Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic detecta mancances de les administracions en els fets d’Agramunt

27/11/2015

Des de l'any 2002 ja hi havia estudis que posaven de manifest el risc d'inundacions existents a la zona centre de la localitat de l'Urgell

Cal clarificar les competències com a policia d'aigües entre la CHE i l’ACA i transferir a l'ACA les corresponents al territori català

Detecta negligències en l'autorització de la llicència d'obres per part de l'Ajuntament

És incoherent que els dormitoris dels usuaris amb deteriorament sever fossin al semisoterrani, en contra del pla d’autoprotecció

La reacció dels bombers i de la policia va ser professional, però al CECAT li va mancar agilitat

Es recomana a totes les parts implicades que duguin a terme les mesures necessàries per afrontar situacions similars

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha qualificat de molt greus els fets ocorreguts a principis de mes en un geriàtric d'Agramunt, on van morir quatre persones a causa de la inundació del centre. Després d'investigar el cas, Ribó destaca que hi ha hagut un seguit de mancances per part de diverses administracions.

El Síndic ha detectat errors en l'actuació de l'Ajuntament, que hauria d'haver emès un informe de compatibilitat urbanística desfavorable i, en conseqüència, haver denegat la sol·licitud de llicència ambiental i la llicència d'obres, pel risc que suposava la construcció de la residència en una zona tan sensible de risc per inundació.

També assenyala la passivitat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que no van exercir diligentment la funció que els correspon de policia hidràulica en una zona qualificada per ambdós organismes com d'alt risc. Des de l'any 2002 ja hi havia estudis que posaven de manifest el risc d'inundacions existents a la zona centre del nucli urbà d'Agramunt.

Pel que fa al centre geriàtric, el Síndic constata que és incoherent i contrari al Pla d'autoprotecció de la mateixa residència el fet que els dormitoris dels usuaris amb deteriorament cognitiu estiguessin ubicats al semisoterrani.

Finalment el Síndic considera que no es va poder o saber valorar la gravetat i la imminència de la crescuda del riu Sió i el seu desbordament al seu pas per la vila d'Agramunt. La reacció dels cossos de bombers i policia de Catalunya va ser professional, i si alguna cosa cal lamentar és que no hi hagués una reacció més eficaç del CECAT davant l'avís d'una persona.

CONCLUSIONS

  1. La inconcreció competencial entre les administracions hidràuliques estatal i autonòmica, CHE i ACA, pel que fa a l'exercici efectiu de la funció de policia administrativa d'aigües a la conca del riu Segre, que es manifesta en una possible manca d'efectius d'inspecció per fer un seguiment exhaustiu de les construccions que es fan en zona de domini públic hidràulic i en la manca de mitjans materials per preveure avingudes, com ara la manca d'estacions d'aforament a la conca del riu Sió.
  2. La manca de rigor per part de l'Ajuntament i de les administracions supervisores competents a l'hora de concedir les llicències urbanístiques per a construcció de tot tipus d'edificacions en zones inundables.
  3. La necessitat de millora dels sistemes de protecció civil pel que fa a l'alerta, el seguiment i l'activació, amb l'objectiu de garantir una actuació més diligent per preservar la seguretat de les persones.
  4. La necessitat d'una major implicació dels serveis d'inspecció dels departaments de la Generalitat en els equipaments que presten serveis a les persones, ubicats en zones inundables.

RECOMANACIONS

Generals

  • Crear una comissió d'investigació en seu parlamentària per analitzar el grau de coordinació entre les administracions afectades a l'hora de gestionar l'episodi succeït a Agramunt.
  • Clarificar les competències entre la CHE i l'ACA pel que fa a l'exercici de la funció de policia d'aigües en territori català, i transferir la competència esmentada amb caràcter exclusiu a l'ACA, per mitjà de les modificacions normatives que siguin necessàries.
  • Analitzar, en el marc d'una comissió interadministrativa de la qual haurien de formar part els departaments d'Interior, Territori i Sostenibilitat i Salut, l'ACA, la CHE i els ens locals, els motius pels quals no va ser prou efectiu el pla d'emergència en l'episodi d'Agramunt i fer-hi les modificacions que siguin necessàries.

4.1. En matèria hidrològica i urbanística

4.1.1. Garantir, dins del termini de dos anys, que es disposa d'un catàleg actualitzat de tots els equipaments existents en zones inundables a tot Catalunya, sota la supervisió de la Generalitat.

4.1.2. Decidir, quan s'aprovi definitivament el Pla de de gestió del risc d'inundacions, sobre la continuïtat de tot edifici sensible (hospitals, residències, centres d'ensenyament, comissaries, serveis d'emergència, etc.) situat en aquestes zones susceptibles de patir greus inundacions.

4.1.3. Garantir que els ajuntaments, sota la supervisió de la Generalitat, disposen d'un pla de defensa de les zones inundables consolidades en què s'indiquin les mesures que cal adoptar per preservar la seguretat de les persones, tant les que consisteixin en la utilització d'elements arquitectònics com les que consisteixin en el canvi d'usos de les edificacions, prioritzant, en tot cas, i en la mesura que sigui possible, aquestes últimes.

4.2. En matèria d'autorització urbanística de la residència

4.2.1. Dilucidar les responsabilitats administratives de l'Ajuntament i de les altres administracions competents derivades de l'atorgament d'unes llicències per a la construcció i el funcionament d'una residència per a la gent gran en una zona inundable en la qual estava prohibit edificar, sens perjudici de les responsabilitats penals que es derivin del procediment que se segueix en via judicial.

4.3. En matèria de control i d'inspecció en zona de domini públic hidràulic

4.3.1. Dilucidar les responsabilitats administratives de la CHE i l'ACA per no haver exercit de forma efectiva la funció de policia de domini públic hidràulic.

4.3.2. Cal que l'ACA i la CHE disposin de mitjans d'inspecció suficients i d'estacions d'aforament en la conca del riu Sió, com a sistema d'avís de l'augment de nivell de cabal d'un riu.

4.4. En matèria de protecció

4.4.1. Cal reforçar la cadena de reacció davant de fenòmens excepcionals, de manera que un advertiment basat en l'observació directa tingui una resposta immediata sobre el terreny amb l'aplicació del pla d'inundacions previst.

4.5. En l'àmbit d'equipaments socials

4.5.1. Continuar amb la investigació oberta pel Departament de Benestar Social i Família, a fi de dilucidar les responsabilitats que es puguin derivar per part del Servei d'Inspecció del Departament i per part de la Direcció de la Residència Ribera de Sió.

4.5.2. Garantir que el Servei d'Inspecció del Departament de Benestar Social i Família duu a terme la inspecció intensiva de les residències ubicades en zones inundables com més aviat millor, a fi de preservar el benestar dels seus usuaris.

4.5.3. Assegurar que s'inhabilita amb caràcter immediat la planta del semisoterrani com a zona de nit, tot i que consta que aquesta mesura ja s'ha dut a terme.

4.5.4. Traslladar l'emplaçament de la residència, si escau, amb l'aprovació del Pla de gestió de risc d'inundació. En el cas que el trasllat no es faci efectiu de manera voluntària, procedir a l'expropiació prevista en el Reial decret 903/2013, de 9 de juliol.

Roda de premsa 

Tornar