Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Selectivitat 2020: El Síndic demana que es garanteixi la seguretat, la igualtat d'oportunitats i el benestar de l’alumnat durant les proves d’accés a la universitat

02/07/2020

Cal assegurar que els criteris d'adaptació i de flexibilització en el disseny de les proves garanteixin que les circumstàncies d’accés a l’educació en el darrer trimestre del curs no generin desavantatges entre l'alumnat

Cal garantir que el principi de mèrit i capacitat en l'accés a la universitat es produeixi en un context d’igualtat d’oportunitats real

S'han de preservar les garanties de seguretat i higiene i de benestar físic i emocional en el desenvolupament de les proves

La pandèmia de la COVID-19 també ha tingut conseqüències en les proves d’accés a la universitat, que, a més de patir modificacions en el calendari, s’hauran d’adaptar a mesures d’higiene i de seguretat, i també a la flexibilització del contingut.

En aquest context, a mitjan maig, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per valorar si el conjunt de mesures preses per adaptar els exàmens d’accés a la universitat al nou context permeten garantir que es mantenen els principis de mèrit i capacitat en l'accés a la universitat i les condicions d'equitat. 

Amb la represa telemàtica del curs acadèmic, el Departament d'Educació va anunciar que la tercera avaluació del curs només havia de servir per apujar nota i no per penalitzar. Per a l’alumnat de segon de batxillerat, s'indicava que les activitats d'avaluació dels centres s'havien d'adequar a l'ajornament de les proves d’accés als estudis universitaris i que calia aprofitar intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves. 

Els centres de batxillerat, com la resta de centres, són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i de les activitats d’aprenentatge i, per tant, el calendari de la programació de cada centre pot ser diferent. Això, en el context de la COVID-19 i de l’ensenyament majoritàriament en línia, no permetia garantir que tots els centres educatius haguessin pogut oferir totes les matèries que són objecte d'avaluació a les proves d’accés a la universitat. 

Per aquest motiu, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar l’adaptació de les proves d’accés a la universitat i la flexibilitazió de l’optativitat existent en els enunciats dels exàmens, amb la finalitat que l’alumnat pogués assumir el conjunt de la prova proposada amb independència de les circumstàncies que s’haguessin pogut produir en el darrer trimestre del curs escolar. 

En la mateixa línia, i per prevenir els contagis entre la comunitat educativa durant els exàmens d’accés a la universitat, a principis del mes de juny, es va presentar un paquet de mesures que garantissin un entorn de màxima seguretat. El paquet de mesures plantejades comportava l’ús obligatori de mascareta, inclosos en els processos d’acreditació dels membres del tribunal, d’identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens; l’ús de solucions hidroalcohòliques en entrar i sortir del centre; la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials dins les aules; la impossibilitat de sortir de l’aula fins que no hagués transcorregut una hora des de l’inici de la prova i amb l’autorització prèvia del professorat, i la clausura de les màquines expenedores i de les fonts d’aigua. 

El Síndic entén la dificultat de complir tots aquests requisits i condicionants a l’hora d'organitzar unes proves amb un volum tan gran d'alumnes i de professorat. No obstant això, ha fet arribar un seguit de consideracions i recomanacions per assegurar que es duran a terme amb les màximes garanties i tot preservant els drets de tots els estudiants. 

Quant a les desigualtats en el seguiment no presencial de l’alumnat de segon de batxillerat, el Síndic estarà amatent a l’afectació que pot tenir en els resultats de les proves l’increment d’un 11% en el nombre d’estudiants que han superat el curs aquest any a Catalunya (el percentatge més alt d’aprovats de segon de batxillerat dels últims 20 anys), fruit de les mesures que ha pres el Departament d’Educació amb la voluntat d’apaivagar les diferències entre centres educatius i situacions sociofamiliars i econòmiques de l’alumnat. Concretament, posa l’accent en el fet que caldrà avaluar si s’acaba traslladant en un augment o descens de les notes d'accés a la universitat i en la garantia de capacitació de tot l’alumnat de cara a l'accés a la universitat. 

Quant als criteris d'adaptació i de flexibilització de l'optativitat en els enunciats dels exàmens, el Síndic destaca que caldrà assegurar que el redisseny d’aquestes proves permet garantir que no hi ha discriminació per raons socioeconòmiques i que, a la vegada, es fa prevaler el principi de mèrit i capacitat. Alhora, el Síndic també posa l’accent en la necessitat que es garanteixi que l’alumnat ha adquirit suficientment les capacitats i els coneixements durant l’etapa prèvia i que disposa del grau de maduresa suficient. 

Quant a les mesures de seguretat i d’higiene durant la realització de les proves, el Síndic ja ha rebut algunes queixes en relació amb la distribució de les proves i els horaris, i també les conseqüències de no permetre garantir el descans i la tranquil·litat dels estudiants, el fet de no permetre sortir de les aules entre prova i prova ni caminar lliurement pel centre, fets que preocupen la institució, ateses les afectacions que pot tenir aquest conjunt de restriccions en el benestar i la salut física i emocional de l’alumnat. 

Davant d’això, el Síndic demana que s’esmercin el màxim d’esforços per adequar la distribució horària de les proves; la possibilitat de descans i de moviment entre exàmens, d'alimentar-se i de refrescar-se, i de desplaçament als lavabos, i també la ventilació i la temperatura dels diversos espais previstos per a la realització de les proves. 

Concretament, el Síndic recomana el següent: 

- Cal garantir el descans mínim de 30 minuts entre exàmens i cal, en la mesura que sigui possible, que aquest descans impliqui la possibilitat de moure’s, refrescar-se, alimentar-se i beure aigua. 

- Cal ventilar els espais i assegurar-ne una temperatura adequada, especialment quan s'han habilitat aules inicialment no previstes per a la realització dels exàmens, en què possiblement no hi hagi instal·lació d'aire condicionat, o quan l’ús de l’aire no estigui permès per la prevenció de la propagació del virus.

El Síndic també demana que es prevegin mesures no discriminatòries per als estudiants que no poden fer les proves durant les dates previstes per raó de malaltia, i especialment per haver contret la COVID-19, o pel fet de ser-ne un contacte directe, i que hagin de complir una quarantena més enllà de la data en què s'ha previst que es pugui fer la prova.

Finalment, el Síndic analitzarà els desplaçaments que els estudiants hagin de fer per realitzar la prova, perquè siguin els mínims possibles, pel que fa a la distància.

Tornar