Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Ensenyament prohibeix per norma preus diferents del menjador escolar per evitar greuges a l’alumnat amb discapacitat

19/12/2014

El Departament ha comunicat formalment al Síndic que ha acceptat la recomanació de regular els drets dels alumnes amb necessitats educatives especials en el marc de l’escola inclusiva

Aquesta regulació resol les nombroses queixes rebudes al Síndic sobre estudiants obligats a sufragar el cost d’educadors de suport per poder accedir al servei de menjador  

El Departament d’Ensenyament ha acceptat una recomanació reiterada durant anys pel Síndic de Greuges, amb relació a les garanties legals de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris a l’hora d’accedir al servei de menjador escolar en igualtat d’oportunitats.

El Síndic ha analitzat la situació a partir de les queixes rebudes sobre el tracte discriminatori a determinats estudiants amb discapacitat, que han de sufragar de la pròpia butxaca el cost dels educadors de suport per poder fer ús del servei de menjador, bé perquè no són perceptors d’ajuts de menjador escolar per a alumnat amb necessitats educatives especials, bé perquè l’import dels ajuts no cobreix la totalitat del cost del personal de suport necessari per garantir-ne l’atenció durant el temps de menjador.

Els alumnes amb necessitats especials requereixen, de vegades, suports específics de professionals per poder fer ús d’una manera normalitzada del servei de menjador escolar. Les queixes que rep el Síndic des de fa anys de manera reiterada tracten especialment sobre la manca de provisió d’auxiliars d’educació especial (vetlladors) en la franja horària de migdia, la qual cosa impedeix a aquests alumnes poder assistir al servei de forma normalitzada i en igualtat d’oportunitats que la resta d’alumnat. Això és contrari al que preveuen els principis de normalització, d’inclusió i de no-discriminació que recullen la Convenció sobre els drets de l’infant i la resta de normativa en matèria d’educació.

Davant d’aquesta realitat, el Síndic de Greuges ha exposat de manera reiterada al Departament d’Ensenyament la necessitat de regular els drets de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris, a més del dret ja reconegut en la normativa vigent dels alumnes escolaritzats en centres d’educació especial a tenir garantit el menjador escolar amb caràcter obligatori i a disposar d’ajuts. Als centres ordinaris, el Síndic ha defensat que és el servei que ha de proporcionar les condicions adequades i els recursos necessaris per fer possible la participació de qualsevol alumne de manera normalitzada, i no pas la família, i que les condicions de regulació i prestació del servei i dels ajuts de menjador vigents ha de tenir lloc en tots els casos.

El Departament d’Ensenyament ha comunicat al Síndic que, enguany, la resolució per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2014-2015 (RESOLUCIÓ ENS/1668/2014) estableix la següent frase: “per a tots els comensals d’un mateix menjador, el preu ha de ser el mateix, llevat dels comensals esporàdics, per als quals es pot fixar un preu superior”.

Aquesta nova previsió impedeix el cobrament d’un preu diferenciat per a aquest col·lectiu d’alumnes.

Per evitar que aquest preu igualitari suposi un increment del preu de menjador als centres amb presència d’alumnat amb necessitats educatives especials o una assistència al servei de menjador sense les garanties de suport adequades, el Síndic també recorda la necessitat que el Departament d’Ensenyament desenvolupi les mesures financeres i organitzatives que convinguin i que doti el servei del personal de suport necessari per fer-lo accessible a tothom en condicions d’igualtat.

Tornar