Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic de Greuges recorda els límits fixats per la Directiva europea en el control del soroll dels ciclomotors

07/01/2004

El Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat un estudi sobre la normativa aplicable al control del sorolls dels ciclomotors i ha recordat que les ordenances municipals no poden fixar valors més restrictius que els marcats per la Directiva europea 97/24, que regula els nivells sonors admissibles dels vehicles de motor de 2 i 3 rodes, ja que es podria donar el cas d'impossibilitar l'accés d'un vehicle a determinats indrets d'un territori.

La Directiva fixa els valors límits del nivell sonor per al control dels ciclomotors als efectes de l'homologació i descriu el mètode per realitzar l'assaig per mesurar els valors dels vehicles aturats. El valor màxim permès en aquests controls, que les policies de trànsit fan a la via pública, serà el fixat en la fitxa d'homologació de cada vehicle o en el certificat de característiques tècniques. Una consulta del Defensor del Ciutadà de Mataró que expressava la seva preocupació pel fet que l'ordenança municipal de la capital del Maresme fixava uns valors límits d'emissió de soroll més restrictius que els fixats en el certificat de característiques tècniques d'aquest tipus de vehicles va portar el Sindic a estudiar la matèria.
Com que la situació plantejada és perfectament traslladable a altres municipis i a altres usuaris de ciclomotors, el Síndic va obrir una actuació d'ofici per examinar la normativa aplicable i establir unes pautes interpretatives sobre aquesta qüestió.

CONCLUSIONS
La transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/24 de la Comunitat Europea, que regula els nivells sonors admissibles dels vehicles de motor de 2 o 3 rodes, fa dues distincions.

a)A partir del 17-6-1999 els nous tipus de vehicles que hagin de ser homologats a Espanya hauran de respectar les disposicions contingudes en el capítol 9 de la Directiva que fa referència als valors límit del nivell sonor.

b)A partir del 16-6-2003 tots els vehicles que es matriculin a Espanya hauran de complir també amb els requisits tècnics previstos en el mateix capítol 9 de la Directiva.

La normativa aplicable en els ciclomotors matriculats amb anterioritat al 17-6-2003 és la que conté el Decret de 25-5-1972 relatiu a l'homologació de vehicles en relació amb el soroll. El certificat de característiques tècniques dels ciclomotors és l'instrument que facilita a l'Administració el coneixement del valor relatiu al ciclomotor aturat, que és el que interessa per facilitar el control dels ciclomotors en circulació.
Si bé les ordenances municipals reguladores dels sorolls o de la circulació solen establir els límits sonors dels vehicles, aquesta normativa no pot fixar valors més restrictius que els que resulten de la transposició de la directiva.
A més del Defensor del Ciutadà de Mataró, l'estudi també s'ha enviat a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i al coordinador dels síndics locals de Catalunya.

Tornar