Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El síndic compareix al Parlament per presentar el balanç del mandat

15/07/2019

Des del 2010 s’han fet gairebé 200.000 actuacions i s’han atès prop de 392.000 persones

Rafael Ribó ha centrat la seva intervenció en les actuacions dutes a terme en matèria de medi ambient, urbanisme, habitatge, infància i educació

El síndic està en funcions d’ençà de l’1 de març, en què va finalitzar el seu darrer mandat, iniciat el 2010

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, l’adjunt general, Jaume Saura, i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants, Maria Jesús Larios, han comparegut aquest dilluns, 15 de juliol, davant la Comissió del Síndic del Parlament de Catalunya per fer balanç del seu mandat al capdavant de la institució.

Rafael Ribó va ser escollit síndic de greuges de Catalunya per a un segon mandat el 10 de febrer del 2010, d’acord amb la nova Llei del Síndic i superant àmpliament la majoria de tres cinquenes parts necessàries per a la designació. El primer mandat va tenir lloc del 2004 al 2009. En iniciar el seu segon mandat, l’1 de març de 2010, el síndic va proposar al Parlament les línies d’actuació dissenyades, entre les quals hi havia el compromís de comparèixer al Parlament cada tres anys per analitzar-ne el compliment i fer-ne balanç.

Durant la compareixença, el síndic ha explicat les principals xifres d’activitat de la institució des del 2010 fins al 2018, darrer any tancat. D’entre aquestes, ha destacat que s’han iniciat un total de 82.426 queixes, 112.719 consultes i 1.907 actuacions d’ofici, i que s’han atès 391.912 persones.

Per àrees, destaquen les 15.722 queixes d’administració pública (19%), les 12.670 de consum (15%), i les 9.699 d’urbanisme, mobilitat i habitatge i 9.391 de serveis socials, que representen l’11% del total. En conjunt, les àrees socials (serveis socials, salut, educació, infància, etc.) han representat el 34% de les queixes rebudes a la institució durant aquest període. En canvi, les àrees de les quals s’han rebut menys queixes han estat discriminació (392 queixes), que representa el 0,5%, i cultura i llengua (534 queixes), que només representa el 0,6% del total. Cal precisar que les competències del Síndic en matèria de discriminació i igualtat gènere i per garantir els drets del col·lectiu LGTBI encara són recents i sovint desconegudes per la ciutadania.

De tots els casos tramitats al llarg d’aquests anys, s’ha detectat irregularitat per part de l’Administració en 41.278 casos, que representen el 47%. D’aquests, en el 81% dels casos l’Administració ha acceptat la resolució amb les recomanacions del Síndic; en el 14%, l’ha acceptat parcialment, i només en el 4% no l’ha acceptat.

També ha volgut destacar l’activitat de l’oficina itinerant de la institució, que el 2010 va canviar de model de manera que s’abandona progressivament el caràcter institucional i es reforça el vessant d’atenció a les persones. L'objectiu principal d’aquesta oficina és respondre a la necessitat de moltes persones, entitats i, fins i tot, administracions de ser ateses personalment quan exposen una problemàtica que consideren important. Des del 2010 fins a l’actualitat, s’han fet 961 desplaçaments al territori i s’han recollit 8.863 queixes i 4.884 consultes.

Quant als temes rellevants, el síndic, en la seva intervenció, ha volgut destacar els atemptats al territori i al medi ambient que s’han treballat al llarg d’aquests anys, entre els quals el Castor ha tingut un protagonisme especial. El síndic ha tornat a recordar que està pendent l’execució plena de la Sentència del Tribunal Constitucional, per la qual s’anul·laven alguns articles del Reial decret–llei 13/2014 que regulen la indemnització que es va pagar a Escal UGS, SL, i la forma com es va repercutir en les persones consumidores. Si bé és cert que el Govern de l’Estat va acordar la paralització del pagament d’aquells drets de cobrament i dels costos d’operació i de manteniment reconeguts, encara no ha adoptat cap mesura en relació amb la indemnització satisfeta. A més, el síndic ha insistit en la necessitat que es dugui a terme una auditoria tècnica per analitzar si el projecte tenia des dels inicis totes les garanties tècniques imprescindibles perquè es portés a terme de manera correcta.  

