Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Indicadors qualitatius

Actuació

Indicadors de referència

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Nou decret d'admissió d'alumnat (A1)

- Aprovació nou decret

- % mesures previstes incorporades a nou decret

Pendent, en procés

     

Comissions d'estudi de bones pràctiques per combatre la segregació en diferents àmbits (A2)

- Creació de comissió

- Bones pràctiques identificades

- Transferència de bones pràctiques al nou decret

2 comissions creades de 7 comissions previstes

     

Orientacions en la programació escolar: oferta, adscripcions, zonificació i ampliacions i reduccions de ràtio, de grups i de centres (A3)

- Elaboració de document d'orientacions

- % mesures previstes incorporades a document d'orientacions

- Enviament de document d'orientacions

- Indicadors de compliment de les orientacions en la planificació de l'oferta (municipis amb mesures adoptades, canvis en oferta, nombre d'ampliacions/reduccions de ràtio, etc.)

- Elaboració de document d'estudi seccions d’institut, instituts-escola o instituts amb FP en municipis amb altres instituts sobre demanda

- Elaboració d'indicador d'èxit del procés que prevegi l'equitat

- Elaboració d'informe d'anàlisi dels efectes de jornada escolar en la demanda dels centres

Pendent, en procés

     

Criteris en la gestió de les sol·licituds (A4)

- Elaboració de document de criteris

- % mesures previstes incorporades a document de criteris

- Enviament de document de criteris

- Indicadors de compliment dels criteris en la gestió de sol·licituds (municipis amb mesures adoptades, dades d'escolarització de la matrícula fora de termini, bones pràctiques identificades, etc.)

Pendent, en procés

     

Protocol d'actuació davant d'indicis d'irregularitat en el procés d'admissió d'alumnat (A5)

- Elaboració de protocol

- % mesures previstes incorporades en el protocol

- Indicadors de compliment del protocol (denúncies de frau en l'admissió, casos investigats i resultats, etc.)

Pendent, en procés

     

•  Disseny del model d'intervenció dels dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat (A6)

- Elaboració de document de disseny de model

- Dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada existents/creats

Pendent, en procés

     

Orientacions i plans de zona per a l'escolarització equilibrada de l'alumnat gitano (A7)

- Elaboració de document d'orientacions i mesures

- Plans de zona creats

- Evolució dels recursos destinats als centres/zones amb una elevada concentració d'alumnat gitano

- Incorporació d'actuacions al Pla integral del poble gitano

Pendent, en procés

     

Protocol per a l'ús de la reserva de places amb necessitats educatives específiques (A8)

- Elaboració de protocol

- % mesures previstes incorporades a protocol

- Bones pràctiques identificades

- Evolució de finançament destinat al protocol

Pendent, en procés

     

Acords o pactes entre centres dins d'una mateixa zona o municipi per a l'escolarització equilibrada d'alumnat (A10)

- Nombre d'acords o pactes aprovats a escala local

- Municipis amb/sense acords

Pendent, en procés

     

Campanyes de sensibilització (A11)

- Orientacions donades als centres per desenvolupar sistemes d'informació

- Nombre de campanyes de sensibilització

Pendent, en procés

     

Incorporació de bones pràctiques a les instruccions d'inici de curs del Departament d'Educació als centres públics i concertats (A12)

- Elaboració de document de bones pràctiques/ Incorporació a instruccions inici de curs

- % mesures previstes incorporades a instruccions

Pendent, en procés

     

Regulació de la difusió dels resultats dels centres (A13)

- Elaboració de nou decret

Pendent, en procés

     

Elaboració i difusió d'un sistema d'indicadors sobre equitat (A14)

- Elaboració de sistema d'indicadors sobre equitat

- Nombre d'indicadors del sistema

Pendent, en procés

     

Comissió d'estudi del cost de la plaça escolar (A15)

- Creació de comissió

- Pluralitat d'experts

- Elaboració de document de conclusions de la comissió

1 comissió creada de 1 comissió prevista

     

Adequació del finançament públic dels centres públics i garanties de gratuïtat de l'ensenyament i de corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat (A16)

- Evolució de finançament (recursos econòmics i personals) als centres públics

Pendent

     

Adequació del finançament públic dels centres concertats amb garanties de gratuïtat de l'ensenyament i de corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat: concert, contractes programa i ajuts (A17)

- Evolució de finançament als centres concertats

Pendent

     

Supervisió del compliment de les obligacions derivades del Servei d'Educació de Catalunya (A18)

- Irregularitats detectades

-

     

Incorporació de directrius sobre el pagament de quotes a les instruccions d'inici de curs del Departament d'Educació als centres públics (A19)

- Elaboració de document de directrius/Incorporació a instruccions inici de curs

- % mesures previstes incorporades a instruccions

- Indicadors de compliment de directrius

Pendent, en procés

     

Incorporació de directrius sobre el pagament de quotes a les instruccions d'inici de curs del Departament d'Educació als centres concertats (A20)

- Elaboració de document de directrius/Incorporació a instruccions inici de curs

- % mesures previstes incorporades a instruccions

- Indicadors de compliment de directrius

Pendent, en procés

     

Convocatòria d'ajuts per a llibres de text, material escolar i sortides (centres públics i concertats) (A21)

- Convocatòria d'ajuts

- % mesures previstes desenvolupades

Pendent

     

Convocatòria d'ajuts per a les sortides i colònies escolars i per a les activitats extraescolars (A22)

- Convocatòria d'ajuts

- % mesures previstes desenvolupades

Pendent

     

Garanties d'igualtat en l'accés al servei de menjador escolar (centres públics i concertats) (A23)

- Canvis normatius establerts

- % mesures previstes desenvolupades

Pendent

     

Definició de projectes educatius i de direcció compromesos amb l'equitat del sistema educatiu (A24)

- % mesures previstes desenvolupades

- Evolució de centres amb lluita contra segregació en el retiment de comptes

- Evolució de centres amb lluita contra segregació en els projectes de direcció

Pendent

     

Consolidació dels itineraris de primària a secundària en el sector públic (A25)

- % mesures previstes desenvolupades

- Elaboració de document d'estudi seccions d’institut, instituts-escola o instituts amb FP en municipis amb altres instituts sobre demanda

Pendent

     

Desenvolupament dels projectes educatius dels centres amb una composició social desfavorida (A26)

- % mesures previstes desenvolupades

- Centres amb comissions de treball

- Projectes de suport als centres creats

- Programes de dinamització d'AMPA/AFA/extraescolars

-

     

Direcció i dotació de plantilles als centres amb una composició social desfavorida (A27)

- % mesures previstes desenvolupades

- Establiment de mecanismes d'incentius

-

     

Construcció i reforma dels centres públics amb una composició social desfavorida (A28)

- Construcció centres

-

     

Adequació dels plans educatius d’entorn com a instrument per combatre la segregació escolar (A29)

- % mesures previstes desenvolupades

-

     

Programa d'educació intercultural (A30)

- Elaboració de programa d'educació intercultural

Pendent