE) pel que fa als supòsits en què no es poden fer servir i prohibir-ne la utilització en cas de manifestacions i concentracions i de menors de divuit anys
 
El Departament d’Interior ha de dur el control i el seguiment del nombre de dispositius en servei
 
Sobre el cas de Sabadell, el Síndic conclou que la descàrrega elèctrica no va ser adequada ni ponderada, i no s'ajusta als criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat

El març de 2016 el Síndic de Greuges ja va presentar l’informe Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per al debat, en què s’exposava la manca de regulació i de control que hi havia al voltant d'aquestes armes i avançava alguns elements que calia tenir en compte amb vista a un debat parlamentari previ a la seva eventual autorització. Poques setmanes després, la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya va crear un grup de treball que va aprovar vuit conclusions que implicaven, entre altres coses, que el Govern dotés el Cos de Mossos d'Esquadra de dispositius conductors d'energia (DCE) com a nova eina de treball, que s'elaborés un reglament estricte sobre l'ús de les pistoles, destinat a tots els cossos policials, i un protocol normalitzat de treball, i que les pistoles incorporessin elements tecnològics que permetessin deixar constància escrita i informatitzada de tots els elements d'ús.

Des d’aleshores el Departament d’Interior ha dut a terme el procediment de licitació dels DCE, ha elaborat el procediment que regula l'ús dels DCE per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i ha aprovat una resolució sobre el Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya.

En aquest context, l’informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya, que es presenta avui, té la finalitat d'actualitzar i d’ampliar les dades disponibles i de fer una nova diagnosi sobre l’expansió de l'ús que han fet les policies locals de Catalunya d'aquests dispositius, les conclusions que es desprenen de l'experiència de les que els han utilitzat, així com els treballs i les actuacions que s'han fet per adaptar-se a les noves recomanacions emeses pel Departament d'Interior. L’informe també recull un seguit de recomanacions.

L’informe dona a conèixer que actualment hi ha 57 cossos policials locals que disposen d’aquest instrument, la qual cosa implica que han augmentat en 24 respecte de l’informe del 2016. D’aquestes 24, només 5 les tenen actualment en servei. La resta no les fan servir perquè estan en espera que els agents facin el curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) o de l’aprovació del reglament d'ús intern o d’adaptar el protocol.

Quant a la Resolució sobre el Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya, el Síndic destaca que si bé es regula que el seu ús quedi restringit als membres en funcions de responsable de servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per a l'ús d'aquesta eina policial, no s'especifica qui ha de dur a terme aquesta formació i qui valora si s'ha superat el curs o no.

Quant als supòsits prohibits o limitats que enumera el Protocol, només se’n preveu restringir l’ús als menors de dotze anys i no a tots els menors d’edat. En aquest sentit, el Síndic recorda que el Parlament en va desaconsellar l’ús envers els infants i, per tant, s'entén que són tots els menors d’edat. La instrucció també en prohibeix l’ús en persones d'edat avançada i dèbils de salut, tot i que no s’especifica què s’entén per edat avançada i que resulta molt difícil per als agents actuants apreciar què és la debilitat de salut.

Pel que fa a l’ús en manifestacions i concentracions, el Síndic posa en relleu que el protocol deixa oberta la porta que es puguin fer servir en aquests entorns, malgrat que el Parlament en va desaconsellar l’ús.

Específicament per al Cos dels Mossos d’Esquadra, el Síndic posa en coneixement que el Departament no ha fet pública la Instrucció 4/2018, que és la que determina les situacions en què es pot fer ús dels DCE i estableix els procediments d'actuació, malgrat que ho han demanat entitats de defensa de drets humans, amb el pretext que pot ser consultada al Departament d'Interior.

Tampoc no s’ha considerat necessari crear cap mecanisme independent amb capacitat per investigar les denúncies per un possible ús inadequat o abusiu, tal com havia suggerit el Síndic en el seu informe anterior, en tant que es considera que ja hi ha previstos mecanismes adequats i que l'establiment d'un altre mecanisme seria redundant. En la mateixa línia, tampoc no s’ha acceptat el suggeriment sobre la necessitat de fer un informe d’avaluació per valorar la posada en funcionament del dispositiu i detectar aspectes que caldria millorar o corregir, i també detectar-ne possibles mals usos.

El cas de Sabadell

El Síndic va obrir una actuació d’ofici quan va tenir coneixement dels fets succeïts el 25 de novembre a Sabadell, quan un agent dels Mossos d’Esquadra va reduir amb un DCE una noia a l’entrada en un centre mèdic. A partir de l’anàlisi dels fets, el Síndic conclou que decisió del caporal de fer ús del DCE es va ajustar al que estableix el protocol sobre les situacions en què es poden utilitzar aquests dispositius, en tant que hi havia un risc per a la integritat física de la persona afectada i de terceres persones o dels agents.

No obstant l’anterior, el Síndic també manifesta que la descàrrega elèctrica no va ser adequada ni ponderada. Tot i la complexitat de la situació, es conclou que disparar sis cops una dona en les circumstàncies en les quals es trobava no s'ajusta als criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat que han de regir tots les intervencions policials.

Recomanacions

Pel que fa a les policies locals:

 • Cal que no s'utilitzin els DCE fins que no es puguin complir les condicions establertes en el nou protocol aprovat pel Departament d'Interior i en les conclusions del Parlament i s'hagi superat amb èxit la formació reglada impartida a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 
 • Per a les policies locals que ja les tenen en servei, cal recordar que han d'establir el corresponent protocol normalitzat de treball tenint en compte que aquest ha d’establir les normes d’ús i també les normes deontològiques amb relació a la utilització d'aquestes armes, les situacions en què se'n desaconsella l'ús, l'assistència mèdica que s'ha de prestar a la víctima de la descàrrega, en els termes de les conclusions aprovades pel Parlament i prenent com a base la instrucció aprovada pel Departament d'Interior. 
 • Cal recordar que els DCE han d'incorporar una càmera que enregistri l'actuació i que en garanteixi un bon ús per part dels agents. 
 • Cal que tota unitat o vehicle policial que estigui dotat amb pistoles elèctriques tingui un desfibril·lador disponible alhora que els agents han d'haver rebut la formació específica i adequada per emprar-lo. 

Pel que fa al Departament d'Interior: 

 • Cal que el protocol d'ús dels DCE estableixi el màxim nombre de vegades que es pot prémer com a garantia de seguretat que n'impedeixi fer un ús reiteratiu i continuat. 
 • Cal modificar el protocol d'ús dels DCE pel que fa als supòsits en què no es pot fer servir i prohibir-ne la utilització en cas de manifestacions i concentracions i en cas de menors de divuit anys, i incloure que s'ha de gravar l'actuació policial en tots els casos. 
 • Cal aclarir qui es considera responsable del servei i recordar que, en tot cas, cal restringir-ne l’ús només als caps de torn o responsables de determinades unitats, totes amb funcions de seguretat ciutadana. 
 • Cal que l'ISPC ofereixi el màxim de nombre de cursos disponibles perquè totes les policies locals amb DCE facin la formació reglada escaient. 
 • Cal que la Direcció General de la Policia (DGP) faci públiques les diferents instruccions aprovades que regulen l'ús dels DCE per part dels cossos de seguretat. 
 • Cal que la DGP faci un primer informe d'avaluació dels dos anys de posada en funcionament de les pistoles elèctriques i el presenti davant el Parlament de Catalunya. 
 • Cal que la Direcció General d'Administració de Seguretat dugui un control i un seguiment del nombre de dispositius en servei per part de les policies locals.
Vídeo de la roda de premsa a càrrec de Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges

Retour