Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic encoratja a exercir el dret democràtic de presentar queixes davant les conculcacions de drets en processos electorals

09/05/2019

A les portes d’una doble contesa electoral destaca les dificultats de vot del col·lectiu de les persones amb discapacitat i en defensa el dret a participar a les meses electorals

Calen mecanismes de votació alternatius al vot pregat, com el vot electrònic, que permetin exercir el dret de sufragi actiu de manera remota

Constata un tracte discriminatori legalment injustificat cap als candidats en presó preventiva, tant per fer campanya com per exercir el seu càrrec un cop escollits 

A les portes de l’inici de la campanya electoral, el Síndic encoratja la ciutadania a exercir el dret democràtic de presentar queixes quan es considera que hi ha una situació de vulneració de drets.

El síndic, Rafael Ribó, insisteix que queixar-se és un acte valent i de responsabilitat democràtica i que moltes queixes tenen més força que una de sola. Pel que fa a situacions concretes en què ja s’està fora de termini, el Síndic recorda que la queixa és igualment necessària per exigir solucions i defensar els drets de cara al futur. 

A partir de les queixes rebudes i de les investigacions iniciades motu proprio amb relació als darrers processos electorals, el Síndic constata que les recents interferències i limitacions sobre el dret de sufragi actiu i passiu que han tingut lloc poden afectar l'exercici lliure de dret de participació. Aquests greuges comporten un greu retrocés democràtic, atès que es tracta d’un atac dirigit a la part més essencial d’un estat democràtic.

De les diverses situacions i col·lectius en què hi ha un risc latent de conculcació de drets, el Síndic en destaca les següents:

Dret de participació política de la ciutadania i el dret de sufragi passiu

En ocasió de la dissolució del Parlament de Catalunya i la conseqüent convocatòria a eleccions per part del president del Govern d'Espanya el 21 de desembre de 2017, el Síndic va posar de manifest que les mesures adoptades per l’Estat en aplicació de l'article 155 CE podrien vulnerar el dret fonamental a la participació política de tota la ciutadania de Catalunya. A més, el dret de participació, en el vessant de sufragi passiu, requereix que les persones candidates a uns comicis puguin participar en campanya en condicions d’igualtat amb la resta de candidats.

Tant en aquella convocatòria com en eleccions generals anticipades del 28 d'abril de 2019, hi ha hagut candidats en presó provisional i han tingut molt limitada la participació en campanya. De la mateixa manera, pel que fa a les catalanes, no han pogut exercir les seves funcions de càrrecs electes.

Dret de vot per correspondència (exterior i dins del territori estatal)

En els processos electorals posteriors a la reforma de l'article 75 LOREG, s'ha experimentat una sensible davallada en la participació des de l'exterior. El Síndic entén que aquesta davallada en el percentatge de votants des de l'exterior ha estat motivada per les dificultats que comporta el procediment de vot pregat, que ha quedat obsolet.

El Síndic ha reclamat mecanismes de votació alternatius, com el vot electrònic, que permetin exercir el dret de sufragi actiu de manera remota (a distància) d'una manera més senzilla per a l’electorat. El vot telemàtic també és una alternativa necessària per a l'exercici del dret de vot per part de persones que, per motiu de la seva malaltia o discapacitat, no es poden desplaçar físicament a les urnes.

Blocs electorals i llibertat d’expressió

A l'Estat espanyol s’aplica la doctrina del coneguts com a blocs electorals, a partir de la qual s'ordena el repartiment dels espais informatius durant els períodes electorals, i es delimiten en el temps en funció de la representativitat obtinguda per cada força política en les eleccions precedents de la mateixa naturalesa. Aquesta mesura ha estat àmpliament criticada, des de fa més d'una dècada, pel col·lectiu de professionals de la informació.

D'altra banda, i pel que fa al contingut de les informacions, durant el període previ a la campanya de les eleccions a les Corts Generals del 28 d'abril de 2019, el Síndic es va pronunciar en relació amb l'acord de la Junta Electoral Provincial (JEP) de prohibir l'ús de certes expressions, com ara presos polítics, exiliats o a l'exili, repressió o anàlogues, als professionals dels mitjans de comunicació públics en un context informatiu.

El Síndic exposa que l'expressió presos polítics no es pot considerar que manqui de rigor ni que la seva utilització pugui confondre el públic, atès que és una expressió reconeguda pel dret internacional i que es podria adequar a la realitat dels polítics empresonats.

El vot de les persones amb discapacitat intel·lectual

La JEC s’ha pronunciat en dues ocasions amb relació al dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual, recentment garantit per mitjà d’una reforma legal. El segon pronunciament, tot i que rectifica una primera instrucció, atorga la potestat als membres de les meses, i als apoderats i interventors de fer “llistes negres de l’electorat”. En concret, estableix que “en el cas que algun membre d'una mesa electoral, o algun dels interventors o apoderats adscrits a aquesta mesa, consideri que el vot d'una persona amb discapacitat no és exercit de manera conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l'acta de la sessió.

Segons el Síndic, els membres de les meses, els interventors i els apoderats no tenen entre les seves funcions fer cap tipus de valoració sobre els votants. A més, es tracta d’una mesura que discrimina i estigmatitza un col·lectiu i que obre la porta a pràctiques poc democràtiques.

També en una resolució molt recent el Síndic ha recordat que l'ordenament jurídic reconeix a les persones amb discapacitat el dret de participar en la vida política, la qual cosa inclou l'opció de participar prestant un servei, com ara formar part d'una mesa electoral. Les persones amb discapacitat legalment reconeguda que hagin estat seleccionades per formar part de les meses electorals tenen dret de formar-ne part, i també tenen el dret d'optar si volen atendre la crida de l'Administració o no a formar part de les meses electorals.

En cas que optin per exercir el càrrec, correspon a l'Administració facilitar-los els suports i els ajustos raonables que requereixin en cada cas, inclòs l'assistent personal, per garantir a les persones amb discapacitat la possibilitat d'exercir el càrrec en condicions d'igualtat amb les altres.

Persones amb discapacitat visual i ceguesa

La legislació vigent regula un sistema de votació mitjançant paperetes impreses en el sistema Braille per fer accessible el dret de vot a les persones amb discapacitat visual o ceguesa. Aquest sistema, però, per expressa disposició normativa, no és aplicable per a les eleccions locals.

El Síndic recomana que s'apliquin els ajustos raonables necessaris i que s'estableixi un sistema de votació secret accessible per a totes les persones amb discapacitat visual i ceguesa en tots els àmbits, inclosos els municipals, i també garantir-los aquest dret sense cap mena de discriminació.

 

Formulari per presentar queixa

Tornar