La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Preinscripcio escolar

Coincidint amb el tancament del període de preinscripció escolar, el Síndic ha volgut recollir en aquest nou apartat les principals recomanacions que s’han fet al llarg dels anys en relació amb aquest tema.

Què és la preinscripció escolar?

La preinscripció escolar és un procediment administratiu ordenat i transparent  per assignar una plaça escolar als infants o joves que s'han d'escolaritzar per primer cop en un centre educatiu determinat.  Les famílies han de presentar una sol·licitud amb la indicació de la llista ordenada dels centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència, germans al centre...). Només  es pot presentar una sol·licitud per alumne.

1. Síntesi de les recomanacions emeses pel Síndic

El nou decret d’admissió

El passat 16 de febrer el Govern de la Generalitat aprovava el Decret d'admissió d'alumnes, que estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, i també els criteris i el procediment per a la programació de l'oferta educativa en aquests centres i ensenyaments.

Les principals novetats d’aquest decret són les millores relacionades amb l’escolarització equilibrada d’alumnat, i més específicament amb la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d’una mateixa zona, l’establiment de zones educatives heterogènies com a unitats de programació i gestió del procés d’admissió d’alumnat, mesures per gestionar la matrícula viva o més garanties per a la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Aquest nou decret incorpora les principals recomanacions fetes en el marc dels treballs del Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic, conjuntament amb el Departament d’Educació. A més, aporta instruments suficients que, si s'apliquen de manera adequada, han de permetre fer un salt qualitatiu en la reducció dels nivells de segregació escolar del sistema els propers anys.

El frau i les males pràctiques

Cada any el Síndic rep queixes relacionades amb els fraus de les famílies i males pràctiques dels centres en relació amb el procés de preinscripció. En el marc d’aquestes queixes, no sempre s’observa diligència per part de les administracions local i educativa a l’hora de desenvolupar les actuacions de comprovació.

Pel que fa a les possibles irregularitats relacionades amb l'assignació de places, el Síndic ha proposat que els centres (i les administracions) facin pública la llista de sol·licituds de preinscripció, tant en primera opció com en posteriors, amb la puntuació provisional i definitiva, i que es publiquin les vacants que es generin a cada centre des de la publicació de la relació d'alumnat admès fins a l'inici del curs escolar i les assignacions que es faci d'aquestes vacants fins a l'inici del curs escolar. Part d’aquestes recomanacions s’han incorporat al nou decret d’admissió.

La tramitació electrònica de la preinscripció, que s’ha posat plenament en marxa enguany, pot contribuir a millorar el control sobre els fraus en l’admissió d’alumnat. 

El risc de la creació de centres o grups addicionals a demanda de les famílies

En els processos d’admissió d’alumnat, el Síndic rep queixes de famílies que reclamen d’accedir a determinats centres públics i concertats amb projectes educatius singularitzats, generalment amb una composició social afavorida i amb l’elevada demanda, i que presenten resistència a l’hora d’acceptar una plaça a altres centres públics i concertats.

L’anàlisi de les assignacions d’ofici també posa de manifest que encara hi ha demanda de centres públics que, per manca d’oferta suficient en aquest sector en una determinada zona, és assignada a places, bé en centres concertats, bé en centres públics de fora zona.

L’Administració educativa és qui té la competència de valorar les necessitats d’oferta escolar i d’establir-ne la ubicació, d’acord amb les funcions de programació de l’oferta educativa que té assignades. Tot i això, el Síndic recorda que per determinar la conveniència d’ampliacions de ràtio, d’un nou grup o d’un nou centre,  cal preguntar-se, en primer lloc, si efectivament hi ha necessitats d’escolarització a la zona no cobertes amb l’oferta existent i, en segon lloc, si la modificació de l’oferta pot garantir millor el dret de l’alumnat a l’educació en condicions de qualitat i equitat.

Amb caràcter general, el Síndic no considera que s’hagi de crear nova oferta quan hi ha places vacants suficients a la zona, tret que serveixi per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat, ni tampoc fer ampliacions de ràtio simplement per satisfer la demanda preferencial de les famílies. El seguiment de criteris de demanda per part de l’Administració educativa acostuma a promoure la segregació escolar, perquè afavoreix els centres amb una demanda social més consolidada i perjudica els que tenen una demanda més feble, generalment també amb una composició social més desfavorida.

En aquest sentit, el Síndic recorda que les ampliacions de ràtio o de grups en centres ja existents poden afectar negativament la qualitat de l’ensenyament, perquè poden contribuir a massificar les aules o els centres i poden alterar el funcionament ordinari dels centres afectats, i insisteix en el fet que, com que es tracta de mesures excepcionals, mai no han de servir per respondre amb caràcter estructural a dèficits estructurals en la programació de l’oferta.

La segregació escolar

Durant els darrers anys, el Síndic s’ha ocupat de conscienciar la societat, els agents educatius i les administracions públiques que la segregació escolar suposa una vulneració del dret a l’educació, i també de situar la segregació escolar en el centre del debat polític, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de polítiques educatives que contribueixin de manera més decidida a revertir la problemàtica.

Aquest fenomen limita les oportunitats de l’alumnat d’assolir el seu màxim desenvolupament possible, bé perquè incideix directament en els seus resultats acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives, bé perquè dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viu.

En aquest marc, el març de 2019 es va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, al qual s’han adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants.

El Pacte inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar.

El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar

Els ajuntaments tenen un paper clau en la lluita contra la segregació escolar, d’acord amb les seves competències en matèria d’educació, especialment a cinc nivells bàsics d’intervenció: la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, la lluita contra els desequilibris en la planificació i gestió del procés d’admissió d’alumnat, la creació d’equivalències entre els projectes educatius de centre, la vinculació dels centres amb l’entorn i amb la resta de centres, i la construcció de discursos en l’àmbit educatiu i la implicació i apoderament dels actors en la governança local del fenomen.

