Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Llei de transparència

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (PDF)

Títol VII. Sistema de garanties

Capítol I. Recursos i reclamacions

Article 75. Actuació del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i de l’Oficina Antifrau de Catalunya

1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya han de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets establerts per aquesta llei, d’acord amb les funcions que tenen atribuïdes.

2. Sens perjudici dels recursos i les reclamacions que es puguin interposar contra els actes expressos o presumptes que impedeixin o limitin, totalment o parcialment, els drets reconeguts per aquesta llei o les omissions produïdes derivades d’obligacions establertes per l’Administració pública, les persones afectades poden adreçar una queixa al Síndic de Greuges o adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb elque determinen les lleis reguladores d’aquestes institucions.

3. La intervenció del Síndic de Greuges o de l’Oficina Antifrau no suspèn els terminis per a la interposició dels recursos o reclamacions administratius o contenciosos administratius procedents.


Article 78.
Infraccions greus

5. És una infracció greu no facilitar al Síndic de Greuges la informació que ha sol·licitat d’acord amb el que estableix l’article 93.3. S’entén que no s’ha facilitat la informació si aquesta no s’ha lliurat en el termini de sis mesos des de la petició formulada pel Síndic de Greuges.


Article 79. Infraccions lleus

3. És una infracció lleu demorar l’enviament de la informació sol·licitada pel Síndic de Greuges d’acord amb el que estableix l’article 93.3. S’entén que hi ha demora si la informació no s’ha lliurat en el termini de tres mesos des de la petició formulada pel Síndic de Greuges.


Article 87. Incoació del procediment a instància del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el directorde l’Oficina Antifrau de Catalunya

1. Si, en l’exercici de llurs funcions, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau deCatalunya tenen coneixement de fets que poden constituir una infracció tipificada com a molt greu o com a greu per aquesta llei, poden instar els òrgans competents a què fa referència l’article 86 a incoar el procediment sancionador.

2. Si l’òrgan competent decideix no incoar el procediment, la resolució ha d’ésser expressa i motivada.


Article 92. Competència per a avaluar

1. La competència per a avaluar el compliment d’aquesta llei, d’acord amb el que determina l’article 91, correspon al Síndic de Greuges.

2. L’organisme avaluador ha d’establir els indicadors objectius que han de servir com a referència per a dur a terme la tasca avaluadora.

3. L’avaluació establerta per aquest article s’entén sens perjudici de l’avaluació interna de l’aplicació de le sregles sobre la transparència a què fa referència l’article 6.3.


Article 93. Informes d’avaluació

1. El Síndic de Greuges ha d’elaborar anualment i presentar al Parlament un informe general d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei. En l’informe s’ha d’avaluar de manera específica l’aplicació del règim sancionador establert pel capítol II del títol VII.

2. El Síndic de Greuges pot elaborar informes específics d’avaluació amb relació a les entitats i els organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei o en àmbits materials concrets. Els informes específics han d’ésser lliurats al Parlament i, mentre s’elaborin, s’ha de donar audiència a l’entitat o l’organisme afectat perquè pugui presentar-hi al·legacions, les quals s’han d’incorporar a l’informe.

3. Les autoritats i el personal al servei de les administracions, les entitats i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen el deure de col·laborar amb el Síndic de Greuges en l’elaboració dels informes d’avaluació.

4. L’elaboració dels informes d’avaluació s’ha de fer, si escau, d’acord amb les directrius o el pla de treball quedetermini el Parlament.