Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Es recomana que els grups ecologistes es considerin interessats en els procediments d'autorització de centrals elèctriques

28/06/2001

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha recomanat al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme que consideri al Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp -d'ara endavant GEPEC- com a part interessada en el procediment administratiu d'autorització per la instal·lació d'una central de generació d'energia elèctrica. Aquesta resolució porta causa de la queixa que GEPEC li va presentar davant la negativa del Departament d'Indústria a considerar al grup ecologista com a part interessada en la tramitació de la central que ENRON tenia previst construir a Móra la Nova. Les consideracions efectuades serveixen, però, per a qualsevol supòsit similar que afecti una entitat legalment constituïda dedicada al treball pel medi ambient i un procediment d'autoritzacó d'instal·lacions elèctriques. La condició de part interessada atorga a qui l'ostenta el dret a participar de forma activa en la tramitació dels procediments i que l'Administració li notifiqui les diferents incidències que es produeixin. Això no prejutja la resolució final sobre el projecte que correspon adoptar-la a l'Administració. El Síndic de Greuges recorda que en matèria de medi ambient ens trobem davant del que la doctrina jurídica ha denominat 'interès difús', entès com aquell que correspon a un col·lectiu de persones indeterminades, sense vincle jurídic entre elles i que fa referència a béns que en la majoria de les ocasions no són tangibles. L'agressió a aquests béns ocasiona un perjudici evident al col·lectiu que ostenta l'interès del seu respecte i preservació. Lògicament, l'èxit en la seva defensa comporta un benefici general. Així mateix, també recorda que els conflictes entre les administracions públiques i els grups ecologistes, per haver-los rebutjat considerar com a legítims interessats en procediments administratius amb rellevància mediambiental, han arribat en diferents ocasions als tribunals i, fins i tot, al Tribunal Constitucional. En aquest sentit, es recorda la sentència de 31 de gener de 1994 d'aquest alt tribunal en què es reconeix la condició d'interessat a un altre grup ecologista, al qual se li havia denegat la personació en unes diligències prèvies instruïdes per un delicte de prevaricació del qual podia haver-se beneficiat un caçador. Resulta evidente -va dir el Tribunal Constitucional- que una asociación con fines de defensa de la naturaleza y del mundo animal tiene un interés legítimo y personal en velar por el correcto ejercicio de la potestad administrativa. Finalment, i atès que altres departaments de la Generalitat de Catalunya no semblen tant estrictes en la interpretació de les normes en situacions similars, el Síndic de Greuges va exposar al conseller d'Indústria la conveniència d'aplicar criteris homogenis en l'àmbit d'actuació de la Generalitat de Catalunya, en el sentit d'afavorir aquesta interpretació més àmplia de la condició de part interessada. En la presa de posició del Síndic de Greuges es raona que d'aquesta manera es preserva millor el dret de participació d'aquelles persones i entitats compromeses en la defensa del medi ambient, i es garanteix el respecte als principis de seguretat jurídica i igualtat davant la llei, sense que això condicioni la decisió final de l'Administració sobre les autoritzacions en tràmit. El Departament d'Indústria ha informat que una vegada analitzada aquesta qüestió en fase de recurs d'alçada interposat pel GEPEC, s'ha arribat a la mateixa conclusió exposada pel Síndic de Greuges.

Tornar