Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Estructura de Drets Humans de Catalunya

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya. DOGC Núm. 7382 - 1.6.2017 

ACORD GOV/125/2017, de 12 de setembre, pel qual s'encarrega a l'Estructura de Drets Humans deCatalunya l'elaboració d'un Pla de drets humans. DOGC Núm. 7454 - 14.9.2017 humans

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

L'objecte d'aquesta resolució és crear a Catalunya una estructura de drets humans, d'acord amb principis irequisits internacionals, per promoure i protegir els drets humans a Catalunya.

Per assolir aquest objectiu, el Síndic de Greuges (SG) disposa de les competències i els mitjans suficients,juntament amb l'experiència nacional i internacional, i pretén fer-ho a partir d'un acord de col·laboració amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) com a única entitat generalista en l'àmbit dels drets humans a Catalunya que avui dia gaudeix d'estatus d'observadora a les Nacions Unides, i també amb la participació d'institucions i entitats socials que treballen sobre la matèria.

El Síndic de Greuges compleix amb escreix els anomenats Principis de París, definits en el primer taller internacional sobre institucions nacionals per a la promoció i la protecció dels drets humans d'octubre de 1991,adoptats per la Comissió de Drets Humans de l'ONU mitjançant la Resolució 1992/54 i la Resolució 48/134 de1993 de l'Assemblea General.

En particular, és una institució que està establerta al màxim nivell de la legalitat catalana: reconeguda enl'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 78 EAC) i desenvolupada per Llei del Parlament de Catalunya 24/2009,té àmplies atribucions de promoció i protecció dels drets humans, incloent-hi la resolució de queixes i consultes individuals i col·lectives, la tramitació d'expedients d'ofici sobre qüestions vinculades als drets humans, i la presentació i debat al Parlament d'informes monogràfics extraordinaris sobre qualsevol matèria de la seva competència.

Addicionalment, la legislació del Parlament de Catalunya ha atorgat competència específica al Síndic en matèria de drets de la infància i l'adolescència, prevenció de la tortura, igualtat de drets entre dones i homes, lluita contra la discriminació del col·lectiu LGTBI i defensa del dret d'accés a la informació pública i la transparència. En qualsevol d'aquests àmbits, té la potestat d'assenyalar a l'atenció del Govern les situacions de violació de drets humans en qualsevol part del país, i també contribuir a l'elaboració d'informes als òrgans i comitès del'ONU i altres organitzacions europees de drets humans. Així mateix, participa en programes de formació en drets humans en l'àmbit escolar, universitari i professional, i difon els drets humans i la lluita contra totes les formes de discriminació a l'opinió pública, en particular a través dels mitjans de comunicació.

Pel que fa a la seva composició, el síndic és un òrgan unipersonal escollit per majoria qualificada pel Parlament de Catalunya per a un mandat de nou anys, no renovable, que gaudeix de plena independència i autonomia organitzativa, funcional i pressupostària. Disposa de recursos humans i materials suficients per dur a terme la seva tasca.

Al seu torn, l'Institut de Drets Humans de Catalunya és una organització no governamental creada a Barcelona l'any 1984 amb una llarga trajectòria, local, nacional i internacional de promoció i difusió dels drets humans i les llibertats fonamentals tant des de l'ensenyament com la recerca i la incidència política. És una entitat generalista que aborda en la seva més àmplia concepció la promoció i defensa dels drets humans a Catalunya i que té estatut consultiu al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

En ús de les atribucions que tinc conferides, RESOLC:

Primer. Creació de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

Es crea l'Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), comptant amb l'acord de col·laboració i en associació per a aquests objectius del Síndic de Greuges de Catalunya i l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Segon. Funcions de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

Són funcions pròpies de l'EDHC:

a) elaborar, per encàrrec del Govern de Catalunya, un pla de drets humans de Catalunya, amb la participació de la ciutadania;

b) elaborar periòdicament, per encàrrec del Govern de Catalunya, una proposta d'estat dels drets humans de Catalunya i revisar, reformar o adequar el pla de drets humans de Catalunya;

c) emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l'àmbit dels drets humans, tal com ja preveuen l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges;

d) promoure la ratificació o adhesió als instruments internacionals de drets humans d'àmbit universal i europeu i assegurar-ne l'aplicació;

e) elaborar informes vinculats als informes periòdics que els estats han de presentar als òrgans i comitès internacionals de protecció dels drets humans, tant a escala universal com europea, en particular pel que fa a la situació dels drets humans a Catalunya;

f) cooperar amb les organitzacions internacionals de drets humans de caràcter intergovernamental;

g) coordinar una xarxa de drets amb entitats socials.

Tercer. Composició de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

L'EDHC és un òrgan paritari integrat pel Síndic de Greuges de Catalunya i l'Institut de Drets Humans deCatalunya. El síndic o síndica n'exerceix la presidència i el president o presidenta de l'IDHC n'exerceix la vicepresidència.

3.1. Junta de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

La Junta de l'EDHC està integrada pel síndic, l'adjunt general, el president de l'IDHC i un membre de la juntade l'IDHC. La Junta es reuneix cada cop que sigui necessari i, com a mínim, un cop al mes. Les decisions al si de la Junta es prenen per consens.

3.2. Consell assessor de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

S'establirà un consell assessor de l'Estructura de Drets Humans integrat per un mínim de 10 i un màxim de 20 membres seleccionats per la Junta, amb la convocatòria pública prèvia. Entre els membres del consell assessor hi ha d'haver representants d'entitats de defensa dels drets humans amb seu a Catalunya, membres de representants de col·legis professionals i entitats socials, persones especialistes en l'àmbit dels drets humans del món acadèmic i altres persones nacionals o internacionals expertes en l'àmbit dels drets humans. El mandat dels membres del consell assessor és de dos anys. La composició del consell assessor ha de ser paritària i tenir en compte l'equilibri territorial i la representació deles minories i els col·lectius vulnerables.

El consell assessor de l'EDHC s'ha de reunir com a mínim amb caràcter trimestral. Les seves decisions esprenen per majoria. Els informes i les decisions institucionals de l'EDHC s'han de prendre un cop n'hagi estat informat el consell assessor, on seran objecte de debat.

3.3. Grups de treball de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya

La Junta pot constituir grups de treball sobre temes monogràfics integrats per membres de la Junta i delconsell assessor, i també, si sescau, d'altres experts o entitats especialitzades.

3.4. Impuls de la Xarxa de Drets

L'EDHC participarà en l'impuls de la Xarxa de Drets definida en els objectius del Síndic de Greuges.

Quart. Seu i finançament

La seu de l'EDHC és la del Síndic de Greuges de Catalunya. El finançament de l'EDHC va a càrrec delpressupost del Síndic de Greuges, amb independència dels recursos addicionals que calgui obtenir per al desenvolupament de les seves funcions.

Cinquè. Plena independència del Síndic de Greuges i de l'Institut de Drets Humans de Catalunya

La constitució de l'EDHC es fa sens perjudici de la plena independència del Síndic de Greuges i de l'Institut de Drets Humans de Catalunya en els àmbits d'actuació respectius.

Sisè. Informe anual

L'EDHC presentarà el seu primer informe general en cloure l'elaboració del primer pla de drets humans. A partir d'aleshores, emetrà memòries de balanç d'activitat amb caràcter anual.

Setè. Entrada en vigor

Aquesta resolució entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de maig de 2017