La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La síndica destaca la necessitat de repensar les proves de selecció dels diferents cossos de seguretat per garantir la igualtat entre homes i dones

28/11/2022

La institució té el mandat de vetllar per la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere

L’informe explica les dificultats i les barreres que troben les dones a l’hora d’accedir als cossos policials

Les proves selectives segueixen estant pensades per a aptituds típicament masculines

Aquest dilluns, 28 de novembre, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunt general, Jaume Saura, han comparegut al Parlament de Catalunya per debatre en la Comissió del Síndic l’informe titulat Reptes i dificultats en l’accés de les dones als cossos policials de Catalunya i al cos de Bombers de la Generalitat, que es va publicar el passat mes de juny.

L’informe s’emmarca en el mandat que la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones, fa a la institució del Síndic de Greuges de vetllar per la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l'actuació d'institucions o persones jurídiques privades, i d’aclarir possibles situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

En aquest context, el fet que els cossos policials i els cossos de seguretat en general estiguin conformats majoritàriament per homes i que tinguin estereotips molt masculins, els feia idonis per dur a terme una anàlisi en perspectiva de gènere de les dificultats que tenen les dones per accedir-hi i per arribar a nivells de comandament un cop esdevenen membres del cos. Per fer l’estudi, s’ha comptat amb la col·laboració de dues professores de dret del treball (Núria Pumar, de la Universitat de Barcelona, i Aida Ruiz, de la Universitat Pompeu Fabra).

L’informe analitza successivament les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes en el sistema de seguretat pública de Catalunya, les discriminacions més habituals en els sistemes selectius i la situació de les dones al cos de Mossos d’Esquadra, a les policies locals i al cos de Bombers de la Generalitat. A partir d’aquí, la síndica s’ha centrat a parlar de les dificultats i les barreres que troben les dones a l’hora de formar part d’aquests cossos.

En primer lloc, ha volgut destacar que a les dones se’ls ha permès accedir als cossos policials i de bombers fa relativament poc, la qual cosa ha generat una cultura organitzativa molt estereotipada a certa concepció de la masculinitat la qual cosa ha generat una cultura organitzativa molt estereotipada i centrada en una determinada concepció de la masculinitat.

A més, la igualtat formal en l’accés i les polítiques de promoció –quotes mínimes, plans d’igualtat, protocols de lluita contra l’assetjament...– per si mateixes no han estat suficients per aconseguir més presència de dones en aquests cossos. Així, les dades mostren com l’accés de les dones a la Policia de Catalunya es va estancar al voltant del 20 % entre el 2010 i el 2020, igual que va passar a les policies locals. En el cas del cos de bombers les xifres encara són pitjors, de manera que tot i que en deu anys s’ha doblat el nombre de dones al cos (de 26 a 50), percentualment les xifres són irrisòries: s’ha passat de l’1,07 a l’1,95 %.

En segon lloc, la síndica ha volgut incidir en el fet que les discriminacions vers les dones es produeixen tant en el moment de l’accés mitjançant processos selectius com en les fases de promoció. En aquest sentit, les proves selectives per accedir a aquests cossos, tot i que s’apliquen diferències d’exigència, segueixen estant pensades per a aptituds típicament masculines. Quant a la promoció, ha volgut destacar que el conegut sostre de vidre es demostra empíricament en l’àmbit de la seguretat. I és que en els processos de promoció es presenten molts més homes que dones, i això probablement s’explica per la manca de temps per preparar les proves (jornades dobles), o perquè l’ascens comporta necessàriament la mobilitat a una nova destinació.

 La síndica ha acabat la seva intervenció fent propostes a les administracions responsables dels cossos de seguretat analitzats, com ara la necessitat de repensar els models de selecció per als diferents cossos, de manera que es respectin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i alhora es tinguin en compte les funcions i les tasques reals que cal desenvolupar i les diferències de cada sexe. En aquest sentit, es considera necessari adequar la tipologia de les proves físiques als requeriments de les funcions i a les tasques reals, i garantir la paritat en tots els tribunals qualificadors i la formació en temes d’igualtat i gènere dels membres d’aquests tribunals.

També ha destacat la necessitat d’impulsar plans d’igualtat en els cossos que encara no en tenen (especialment, el de Bombers de la Generalitat) i detectar les barreres que dificulten la promoció i la carrera professional de les dones en tots els cossos.

Retour