Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic de Greuges recomana suspendre les autoritzacions de parcs eòlics en les zones en projecte de parcs naturals.

01/03/2001

El Síndic de Greuges recomana que es doni prioritat a les instal·lacions de parcs eòlics previstes en zones del territori que, segons, el mapa d'implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya, són compatibles, abans d'abordar les zones d'implantació condicionada (espais naturals). En relació amb les autoritzacions de parcs eòlics en tramitació, situats en zones compatibles que en un futur seran parcs naturals, actualment en projecte (serra de Prades, el Montsant i els ports de Tortosa-Beseit), el Síndic recomana, a l'empara d'allò previst a l'article 28 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la suspensió del seu atorgament mentre no es produeixi la resolució definitiva, a fi d'assegurar la salvaguarda dels valors naturals la protecció dels quals és en tramitació. Aquestes i altres recomanacions, el Síndic de Greuges de Catalunya les ha adreçat al Departament de Medi Ambient, en un context de valoració obertament positiva de les iniciatives que potenciïn la implantació de les energies renovables, com les que són objecte d'estudi. Les recomanacions tenen per finalitat aportar elements que, considera, poden perfeccionar la redacció del decret de parcs eòlics i minorar les objeccions que han generat més polèmica en el tràmit d'al·legacions. Aquestes objeccions, fonamentalment, fan referència a l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions, a la necessitat de fer compatible, sempre que sigui possible, la implantació dels parcs eòlics en el territori amb determinats valors naturals i culturals que, segons la normativa vigent d'aplicació, cal preservar. El potencial eòlic és una de les variables utilitzades en el mapa d'implantació de l'energia eòlica a Catalunya, com a criteri que condiciona l'aprofitament eòlic del territori. És per això que, en una altra consideració s'assenyala que, garantir mitjanes de vent certificades superiors als 5 m/s a 10 metres d'altura, és un requisit de rendibilitat que s'hauria d'exigir en qualsevol sol·licitud d'autorització d'un parc eòlic, no només en les zones d'implantació condicionada (espais naturals). Els experts en aquesta matèria consideren que mitjanes de vent inferiors a aquest valor no permeten obtenir energia de forma apreciable, sens perjudici que aquest llindar es modifiqui per l'aplicació de millores tècniques futures. Pel que fa al canvi d'administració competent per atorgar l'autorització administrativa prèvia a la construcció d'un parc eòlic, que passa a ser de la Generalitat en comptes de la municipal, el Síndic considera que cal explicitar si respon a determinacions que resultin de la normativa bàsica estatal o de la Unió europea, o a requeriments ambientals o tècnics. La Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental i, el Decret que la desenvolupa, disposa que els parcs eòlics són autoritzats pels ajuntaments, mitjançant llicència ambiental. En el projecte de decret regulador de l'energia eòlica, la implantació dels parcs eòlics requereix l'obtenció de l'autorització ambiental, que atorga l'administració de la Generalitat. Si bé existeix una habilitació legal a favor del Govern per poder efectuar aquest canvi de tramitació i exigir una autorització ambiental, que es destina a aquelles activitats amb una incidència ambiental elevada, el Síndic considera que caldria formalitzar la mateixa especificant les causes que motiven l'adaptació. Un dels objectius que es vol assolir amb aquest projecte de decret és integrar i simplificar els diversos tràmits sectorials en un procediment comú i, amb aquesta finalitat, regula un únic procediment d'autorització administrativa, que inclou l'autorització ambiental i l'autorització energètica. En aquest aspecte, el Síndic advoca per una redacció més concreta dels tràmits a seguir en relació amb l'autorització ambiental. Els informes vinculants de l'ajuntament en aquelles matèries que són de la seva competència, el termini per presentar al·legacions a la proposta de resolució de la ponència ambiental o el règim de control ambiental, són alguns dels tràmits que el Síndic entén caldria concretar.

Tornar