La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Canal intern de denúncies

Què és el canal intern de denúncies?

Es tracta d’un canal mitjançant el qual podeu alertar, de forma anònima i segura, d’infraccions de la normativa o de conductes contràries al Codi ètic i de conducta atribuïbles al personal al servei del Síndic de Greuges o a terceres persones que s’hi relacionin, en el marc de la relació de serveis funcionarial, laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa que tingui la persona presumptament infractora amb el Síndic de Greuges.

Poden ser conductes que ja s’hagin comès; d’altres que no s’hagin materialitzat però que molt probablement ho faran; actes o omissions que la persona tingui motius raonables per considerar infraccions, o bé intents d’ocultar infraccions. La rapidesa a l'hora de donar l’alerta ha de permetre reconduir les conductes impròpies detectades, revisar les decisions i els actes administratius afectats per les infraccions que s’hagin comès i exigir responsabilitats.

Qui pot informar a través del canal intern de denúncies?

Totes les persones que treballen al Síndic de Greuges o s’hi relacionen en un context laboral o professional, de forma estable o temporal, poden informar en cas d’indicis d’infraccions o conductes contràries a l’interès públic. Per tant, qualsevol persona que desenvolupi alguna funció o tasca en nom de la institució en virtut d’un contracte, un conveni, una designació o qualsevol altre instrument legal adient en pot informar. La informació aportada serà estudiada i es continuarà indagant amb total reserva i confidencialitat, amb el doble objectiu de protegir la persona alertadora de qualsevol represàlia potencial i no malmetre la reputació de les persones afectades fins que les indagacions dutes a terme permetin esclarir els fets.

Com puc informar a través del canal intern de denúncies?

Podeu presentar la vostra comunicació seguint l’enllaç següent del canal intern de denúncies. Un cop us trobeu en el canal intern d’alertes i inicieu el tràmit de comunicació, haureu d’escriure una breu descripció dels fets. Podeu aportar fitxers, tot i que no es requereix que s’aportin proves concloents si es plantegen dubtes raonables o sospites fonamentades.

Un cop presentada la comunicació, obtindreu un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial. El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal i mantenir la col·laboració amb qui el gestiona per comprova els fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació. Podeu consultar l'estat de tramitació o aportar més informació seguint l’enllaç següent del canal intern de denúncies.

Canal intern de denúncies

Resolució que crea el canal intern de denúncies del Síndic de Greuges

Resolució complementària del canal intern de denúncies

Resolució de designació de persona gestora del canal

Resolució sobre els gestors del canal intern de denúncies

Codi ètic del Síndic de Greuges