Malgrat que la gran majoria dels ajuntaments elaboren diferents instruments de publicitat activa per informar les famílies sobre l’oferta educativa i el procés d’admissió de l’alumnat, el Síndic considera que aquests instruments esdevenen “neutres” o poc efectius des de la perspectiva de la lluita contra la segregació escolar. Per això, el Síndic demana d’impulsar sistemes i campanyes d’informació que corregeixin les desigualtats i facin arribar, de forma efectiva, la informació a totes les famílies.

Barreres d’accés a l’educació

Un dels principals factors segregadors són els costos d’escolarització que ha d’assumir l’alumnat, especialment als centres privats concertats però també als centres públics. A criteri del Síndic, hi ha nombroses pràctiques promogudes per centres que suposen una vulneració del dret a la gratuïtat de l’ensenyament, com ara la no-consideració real de les activitats complementàries i serveis escolars com a voluntàries, l’exclusió d’activitats que es desenvolupen en horari lectiu pel fet de no poder pagar-les o el pagament de quotes per part de l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignat d’ofici.

Hi ha grans desigualtats en les quotes que han de pagar les famílies en funció dels centres, també dins dels dos sectors de titularitat. La diferenciació en els costos d’escolarització que assumeixen les famílies en cada centre són, al seu torn, un factor determinant per entendre la diferenciació dels projectes educatius, que es veuen condicionats per la capacitat de les famílies de finançar projectes i activitats (a través de les quotes) i de generar oportunitats educatives a l’abast de l’alumnat.

En aquest sentit, el Síndic demana que durant el període de preinscripció escolar es publiquin les quotes dels centres i el seu règim legal i que es promogui la voluntarietat real i efectiva de la participació dels alumnes a les activitats complementàries que incloguin mesures com ara els ajuts per fomentar l’accés a les activitats complementàries.

El nou decret d’admissió d’alumnat preveu el desenvolupament d’una convocatòria d’ajuts per a alumnat amb necessitats educatives específiques en centres públics i concertats.

Preinscripció escolar en el context de pandèmia

L’any passat, el Departament d'Educació va convocar l'inici del procés de preinscripció escolar corresponent al curs 2020/2021, en part de manera telemàtica, després que hagués quedat ajornat a causa de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19.

El Síndic va decidir obrir una actuació d'ofici per conèixer com es desenvolupava aquest procés de preinscripció en plena situació de confinament. Volia comprovar que aquest procés es desenvolupava de manera adequada, amb ple respecte als drets de l'alumnat i les famílies (dret d'informació, accés en condicions d'igualtat, etc.), sense que la situació de confinament n'alterés el normal desenvolupament. El Síndic volia conèixer si el comportament de la demanda va ser similar a altres anys, i també si totes les famílies havien pogut presentar adequadament la sol·licitud, també les famílies socialment menys afavorides, que acostumen a tenir més limitacions d'accés i menys domini en l'ús de les noves tecnologies, i també menys coneixement de l'inici del període de preinscripció.

El Síndic recorda que la tramitació telemàtica permet guanyar en transparència i igualtat en l'accés a l'oferta escolar, que és una de les queixes principals que rep la institució sobre el procés d'admissió al sistema educatiu de les famílies, i demana que es prevegi l'opció que els mateixos centres públics i concertats puguin accedir a l'oficina per incorporar les sol·licituds que puguin rebre presencialment i alhora puguin tenir accés a la informació sobre les sol·licituds de preinscripció presentades i introduïdes a l'oficina electrònica.

També va recordar al Departament d'Educació i als centres educatius que cal evitar publicar en els portals web dels centres la informació sobre la seva composició social, particularment les dades sobre l'alumnat amb necessitats educatives específiques ja matriculat als diferents nivells que imparteix el centre. El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu fer compatible la transparència en el procés amb la difusió d'informació que no contribueixi a reproduir la segregació escolar.

2. Informes i resolucions emeses pel Síndic

Informes monogràfics

Document de propostes amb relació al nou decret d’alumnat  

El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar (març 2021)

Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya, (juliol 2020)

La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016)

La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització (novembre 2016)

Informes anuals

Informe anual sobre els drets de l’infant 2020 (pàgina 31)

Informe anual sobre els drets de l’infant 2019 (pàgina 91)

Informe anual sobre els drets de l’infant (2018) (pàgina 57)

Informe anual sobre els drets de l’infant (2017) (pàgina 61)

Informe anual sobre els drets de l’infant (2016) (pàgina 51)

Notes de premsa

2021: El Síndic considera que cal un esforç més gran dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar

2021: El Síndic celebra l'aprovació del Decret d'admissió d'alumnes com a instrument bàsic per lluitar contra la segregació escolar en el marc del Pacte

2020: L’estudi de la plaça escolar posa de manifest l’infrafinançament del sistema en conjunt

2020: El Síndic demana que el procés de preinscripció escolar i l’acabament de curs es desenvolupi de manera adequada respectant drets d’infants i les famílies

2019: El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

2016: El Síndic reclama més transparència i accés a la informació en la preinscripció i matrícula escolar per prevenir i detectar fraus i males pràctiques

3. Altres qüestions

Per a qualsevol queixa relacionada amb els transports públics us podeu adreçar al Síndic de Greuges: 

Correu electrònic: sindic@sindic.cat

Formulari de queixa: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

Presencialment (es recomana sol·licitar cita prèvia per telèfon): Pg. Lluís Companys, 7 (Barcelona)

Tel. gratuït: 900 124 124