La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Departament d’Educació accepta la recomanació de la síndica i es compromet a millorar la coordinació amb la DGAIA per atendre les necessitats dels joves extutelats

07/12/2022

A una jove extutelada se li va denegar una beca d’estudis al·legant que no quedava acreditada la seva independència econòmica i familiar

El sistema de beques actuals no té en compte la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu

El Departament d’Educació ha manifestat que crearà un sistema d’intercanvi de dades dels becaris tutelats i extutelats amb la DGAIA

La institució del Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut queixes de joves extutelats al llarg dels anys: el Departament d’Educació els nega beques d'estudis generals. El darrer cas estudiat ha estat el d’una jove extutelada a qui se li ha denegat una beca per al curs 2020-2021. El Departament al·lega que no en queda acreditada la independència econòmica i familiar, ja que viu amb l'àvia. Per contra, la jove explica que l’àvia no treballa ni té ingressos i que, a més, també conviuen amb dos menors més. Els únics ingressos de la jove són els de la prestació d’extutelada.

Per accedir a una ajuda econòmica per estudis postobligatoris, i per tal d'evitar fraus, cal acreditar la independència econòmica i/o familiar per calcular els llindars de renda de la unitat familiar. Així està regulat a les bases de la convocatòria de beques generals. Tanmateix, la condició de persona extutelada no es recull expressament a la normativa que regula aquestes beques.

Per això, la síndica es va adreçar al Defensor del Poble perquè valorés recomanar una modificació de la normativa de beques vigent per introduir aquesta condició especial. En el mateix sentit, l’equip de la síndica també s'ha reunit amb l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que assegura tenir una especial sensibilitat per aquestes situacions. Ja s’han començat a coordinar amb les universitats i el Departament de Drets Socials per estudiar aquests casos.

Vista la situació, la síndica alerta que els joves extutelats estan en una situació d’una vulnerabilitat especial: no solen disposar de suport familiar ni de recursos suficients per a la transició a la vida adulta. En aquest sentit, es tracta d’un col·lectiu que presenta un alt risc d’exclusió social i econòmica, com han destacat nombrosos estudis tant en l'àmbit català com europeu.

Les dades de fracàs escolar també demostren que són un col·lectiu especialment castigat. D’acord amb els darrers estudis per al curs 2012-2013, més de la meitat dels adolescents tutelats no estan en el curs que els correspondria per edat. La taxa d’idoneïtat dels adolescents als 16 anys és del 38,6%, i entre 12 i 14 anys, del 49,5%. A més, prop del 50% dels adolescents tutelats repeteix curs (49,2%, 16 anys, i 46,6%, 12-14 anys). Finalment, la taxa de no graduació dels tutelats a quart d’ESO gira al voltant del 40%. Per tot això, la institució ha demanat al Departament d'Educació que revisi el cas.

La voluntat de la síndica és que aquest cas esdevingui exemplificatiu per a un estudi més ampli. Ha demanat al Departament d’Educació que valori la necessitat de crear una comissió bilateral amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per estudiar les necessitats específiques dels joves extutelats, i que es tingui en consideració aquesta condició en tramitar les beques per estudis.

Aquesta setmana el Departament d’Educació ha comunicat a l’equip de la síndica que es posarà en contacte amb la DGAIA per establir un sistema d’intercanvi de dades de becaris tutelats i extutelats. D’aquesta manera, es vol evitar que es repeteixin casos com el que ens ocupa.

Retour