Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Sentència TC

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2502-2010, interposat pel Defensor del Poble en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges (sentència).

El suplement del BOE núm. 85, de 9.4.2015, publica la Sentència 46/2015, de 5 de març, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 2502-2010, interposat pel Defensor del Poblecontra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic deGreuges.

En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional ha decidit:“Estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat plantejat pel Defensor del Poble contra la Llei del Parlamentde Catalunya 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i, en conseqüència, declarar que:

1r. No són inconstitucionals, interpretats en els termes expressats en el fonament jurídic tercer: els articles3.1; 26 b), incís «l’administració local», i c), incís «o a l’administració local», i l’article 78; ni els articles 71 a),b) i c), 72.1 i 73.1, sempre que s’interpretin conforme al que s’exposa en el fonament jurídic sisè.

2n. Es declaren inconstitucionals i s’anul·len els articles 1 b), 68.1 i 2, 69.2, 71 d), 72.2, 74, 75, 77.5 c), i elsincisos «Autoritat Catalana», que rubrica el capítol I del títol VIII, «com a Autoritat Catalana» dels articles69.1, 71, 72.1, 73, 76.1, 77.1 i «en la seva condició d’Autoritat Catalana» de l’article 70.”