Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Autoritzat l'accés amb cotxets de nens als vehicles dels serveis de transport públic de superfície

25/01/2001

L'Entitat Metropolitana del Transport ha acceptat el sugeriment del Síndic de Greuges d'autoritzar l'accés als autobusos amb cotxets de nens i, en el cas de no poder-los plegar, situar-los al lloc, convenientment senyalitzat, reservat a les cadires de rodes. Aquest suggeriment es recull en el Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport, aprovat inicialment pel Consell Metropolità el 9 de novembre de 2000. Fins ara, el Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, estableix en el seu article 55.2 d), com a condició perquè totes les persones que ho desitgin puguin ser admeses a la utilització del servei, que no duguin objectes que, pel seu volum, composició o altres causes, impliquin perill o incomoditat per als altres viatgers o per al vehicle. Aquesta norma té, això no obstant, una excepció, la qual ve imposada per la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, per tal de garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat i, en concret, l'accessibilitat dels transports públics (article 12). En aquest sentit, s'havien adaptat els autobusos amb plataformes d'accés i espais lliures amb elements de protecció, per tal de donar cabuda i seguretat en els trajectes a les persones que per a desplaçar-se han d'utilitzar cadires de rodes. Una persona amb un cotxet d'infants no pot ser considerada amb mobilitat reduïda ni amb limitacions perquè li pugui ser aplicada aquesta llei. Però és un fet inqüestionable que la utilització del cotxet és necessària mentre els menors no caminen, i que el seu ús limita o dificulta l'accessibilitat a determinats serveis. El Síndic de Greuges creu que demanar a qualsevol ciutadà que, una vegada dins el vehicle, plegui el cotxet és exigir una activitat, si més no, difícil i perillosa. Així doncs, el Síndic de Greuges va considerar que si els vehicles ja estan adaptats a la normativa per millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda o limitada, i ja existeix un espai prou ampli i uns mecanismes de protecció per les cadires de rodes, també poden ser utilitzats per a les persones que han de traslladar infants amb un cotxet, sense que això suposi cap cost addicional. De fet, Transports Metropolitans de Barcelona ja ho ha previst en el sentit de permetre l'accés, per la rampa de la porta central als cotxets de bessons, i l'estada durant el trajecte a tots els cotxets, en la zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda, indicada amb un senyal. Això, sens perjudici de recomanar, per la comoditat dels altres viatgers, que es pugi a l'autobús amb la criatura a coll i el cotxet plegat. Per tal de facilitar l'ús del servei públic del transport a un col.lectiu de persones que, de forma temporal, veuen limitada la seva mobilitat, el Síndic va suggerir a l'Entitat Metropolitana del Transport que es permetés l'accés i l'estada dels cotxets de nens en tots els vehicles de transport col.lectiu adaptats per a ciutadans amb mobilitat reduïda.

Tornar