La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana a l’Ajuntament de Barcelona que deixi sense efecte les restriccions a la concurrència competitiva que suposa la simultaneïtat de les proves d’unes oposicions

29/09/2021

L’Ajuntament de Barcelona obliga els aspirants que s’han presentat a més d’una opció a optar per una de les convocatòries perquè les proves es fan el mateix dia

Aquesta pràctica és contrària als principis constitucionals de mèrit i capacitat

El Síndic va rebre una queixa d’una persona que participa en els processos selectius corresponents al subgrup A1 de l'Ajuntament de Barcelona que qüestionava l’avís de simultaneïtat publicat en la seu electrònica per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, el qual advertia de la coincidència en el temps de les proves del mateix subgrup. En l’avís també s’advertia que les persones que participin en més d’una convocatòria han d’escollir-ne una, i els facilitava un model de renúncia per formalitzar-ho.

El segon exercici de la primera prova corresponent al test de coneixements del temari específic i la segona prova corresponent al cas pràctic està previst que tinguin lloc el dia 18 de desembre de 2021, i aquesta simultaneïtat afecta les convocatòries de places de tècnic superior en arquitectura, tecnologies de la informació i comunicació, organització, art i historia, arxivística, dret, gestió, informació, pedagogia, psicologia i economia.

La persona promotora de la queixa manifestava el seu desacord amb el fet d’haver d’optar a la prossecució de les proves d'una qualsevol de les convocatòries en què està inscrita, i renunciar a la resta, per les quals ha pagat les taxes respectives i ja ha fet el primer exercici de les oposicions.

Un cop estudiat el cas, el Síndic ha recordat que les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i els càrrecs públics d'acord amb els principis constitucionals de mèrit i de capacitat. Així mateix, el Síndic ha assenyalat que el principi de celeritat i l'impuls en l'execució de les proves hauria de ser compatible amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, la qual cosa implica afavorir la màxima participació de tots els aspirants que compleixin els requisits fixats en les bases per facilitar la selecció de les persones més idònies.

En aquest context, el Síndic considera que qualsevol limitació o càrrega que comprometi la permanència en el procediment selectiu s'ha d'interpretar restrictivament, i les bases de les convocatòries no haurien d'emparar una decisió que promogui la restricció de la concurrència competitiva amb un acte de renúncia que limiti la participació d'aspirants que han estat admesos en les convocatòries, amb el pagament previ de les taxes pertinents, per a les quals fa mesos que es preparen i amb relació a les quals ja han fet el primer exercici de la primera prova.

Per tot això, el Síndic ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que deixi sense efecte l’avís, i també els escrits de renúncia que hagin presentat els aspirants; que en faci publicitat i difusió perquè en siguin coneixedors, i que programi l'execució de les proves en les diferents dates que estimi pertinents.

Retour