Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic reclama control i rigor sobre la gestió dels purins i proposa alternatives ecològiques per reduir els nitrats que generen

01/12/2016

Recomana una moratòria en l'atorgament d'autoritzacions per a la instal·lació de noves granges del sector porcí

Suggereix que l'Administració es marqui objectius per incrementar l'ús de sistemes de depuració i plantes de compostatge

L'Administració ha estat massa permissiva i poc rigorosa a l'hora d'evitar que es repeteixin abocaments en un mateix terreny

Proposa que s'impulsi la redacció del Pla director urbanístic d'ordenació de les explotacions ramaderes

L'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya. Per això es proposa un estudi i un tribut sobre residus i un pla de recuperació d'aquífers

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat aquest dijous 1 de desembre l'Informe monogràfic sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya, resultat de la investigació oberta per avaluar la problemàtica de la contaminació de les aigües com a conseqüència de la presència de purins.

L'actuació té com a antecedent una investigació prèvia, de l'any 2006, amb relació a l'existència de cent xarxes d'aigua no potable per excés de nitrats. El Síndic ha considerat prioritari trobar solucions a una problemàtica que, deu anys després, encara no està resolta.

Després d'analitzar la informació i de reunir-se amb les parts implicades, el Síndic ha elaborat aquest informe amb una sèrie de recomanacions adreçades principalment al Departament d'Agricultura. El Síndic li demana sobretot que intensifiqui els controls i elabori un règim sancionador específic quan es cometen irregularitats.

La manca de control s'ha evidenciat, per exemple, en una pràctica generalitzada que es coneix com el doblatge de les hectàrees, que consisteix a fer més d'un abocament de purins en un mateix terreny. Aquesta s'ha pogut produir com a conseqüència de la manca d'estratègia i de control, o del consentiment implícit de l'Administració.

També ha recomanat que l'Administració es marqui com a objectiu a assolir en el termini de dos anys que un mínim del 50% del tractament dels purins de les explotacions es faci per mitjà de sistemes de depuració i plantes de compostatge, ja siguin propis, llogats o en cooperativa.

L'informe proposa que l'ACA elabori un estudi sobre quina despesa comporta la depuració dels residus provinents de la cabana porcina, i que fixi el tribut o tributs necessaris perquè sigui la indústria ramadera la que es faci càrrec del cost de la depuració dels residus que es generen amb aquesta activitat.

En aquest sentit, caldrà que es valori la necessitat que els ramaders assumeixin algun tipus de tribut.

Sobre la base de l'informe tècnic elaborat per l'ACA el  març de 2016, d'avaluació de la problemàtica originada per l'excés de nitrats d'origen agrari en les masses d'aigua subterrània a Catalunya, el Síndic demana que es redacti un programa d'actuació en el qual participin el sector i les administracions afectades, amb l'objectiu de recuperar de forma immediata els aqüífers contaminats, i que l'Administració hi destini els recursos que siguin necessaris.

L'informe de l'ACA esmentat constata que "les dades del balanç a escala municipal mostren que un 69,3% dels municipis presenten excedents de nitrogen d’origen agrari; d’aquests municipis, un 47,9% assoleixen excedents majors de 10 tones (t) anuals, valor on se situa la mediana, i un 26,9% presenten valors superiors a 50 t/any de nitrogen, que correspon al percentil 75 de les dades. Finalment, es detecten 5 municipis amb excedents de nitrogen per sobre de les 1.000 tones anuals".

Cal tenir present que el nitrogen és un nutrient fonamental per a les plantes i els animals. Un subministrament adequat de nitrogen als cultius és bàsic per a la sostenibilitat dels sistemes agrícoles. Ara bé, el problema s'origina quan hi ha un excedent de nitrats, ja siguin d'origen mineral o d'origen orgànic.

Com ja havia recomanat arran d'una queixa relacionada amb la instal·lació de noves naus i un dipòsit de purins al Lluçanès, el Síndic reitera en aquest informe que fins que no s'aprovi la nova regulació, s'hauria d'aplicar una moratòria en l'atorgament d'autoritzacions per a la instal·lació de noves granges del sector porcí a les comarques saturades per nitrats. Paral·lelament, l'Informe insta que s'impulsi la redacció del Pla director urbanístic d'ordenació de les explotacions ramaderes.

L'excés de purins també ha comportat una degradació del medi ambient pel que fa als aqüífers i les fonts, que estan contaminades per nitrats, i de les xarxes d'abastament d'aigua potable, cosa obliga a la clausura de pous, al tractament de les aigües contaminades, etc. Concretament, l'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya.

Finalment, l'Informe recomana que l'Administració revisi i actualitzi, adequant-se a la normativa, el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen existent actualment, i especifiqui quins aspectes haurien de tenir rang de llei. 

Tornar