La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Recomanacions del Síndic per minimitzar els riscos per a la salut pública durant la jornada electoral

01/02/2021

Ha rebut més de 1.130 queixes de persones que han estat designades per ser membres de mesa electoral

Recorda la necessitat de buscar mecanismes de sufragi no presencials per a les persones contagiades o contactes estrets a partir del dia 5 de febrer a la tarda, quan el vot postal ja no estigui disponible

Les recomanacions principals són canvis en l’horari de votació, designació de meses en cas d’electors que es trobin en el local o ampliació dels motius d’exempció

Davant la propera convocatòria electoral en context de pandèmia, el Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut més de 1.130 queixes de persones que han estat designades per ser membres de mesa electoral. Un cop analitzats els protocols existents per la Comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu, i per minimitzar els riscos per a la salut pública, el Síndic formula les següents consideracions i recomanacions a la Generalitat i a les juntes electorals:

1. En relació amb l'admissió o no de les al·legacions que es presentin per ser membre d'una mesa electoral, cal establir criteris clars, homogenis i adequats a la situació sanitària extraordinària existent. En un context com l’actual, una persona vulnerable o que sigui cuidadora de persones vulnerables, si ho ha acreditat degudament, no hauria de formar part d’una mesa. Tant el pas de centenars de persones en un lloc tancat en plena onada pandèmica com l’habilitació per votar presencialment a les persones positives constitueixen situacions de risc que en persones vulnerables poden desembocar en una malaltia greu o fatal.

2. Sovint l'única forma de què disposa una persona per poder acreditar la seva situació de salut és a través de l'informe de salut, i la decisió de no emetre'l o de no facilitar-lo dins del termini per poder presentar-lo a la junta electoral la deixa sense opcions. Per això, el Síndic ha suggerit que es facilitin els informes de salut a totes les persones que els demanin, i en cas que la seva finalitat sigui aportar-lo com a al·legació a la junta electoral perquè es pugui valorar la seva possible exempció com a membre d'una mesa electoral en les eleccions previstes per al 14 de febrer, es procuri facilitar-lo en el menor temps possible, ja que la seva emissió posterior faria perdre el sentit a la finalitat per a la qual s’ha demanat.

3. D’acord amb la Llei electoral, si en el moment de constituir-se les meses electorals es produeix alguna vacant per incompareixença de la persona titular i els seus suplents, qualsevol altra persona pot ser obligada a ser-ne membre, “ i fins i tot pot ordenar que en formi part algun dels electors que es trobi present en el local” (art. 80.4 LOREG). Atès que s’ha recomanat que les persones vulnerables votin durant les primeres hores del dia, cal que les juntes electorals evitin que, en el cas descrit més amunt, la persona designada per suplir els incompareixents sigui un elector vulnerable.

4. Durant la darrera hora de votació, coincident amb la franja recomanada per a persones positives i contactes estrets, s’ha previst proveir els membres de les meses d’un equip de protecció individual (EPI). Sobre aquesta mesura, el Síndic:

a) Recorda que, per posar-se i treure’s l’EPI correctament, cal formació específica i ajuda d'una altra persona formada que verifiqui que el procés es fa correctament. La col·locació i la retirada inadequades són situacions de risc.

b) Considera que, en canvi, no són aconsellables, per la sensació de falsa seguretat que podrien donar, ni la utilització de guants o bates ni els testos ràpids d’antígens que proposa CatSalut als membres de les meses en els dies previs a les eleccions.

5. Els protocols adoptats pel Govern estableixen que "els votants no es retiraran la mascareta a excepció que la mesa els requereixin de fer-ho de forma puntual per facilitar-ne la identificació". Atès que no és recomanable treure’s la mascareta en cap moment perquè la distància no sempre serà prou àmplia i perquè estaran en un lloc tancat, cal que els presidents de les meses facin un ús restringit d’aquesta possibilitat, limitada als casos en què hi hagi consens a la mesa sobre la impossibilitat d’identificar la persona amb mascareta respecte de la seva fotografia. Quan sigui necessari retirar la mascareta, s’ha de garantir la màxima distància possible amb la resta de personal electoral.

6. Cal reforçar la formació que es dona als membres de les meses electorals i a la resta de persones que participin en el procés electoral, tant pel que fa als aspectes sanitaris d’aquestes eleccions esmentats més amunt, com pel que fa a qüestions de caràcter ètic, tot evitant qualsevol forma de rebuig o estigmatització de les persones, particularment les que votin en la franja horària recomanada per a persones contagiades i contactes estrets.

Finalment, el Síndic recorda la necessitat de buscar mecanismes de sufragi no presencials per a persones contagiades o contactes estrets a partir del dia 5 de febrer a la tarda, quan el vot postal ja no estigui disponible.

Retour