Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic proposa que l’educació infantil de 0 a 3 anys sigui un instrument realment eficaç per combatre les desigualtats socials

17/07/2015

Presentació de l’informe La igualtat d’oportunitats a l’educació infantil 0-3 anys

Després d’anys de polítiques públiques de creació de places d’escola bressol, cal centrar els esforços en la millora de l’equitat en les condicions d’accés.

A causa de les desigualtats estructurals d’accés, les escoles bressol tenen actualment un paper més orientat a atendre les necessitats de conciliació de les famílies que a garantir la igualtat d’oportunitats a l’educació.

En els darrers anys, per efecte de la crisi econòmica, les dificultats pressupostàries i els increments de les quotes, hi ha menys garanties d’equitat en l’accés a les escoles bressol.

El Síndic de Greuges ha presentat al Parlament l’informe La igualtat d’oportunitats a l’educació infantil (0 a 3 anys). Concebut a partir del seguiment i l’actualització de l’Informe extraordinari sobre l’escolarització de 0 a 3 anys, de l’any 2007, el document lliurat avui planteja el repte de convertir aquesta primera etapa educativa en un instrument eficaç per combatre les desigualtats socials.

Amb aquest objectiu, el Síndic recomana al Departament d’Ensenyament, a les diputacions i als ajuntaments que elaborin un nou model de finançament que garanteixi l’accés a la primera educació de tots els infants en igualtat d’oportunitats. (Continua amb la nota íntegra)

. PRINCIPALS RECOMANACIONS

El finançament de l’educació infantil de primer cicle condicionat a les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i dels entorns socials dels centres

  • El Departament d’Ensenyament ha de recuperar la inversió en l’educació infantil de primer cicle i establir les bases, conjuntament amb les diputacions i les entitats municipalistes, d’un nou model de finançament d’aquesta etapa educativa que garanteixi la inversió pública i els sistemes de subvenció i ajut a l’educació infantil de primer cicle necessaris per fer possible el manteniment i la consolidació de l’oferta d’escoles bressol, i l’accés de qualsevol infant en condicions d’igualtat d’oportunitats.
  • La subvenció per al funcionament de les llars d’infants públiques i privades no hauria de ser lineal amb un import definit per alumne/curs, igual per a totes les escoles i municipis, sinó condicionada a la realitat social de l’entorn on s’ubica el centre. El finançament s’ha d’emprar “preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals”, tal com estableix l’article 198.2 de la LEC.

Les mesures d’accessibilitat econòmica

  • El Departament d’Ensenyament hauria de restituir la convocatòria anual de subvenció als ajuntaments per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides que havia estat atorgant fins al curs 2010/2011, i els ajuntaments haurien de disposar, també amb fons propis, d’un sistema d’ajuts (beques, bonificacions i exempcions, etc.) que promogui l’accés en igualtat d’oportunitats a l’oferta d’escoles bressol i llars d’infants públiques de l’alumnat d’educació infantil de primer cicle socialment desfavorit.
  • Els ajuntaments han d’establir altres sistemes de pagament, com ara la tarifació social, per garantir l’accés de qualsevol infant en igualtat d’oportunitats a les escoles bressol municipals i que el nivell de copagament, especialment si s’incrementa, estigui condicionat pel nivell de renda de les famílies.

La provisió territorial d’oferta en entorns socials desfavorits

  • El Departament d’Ensenyament, les diputacions catalanes i els ajuntaments han d’adoptar mesures per garantir i promoure l’existència d’escoles bressol públiques en els entorns socials menys afavorits (i completar la creació d’oferta pública amb altres mesures relacionades amb la millora de l’accessibilitat econòmica a l’oferta i amb l’estimulació de la demanda). L’objectiu ha de ser equiparar a la mitjana catalana les taxes d’escolarització dels municipis amb una composició social menys afavorida.

L’aprofitament dels criteris d’admissió d’alumnat a l’educació infantil de primer cicle per fomentar la igualtat d’oportunitats  

  • D’acord amb la discrecionalitat de què disposen, els ajuntaments haurien de regular un criteri de renda més comprensiu, no limitat a les situacions de percepció de la renda mínima d’inserció, i eliminar altres criteris establerts que directament o indirecta poden perjudicar l’accés de l’alumnat socialment més desfavorit (anys d’empadronament, situació d’ocupació per part dels progenitors, etc.). 
Video Roda de premsa

Tornar