La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana una major implementació de la Recomanació del Consell d’Europa relativa als drets dels infants amb progenitors empresonats

16/07/2021

L'infant amb progenitors a la presó pot experimentar traumes, estigmes, ansietats i pèrdues d'atenció parental que poden ser perjudicials per al seu benestar

Aquests infants tenen dret a tenir un contacte regular amb els seus progenitors

S'observen diferències entre els centres penitenciaris a l'hora d'oferir programes de responsabilitat parental

El Departament de Justícia ha pres en consideració les recomanacions del Síndic i valora la creació d’estructures participatives en què els infants puguin aportar idees en els processos d’elaboració de normativa penitenciària

El 2018, el Consell d'Europa va emetre la Recomanació CM/Rec (2018) 5 del Comitè de Ministres als estats membres, relativa a infants amb progenitors empresonats. Aquesta recomanació aconsella als 47 estats membres que facilitin les visites i el contacte regular entre els infants i adolescents amb els seus progenitors quan estan privats de llibertat, entre altres mitjans, per via telemàtica o per via telefònica, amb l'objecte de protegir els drets dels infants i sempre que no vagi en contra del seu interès superior.

D'acord amb la resolució, els infants i adolescents que tenen un o ambdós progenitors a la presó poden experimentar traumes, estigmes, ansietat i pèrdua de la cura parental i de l'estat material que poden ser perjudicials per al seu benestar, desenvolupament personal i, de vegades, la vida.

Aquesta recomanació, a més, proporciona pautes específiques per evitar l'arrest dels progenitors en presència dels infants i manifesta la necessitat que els infants puguin visitar normalment els progenitors a la presó, sense que això hagi d'interferir en la vida de l'infant, com ara a l'assistència a l'escola. També estableix que les visites s'han de fer en un espai adequat per als infants, i que s'haurien de poder comunicar regularment a través d'una càmera web, xat, telèfon o altres tecnologies.

En aquest context, el Síndic va obrir una actuació d'ofici a fi d'estudiar les mesures existents actualment als centres penitenciaris d'arreu de Catalunya per garantir amb condicions adequades el dret de relació dels infants i adolescents amb progenitors empresonats. En el marc d'aquesta actuació, abans que es decretés l'estat d'alarma, l'equip del Síndic va visitar els centres penitenciaris de Lledoners, Quatre Camins i Wad-Ras. Del resultat d'aquestes visites, se n'extreuen diferències notables en els espais dels centres penitenciaris per garantir el dret de relació dels infants amb progenitors a la presó.

Per una banda, es va observar que les infraestructures dels centres condicionen, en gran mesura, la qualitat i les oportunitats de relació dels infants amb els seus progenitors. Per l'altra, també es van detectar diferències entre els centres penitenciaris a l'hora d'oferir programes de responsabilitat parental. A més, en general, es van detectar dificultats de compliment de molts dels punts inclosos en aquesta recomanació, i també un feble coneixement d'aquesta recomanació per part dels professionals dels centres penitenciaris encarregats del suport, la protecció i l'atenció als infants i les seves famílies.

La resolució, que agrupava tot un seguit de recomanacions, es va traslladar al Defensor del Poble, perquè valores les possibles mesures a emprendre perquè es tinguin en compte en l'elaboració de nova normativa, i al Departament de Justícia perquè fossin tingudes en consideració.

Algunes de les recomanacions més destacades que es van fer són:

1. Potenciar en l'àmbit penitenciari un enfocament multidisciplinari, multiservei i multisectorial per promoure i protegir eficaçment els drets dels infants amb progenitors encarcerats, amb la promoció de projectes de responsabilitat parental i parentalitat positiva que treballin en cooperació amb comunitats locals i organitzacions de la societat civil que donen suport als infants i les seves famílies en aquestes situacions.

2. Oferir formació als professionals encarregats del suport, la protecció i l'atenció als infants i les seves famílies sobre la Recomanació, i també sobre els drets dels infants, i sobre exemples de pràctiques i procediments aplicables per millorar les relacions dels infants amb progenitors a la presó.

3. Escoltar els infants i fer-los participar en decisions que els afectin relatives a la relació i les comunicacions amb els seus progenitors a la presó.

4. Proporcionar un espai dedicat als infants a les sales d'espera i sales de visita dels establiments penitenciaris, i repensar els espais interiors i exteriors per garantir que les visites es duguin a terme en un entorn propici per al joc i la interacció amb el progenitor.

5. Avançar en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (videoconferència, mòbil o altres sistemes d'Internet, inclosa la càmera web i/o els xats, etc.) per facilitar el contacte dels infants que viuen lluny del centre penitenciari, especialment quan viuen a l'estranger.

6. Recordar que les polítiques penitenciàries són susceptibles de tenir incidència en la relació dels infants amb el seu progenitor, i que cal avaluar l'impacte de qualsevol decisió en les necessitats i els drets dels infants.

7. Incorporar la participació dels infants i adolescents dins el procediment d'elaboració de normes que concerneixin qualsevol dels àmbits de la seva vida, mitjançant estructures de participació preestablertes o altres mitjans que assegurin que disposen de la informació adequada i necessària per fer-la efectiva.

El Departament de Justícia, en resposta a aquest conjunt de suggeriments, ha donat compte al Síndic de les actuacions endegades per incorporar la perspectiva dels infants en el seu dret de relació amb els seus progenitors empresonats. En concret, el Departament es compromet a estudiar la possibilitat de constituir un grup de treball en col·laboració amb entitats de la Taula de Participació Social (TPS) per elaborar un document de bones pràctiques i valorar la creació d'estructures participatives en què els infants i adolescents puguin opinar i aportar idees en els processos d'elaboració de normativa penitenciària.

Retour