Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana que es consideri l'interès primordial dels infants i adolescents en totes les mesures preses per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19

27/03/2020

Emet unes recomanacions adreçades a totes les administracions en què posa l'accent en l'atenció específica als infants, sobretot els més vulnerables
 
No qüestiona les mesures preses fins ara, fonamentades en els coneixements científics i tècnics, i amb la peremptorietat que ha exigit donar resposta a la crisi sanitària, sense precedents immediats
 
Demana que les autoritats comuniquin i expliquin als infants i adolescents, per les vies més accessibles, amb un llenguatge entenedor i adaptat a les diverses edats i necessitats, les decisions preses 
 
Demana que es valori ajustar de manera prudent però específica les mesures de confinament, perquè els infants i adolescents puguin fer alguna activitat a l'aire lliure o d'exercici físic, tot mantenint les distàncies de seguretat  i en funció de l'edat i les necessitats de l'infant
 
Les mesures de flexibilització laboral i de teletreball no han d'invisibilitzar el dret dels infants a rebre l'atenció adequada per part de les persones cuidadores i no han de suposar una doble discriminació per a les dones

El Síndic ha emès una resolució perquè els drets dels infants i adolescents prenguin relleu en la gestió d'aquesta crisi, sense precedents immediats, i s'han d'atendre, en la mesura que sigui possible, les seves específiques necessitats, tot fent prevaler també l'interès primordial de l'infant. 

En aquest sentit, el Síndic vol fer esment, com a bones pràctiques, dels exemples dels primers ministres del Canadà i de Noruega, que han adreçat conferències de premsa als infants i adolescents dels seus països i n'han recollit les aportacions. Així mateix, considera molt positiva l'emissió del programa Infok, en què alguns infants adrecen preguntes al president de la Generalitat de Catalunya amb relació a la crisi.

D'altra banda, i pel que fa a la salut, malgrat que es tracta d'una crisi eminentment sanitària, poc s'ha parlat del dret a la salut dels infants i adolescents, més enllà del paper que tenen com a transmissors de la malaltia per a la resta de la població.

La major part d'informació publicada respecte dels efectes de la malaltia en infants i adolescents indica que no els afecta o és especialment poc virulenta entre els infants i adolescents, fins i tot entre els nadons. De fet, de les xifres publicades pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat el 22 de març de 2020 s'extreu que només hi ha hagut un infant mort de 10 a 19 anys, tot i que sí que hi ha 34 infants de 0 a 9 anys, un d'ells a l’UCI, i 15 adolescents de 10 a 19 anys hospitalitzats per COVID-19.

No obstant això, l'OMS també qualifica la infància com a població de risc. Cal protegir la salut dels infants i adolescents com a col·lectiu d'atenció prioritària, tot focalitzant l'atenció als més vulnerables i preservant l'atenció diferenciada i habitual a la població pediàtrica.

S'han de difondre de manera extensa a través dels mitjans de comunicació recomanacions i consells pediàtrics per atendre les afectacions en la salut emocional i en el desenvolupament integral dels infants i adolescents durant el confinament.

El Síndic considera que s'han de valorar les necessitats específiques de moviment i contacte amb el medi exterior dels infants i adolescents, en funció de les circumstàncies personals i l'edat, a l'hora de preveure possibles excepcionalitats si el confinament s'allarga en el temps i, en aquest sentit, demana traslladar-ho a les administracions competents.

Pel que fa al dret a l'educació en condicions d'equitat, es valora molt positivament el compromís del Departament d'Educació a l'hora de garantir la continuïtat de l'aprenentatge en condicions d'inclusió i sense discriminació per raons socioeconòmiques.

Tot i així, considera molt important que també es garanteixi l'acompanyament i el seguiment de l'alumnat que, més enllà dels problemes relacionats amb l'aprenentatge formal per raons tecnològiques, de manca d'adaptació de les eines o per limitacions socioculturals, es pugui trobar en situacions de risc d'abandonament escolar, de patir tot tipus de violències i situacions de desprotecció.

En aquest sentit, el Síndic destaca la funció de l'escola, i també de les activitats educatives no reglades i de lleure, com a institució de cohesió social, de protecció i de convivència, i la necessitat que aquesta tasca es continuï desenvolupant encara amb més mesura en la situació de confinament, conjuntament amb els serveis socials i de salut.

