Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic lliura al Departament d’Educació el document del Pacte amb les mesures per al nou decret d’admissió d’alumnat

04/11/2019

Pacte contra la segregació escolar
Entre les mesures proposades destaca l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides

També inclou propostes per promoure l’escolarització d’alumnat socialment afavorit en centres d’alta complexitat, com ara l’oferta singular, i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres

El document, que es lliurarà al Parlament, amplia la concepció de l’escolarització equilibrada més enllà del repartiment de l’alumnat amb dificultats. Entre altres aspectes, posa l’accent en la necessitat d’establir les zones educatives heterogènies com a unitats de gestió i planificació del procés d’admissió d’alumnat

Roda de premsa

El Síndic de Greuges de Catalunya ha lliurat aquest dilluns, 4 de novembre, al Departament d’Educació un document de propostes amb relació al nou decret d'admissió d'alumnat i als protocols d’actuació de la lluita contra la segregació escolar. Protocols respecte de l’ús, per exemple, de la reserva de places, la programació de l’oferta, la gestió de les quotes per part dels centres públics i  concentrats i el control dels fraus. El document també es lliurarà al Parlament.

Les propostes s’han consensuat en el marc de les diverses comissions d’estudi constituïdes per persones expertes proposades per les diferents entitats que integren el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. La Comissió de seguiment del Pacte ha mantingut aquest mateix dilluns la segona reunió, després de la seva constitució fa cinc mesos, i hi ha assistit una trentena de persones en qualitat de representants de les diverses entitats que la integren.

Entre les mesures proposades destaca l’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides. A P3, a Catalunya, hi ha prop de 3.000 alumnes detectats amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques, per un total de 70.000 alumnes matriculats, menys del 5%. Si es té present que prop del 25% dels infants es troba en situació de risc de pobresa, una bona detecció hauria d‘incrementar progressivament aquesta xifra.

En aquest sentit, preveu la creació de la unitat de detecció i prospectiva, que s’ocuparà de coordinar les actuacions relacionades amb la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per part dels diferents serveis locals.

Per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques en determinats centres, el document també planteja la proposta d’establir una proporció màxima per zona, que cada centre haurà de complir. Aquesta no pot superar en un 10% la proporció òptima d’alumnat amb necessitats educatives per grup. La proporció òptima equival al percentatge d’alumnat amb necessitats educatives específiques que correspondria per centre si la seva distribució fos plenament equilibrada.

A diferència d’ara, l’alumnat amb necessitats educatives específiques només es podrà escolaritzar en places reservades, amb una reserva que s’allargarà fins a l’inici del curs escolar, mentre que l’alumnat ordinari només s’escolaritzarà en places ordinàries.

Amb tot, el document no limita les mesures al repartiment de l’alumnat amb més dificultats i proposa concebre l’escolarització equilibrada d’alumnat com la tendència a l’equiparació de la composició social dels centres de manera que reflecteixi l’heterogeneïtat social de les zones on estan ubicats. Aquest equilibri no només fa referència a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, sinó al conjunt d’alumnat en funció del nivell socioeconòmic i educatiu familiar.

En aquesta línia, inclou propostes per promoure l’escolarització d’alumnat socialment afavorit en centres d’alta complexitat, com ara l’oferta singular, la possibilitat del trasllat de matrícula entre centres o, si escau, la integració i tancament de centres públics.

El document també posa l’accent en la possibilitat d’establir les zones educatives heterogènies com a unitats de planificació i gestió del procés d’admissió d’alumnat. Concretament, la proposta és que l’Administració educativa i els ajuntaments promoguin la configuració de zones educatives amb heterogeneïtat social interna (per nivell d’instrucció, renda, etc.), encara que aquest fet suposi no respectar les àrees administratives o territorials preestablertes (districtes, barris, etc.), especialment en municipis amb desequilibris en l’escolarització d’alumnat.

Un altre repte té a veure amb la gestió de la matrícula viva. El curs 2018/2019, més de 8.500 alumnes arribats després de l’inici de curs van ser escolaritzats a centres d’alta complexitat. Per evitar la concentració d’aquest alumnat a determinats centres, el document planteja impedir l’escolarització d’aquest alumnat nouvingut als centres d’alta complexitat o tancar les ràtios després de l’inici de curs, per poder gestionar millor i de manera equilibrada aquest fenomen.

Una altra proposta és la previsió de la quota necessària de places per a la matrícula fora de termini i la matrícula viva als centres de la zona. En la programació de l’oferta inicial i final, l’Administració educativa ha de fer una previsió de la quota de places per atendre les necessitats d’escolarització existents a la zona d’alumnat amb necessitats educatives específiques que es matricula fora de termini (després del període ordinari de preinscripció fins a l’inici de curs) i a partir de l’inici de curs.

L’Administració educativa, a més, i aquesta és una altra proposta, ha de desenvolupar els sistemes necessaris per a l’automatització de la documentació que han de presentar les famílies en la preinscripció, sempre que sigui possible (domicili, renda, etc.), i també per a l’automatització de l’assignació de plaça escolar. L’oficina electrònica de preinscripció i matrícula hi hauria de tenir un paper fonamental.

Quant al finançament, el decret ha de preveure i regular les garanties de gratuïtat. L’Administració educativa ha d’assegurar els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts (art. 50.1 i 199 LEC; art. 88.2 LOE). Pel que fa a les activitats o als serveis que no tenen caràcter gratuït, però que estan associades a l’escolarització, s’han d’establir els ajuts necessaris.

Amb el propòsit d’aprovar el model de zonificació escolar i el model d’adscripció entre centres en el pas de primària a secundària (en el cas dels centres públics), els serveis territorials (i el Consorci d’Educació de Barcelona) i els ajuntaments afectats elaboren un informe per estudiar l’impacte dels diferents models possibles de zonificació i d’adscripció en l’escolarització equilibrada d’alumnat i acreditar l’adequació del model proposat respecte d’altres models alternatius possibles.

Entre la resta de propostes, també cal destacar l’increment de mesures de control de frau i l’acompanyament a les famílies en els processos d’admissió, especialment en el pas de primària a secundària.

Tornar