Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana que el Codi civil català suprimeixi la referència que pot emparar el càstig corporal als fills

14/10/2016

Constata que algunes mostres de violència romanen força esteses i s'accepten com una pràctica educativa en determinats àmbits 

El marc normatiu ha d'evitar qualsevol ambigüitat i assegurar que no es deixa espai per a cap mena de violència "legalitzada" cap als infants

Arran d'una observació del Comitè dels Drets de l'Infant, nombrosos estats europeus han adaptat la seva legislació, entre els quals, l'espanyol

 "Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat." 

Aquesta és una referència a la facultat de correcció inclosa en el Codi civil de Catalunya, que, d'acord amb una observació del Comitè dels Drets de l'Infant,  s'hauria de suprimir de la regulació catalana. Per aquest motiu, el Síndic, que té potestat per recomanar canvis normatius, ha suggerit al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que en promoguin l'eliminació amb l'objectiu d'evitar la justificació de la violència i garantir la prohibició efectiva del càstig corporal als infants. 

Concretament, es tracta de la regulació de les relacions entre pares i fills que conté la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (article 236-17), i la seva supressió és necessària per evitar qualsevol tipus d'ambigüitat en aquesta qüestió. A parer del Síndic, el marc normatiu  ha d'assegurar que no es deixa espai per a cap tipus de forma de violència "legalitzada" en qualsevol dels entorns de vida dels infants, en aquest cas el familiar. 

A partir de la tramitació de les queixes i de la informació que rep tant del sistema de protecció a la infància com de professionals del sistema educatiu, el Síndic constata que l'aplicació de càstigs corporals als infants (pegar, bufetades, sacsejar, cops, etc.) segueix força estesa i encara resulta acceptada com una pràctica educativa en determinats àmbits. No obstant això, són pràctiques  totalment  contràries a la Convenció sobre els drets de l’infant perquè atempten contra la dignitat i la integritat dels infants i mai serien acceptades si es tractessin de persones adultes. 

El Comitè dels Drets de l'Infant va dictar l'any 2006 l'Observació general núm. 8, relativa al dret de l'infant a la protecció contra els càstigs corporals o degradants. El text assenyala que abolir l'autorització dels càstigs corporals no és suficient, i cal que en la legislació civil o penal consti la prohibició explícita dels càstigs cruels o degradants, perquè quedi "absolutament" clar que colpejar, bufetejar o pegar un infant és tan il·legal com donar aquest tracte a una persona adulta.

D'ençà de l'aprovació d'aquesta observació, nombrosos estats europeus, entre els quals l’espanyol, han adaptat la seva legislació i han incorporat de forma explícita la prohibició de qualsevol càstig corporal o tracte degradant als infants.

Tornar