També ha volgut posar en valor que mitjançant la intervenció urgent del Síndic de Greuges es va poder aturar l’execució imminent d’un projecte de pavimentació d’un camí forestal que transcorre per una de les zones més sensibles i protegides del Parc Natural del Montseny i que no havia seguit els tràmits ambientals necessaris. La tramitació del POUM de Pals, que suposava un creixement urbanístic en zones de pins i dunes; la construcció del port de Tossa de Mar, sense un encaix en el plantejament sectorial, territorial i urbanístic vigent, i l’aeròdrom de la Cerdanya han estat els altres temes destacats en matèria d’urbanisme d’aquests darrers anys.

I quant a la contaminació, el síndic ha volgut destacar la problemàtica dels purins, ja que la contaminació de aigües per un excés de nitrats provinents dels purins és un problema greu. Algunes de les recomanacions que ha fet el Síndic s’han assolit però d’altres encara estan pendents, com ara la redacció del Pla director urbanístic d’ordenació de les explotacions ramaderes o l’aprovació del règim sancionador específic per part de l’Administració.

En matèria de contaminació acústica, s’han detectat millores importants i s’han incrementat els mesuraments sonomètrics efectuats per les administracions. No obstant l’anterior, encara no s’han assolit alguns objectius desitjables, com ara la disminució del soroll nocturn derivat dels serveis de recollida d’escombraries. També s’ha de treballar més en la línia de disminuir la contaminació de l’aire derivada del trànsit de vehicles, ja que té un impacte directe en la salut de les persones.

En matèria d’habitatge, el síndic ha destacat la necessitat de donar resposta a totes les situacions d’emergència social i econòmica i de fer-ho de manera immediata. També ha posat de manifest la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge social i la necessitat d’arribar a acords de lloguer social amb les entitats financeres amb relació als habitatges desocupats. Tot i que és cert que s’han fet esforços importants en aquesta matèria, està pendent donar compliment al suggeriment del Síndic de Greuges sobre la necessitat de preveure un pla de xoc que permeti donar una solució definitiva al degoteig constant de situacions d’emergència residencial que encara es produeixen.

En l’àrea d’infància i educació, el síndic ha volgut posar l’accent en la lluita contra la segregació escolar. Durant els darrers anys, el Síndic de Greuges s’ha ocupat de conscienciar la societat, els agents educatius i les administracions que la segregació escolar suposa una vulneració greu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. També ha contribuït a corregir pràctiques concretes de les administracions a partir de les nombroses recomanacions en el marc de les actuacions d’ofici i queixes rebudes sobre aquesta temàtica. Un dels èxits més importants en aquesta matèria ha estat la signatura del Pacte contra la segregació escolar el passat mes de març. El pacte inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes que el Departament d’Educació es compromet a implementar durant aquesta legislatura.

Una altre tema que ha treballat a bastament la institució ha estat la garantia dels drets dels adolescents migrants sense referents familiars. Des del 2016, l’arribada d’adolescents estrangers sense referents familiars s’ha incrementat, la qual cosa deixa el sistema de protecció en una situació crítica. L’acollida d’aquests menors recau en un sistema protector defectuós, precari i infradotat pressupostàriament. En aquest sentit, en diverses ocasions el Síndic de Greuges ha remarcat la necessitat de reformular-lo.

En aquest darrer mandat, el Síndic de Greuges també ha adquirit noves competències, com ara l’avaluació del compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l’actuació d’institucions o persones, tant públiques com privades, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 11/2014, per garantir els drets dels col·lectius LGTBI, i Llei 17/2015, d’igualtat efectiva homes i dones.

En la darrera part de la seva intervenció, el síndic ha explicat com per mitjà de la publicació d’informes monogràfics s’ha consolidat la seva intervenció en l’àmbit dels serveis d’interès general. Un exemple d’això seria l’Informe sobre el dret al subministraments bàsics (2014) o l’Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris (2016). L’elaboració d’aquests informes ha permès crear una valuosa xarxa d’actors i sinergies molt positives.

Tornar