El Síndic considera molt positiu l'esforç que està fent el Departament d'Educació perquè es redueixi la bretxa digital que hi ha entre famílies i centres educatius, aprofitant les necessitats plantejades per la situació d'emergència sanitària. No obstant això, i entenent que aquest esforç perdurarà en el temps un cop superada la crisi, planteja la necessitat d'estudiar els riscos d'utilitzar eines digitals que no són pròpies a l'hora de garantir la seguretat en el seu ús i la protecció de les dades, i que es valori la idoneïtat de proveir-se d'un sistema d'eines digitals propi, accessible i adaptat a tothom.

Com a col·lectiu especialment vulnerable, i atès que per motius de seguretat i protecció arran de la crisi, s'han tancat alguns serveis especialitzats, el Síndic demana que es garanteixi l'assistència i l’acompanyament dels infants i adolescents amb diversitat funcional i les seves famílies.

Pel que fa als infants i adolescents institucionalitzats, tant els que estan en centres del sistema de protecció o com en centres educatius de justícia juvenil, atès el seu major risc de contagi en la vida quotidiana, cal extremar precaucions i dotar de consignes i protocols clars de protecció el personal i els infants i adolescents ingressats i el personal que hi treballa.

També cal preveure mesures específiques d'acompanyament emocional i psicològic per a infants i adolescents que, ateses les circumstàncies de confinament i el dany emocional prèviament viscut, poden presentar un risc més alt de patir problemes de salut i estabilitat emocional.

Totes aquestes mesures importants de seguretat i salut pública s'ha de procurar que interfereixin en la mínima mesura possible en el desenvolupament de les activitats quotidianes d'uns infants i adolescents que ja estan interns en centres residencials en lloc de llars familiars.

El Síndic vol fer un èmfasi especial en la necessitat de valoritzar socialment la tasca de cura d'infants i adolescents, en un moment en què la xarxa institucional i també professional que cobreix part d'aquesta funció ha deixat de prestar aquest servei.

En concret, vol que es vetlli perquè les mesures de flexibilització laboral i de teletreball no invisibilitzin el dret dels infants a rebre l'atenció adequada per part de les persones cuidadores, i també perquè aquestes mesures no suposin una doble discriminació per a les dones, principalment, atès el biaix de gènere ja existent en l'assumpció de tasques domèstiques i de cura, i també per a determinades configuracions familiars, famílies monoparentals, separades, amb algun tipus de discapacitat, que hagin contret la malaltia, nombroses, infants de parelles separades, etc.

Les administracions públiques, aprofitant les circumstàncies i la consciència social col·lectiva existent en la lluita per combatre la propagació de la malaltia, han de fer un esforç també en la responsabilitat social i econòmica en la tasca de cura i atenció de les persones dependents i els infants, de manera que es visibilitzi i es valoritzi en el temps i la monetització.

Finalment, hi ha col·lectius d'infants i adolescents que mereixen una atenció especial en aquests moments, són els infants i adolescents que ja pateixen en la vida ordinària una vulneració flagrant en els seus drets, com ara infants empobrits i precaritzats, víctimes de violència domèstica i abusos sexuals, migrants sense referents familiars, adolescents extutelats que no disposen de recurs estable, víctimes de tràfic, entre moltes altres situacions que requereixen intervenció social urgent i que es poden veure relegades.

Per aquest motiu, el Síndic vol posar en relleu que la crisi sanitària actual també suposa una situació d'emergència social i, en aquest sentit, cal que els serveis socials dotats a aquest efecte, amb un fons social extraordinari previst i amb les mesures de seguretat oportunes, puguin fer-hi front fent un seguiment acurat de les realitats de risc ja detectades i fent possible que puguin aflorar i s’atenguin les situacions de patiment que poden quedar invisibilitzades en les llars confinades d'arreu de Catalunya.

El Síndic ha enviat aquestes recomanacions, adreçades a preservar els drets dels infants, als departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut, Educació i Justícia de la Generalitat de Catalunya, i també a les autoritats responsables del Govern espanyol.

Tornar