Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Llei CIberseguretat

LLEI 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

CAPÍTOL III

Règim econòmic i financer, de contractació, de personal i de control

Article 10

Règim de control

1. El control financer de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer, s'efectua pel procediment d'auditoria, d'acord amb el que estableix l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria d'activitats, que ha de lliurar al Govern i al Parlament i que el director de l'Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament competent en matèria de ciberseguretat o, si escau, davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.

3. La Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya i l'Oficina Antifrau de Catalunya, cadascuna dins l'àmbit de les seves competències, han d'elaborar anualment una memòria sobre l'activitat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que han de lliurar al Govern i al Parlament com a màxim un mes després del lliurament de la memòria anual elaborada per la mateixa Agència.

LLEI 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.