Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Recomanacions del Síndic per prevenir agressions al personal que treballa als centres sanitaris

01/04/2008

El Síndic ha fet un seguit de suggeriments al Departament de Salut, dirigits a fomentar l'aplicació de mesures de prevenció per evitar que es produeixin agressions físiques i verbals envers el personal sanitari i no sanitari dels centres d'atenció primària i els hospitals públics.

Tot i que el Síndic és coneixedor que els recursos humans no sempre ho permeten, provisionalment caldria estudiar la possibilitat de no passar consulta individualment com a mesura dissuasòria. Proporcionar una bona informació i dispensar un tracte adequat és una altra mesura de prevenció bàsica, així com la formació encaminada a dotar el personal sanitari i no sanitari d'habilitats per fer front a situacions conflictives. Una altra mesura de prevenció és la contractació de vigilància. Caldria estudiar la possibilitat de contractar-ne o reforçar-la en aquells centres on es detecta un nombre més alt d'agressions o conflictes amb els usuaris. La presència d'agents de vigilància proporciona seguretat al personal i pot tenir efectes dissuasoris entre els usuaris potencialment agressius. Per la seva banda, de la mateixa manera que s'han editat fullets informatius destinats als professionals de la sanitat, també fóra bo editar-ne un dirigit a l'usuari en què, a banda que se'l pugui informar sobre els drets, també se l'informi dels deures, se li recordi el respecte que mereixen tots els treballadors que l'atenen i se l'informi o se li facilitin mitjans per reclamar en cas de no estar d'acord amb una decisió o actuació d'algun treballador, com ara la presentació de reclamacions o la possibilitat de parlar amb algun responsable.Pel que fa a l'actuació un cop l'agressió ja s'ha produït, l'Administració ha de proporcionar suport complet al treballador, que ha de consistir no solament en assistència sanitària, sinó, si cal, també en assistència psicològica i legal.

Tornar