Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana a les administracions que garanteixin l’alimentació d’infants vulnerables durant l’estiu

31/07/2020

Proposa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als ens locals un acord per establir conjuntament mecanismes per garantir, com a mínim, un àpat diari per als infants en situació de privació alimentària durant el mes d'agost i la primera quinzena de setembre
 
El Síndic també ha posat de manifest el debilitament de les garanties d’alimentació adequada en els períodes de vacances
 
L'Informe de malnutrició infantil del Síndic de Greuges (2013) va comportar la signatura per part de la Generalitat i les associacions municipalistes d’un protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

El Síndic ha tingut coneixement de les instruccions als consells comarcals relatives al tancament de la vinculació de les targetes moneder amb els ajuts individuals de menjador corresponents al tercer trimestre del curs 2019/2020, establerts per disposició de l'article 8 del Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19. 

A través d'aquestes instruccions, el Departament d'Educació informa que les targetes moneder, que van permetre garantir la cobertura de les necessitats alimentàries de l'alumnat beneficiari de beca menjador escolar durant el període de tancament dels centres arran de la pandèmia, deixaran d'estar operatives a partir del 31 de juliol de 2020 com a mecanisme per transferir els imports corresponents als ajuts de menjador escolar del curs 2019/2020. En total, el Departament d'Educació va emetre i distribuir, amb el suport dels serveis socials municipals, 149.680 targetes per atendre l’alumnat que era beneficiari d’una beca menjador i també l’alumnat que tenia el menjador obligatori i estava en una situació socioeconòmica vulnerable assimilada a la de l’alumnat que tenia una beca. 

En els darrers anys, en el marc de les seves actuacions, el Síndic s'ha ocupat de destacar les millores en els criteris de cobertura dels ajuts de menjador escolar, però també la manca de garanties, com a mínim, d’un àpat diari durant el curs escolar en determinats col·lectius, especialment dels infants de 0 a 3 anys, estiguin escolaritzats en escoles bressol o no, i també dels adolescents afectats per la jornada compactada a la majoria d'instituts de secundària públics, que no tenen servei de menjador escolar. 

Així mateix, el Síndic també ha posat de manifest el debilitament de les garanties d’alimentació adequada en els períodes de vacances. Els problemes d’accessibilitat econòmica a les activitats de lleure educatiu durant l'estiu i la manca d'oferta educativa, especialment en determinats barris i municipis, en determinats grups d’edat i en determinats períodes, com el de l’agost, fan que no es garanteixi, com a mínim, un àpat diari adequat als infants socialment més vulnerables.

En aquest context, entre altres aspectes, el Síndic ha demanat que es promogui l’organització de casals durant l'estiu i la seva accessibilitat econòmica, que es garanteixi l’obertura dels centres oberts durant tot l’any, també en els períodes de vacances, o que es proporcioni suport econòmic a les famílies, especialment durant el període d’estiu, per garantir l’adequada alimentació dels infants. L'objectiu és garantir que tots els infants que s’hagin detectat en situació de pobresa, amb possibles problemes de malnutrició infantil, puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, com a mínim, un àpat diari.

El Síndic recorda que, segons dades de 2019 de l'Enquesta de condicions de vida, a Catalunya un 31,1% dels infants menors de 16 anys estan en situació de risc de pobresa, un 8,6% pateix una situació de privació material severa i un 6,8% pateix privacions materials que afecten l’alimentació: en concret, prop de 85.000 infants catalans d’aquesta edat no es poden permetre carn o peix almenys una vegada cada dos dies.

En el context actual, el Síndic també destaca la desigualtat derivada dels efectes de la crisi econòmica sobre les condicions materials de vida dels infants socialment desfavorits. Aquesta crisi econòmica ja està suposant un increment de la precarietat social en què es troben (i es trobaran en un futur proper) moltes famílies a causa de l'increment de la taxa d'atur i la conseqüent reducció d'ingressos. 

En relació amb la instrucció del Departament d'Educació, el Síndic constata que l'article 8 del Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, referit anteriorment, sobre el dret bàsic d’alimentació dels infants en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament dels centres, relaciona aquestes mesures substitutòries dels ajuts de menjador escolar amb el tancament dels centres educatius en el marc del curs escolar 2019/2020, amb la participació directa en la gestió dels serveis socials municipis, en coordinació amb els centres escolars i els departaments competents en matèria d'educació i afers socials de l'Administració autonòmica.

En aquest sentit, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials (art. 3), i que la vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la infància i l'adolescència és una de les situacions amb necessitat d'atenció especial (art. 7), sigui a través de prestacions econòmiques (art. 22), com ara els ajuts econòmics, o de la prestació de servei (art. 21), com ara la distribució d'aliments. 

Pel que fa al marc competencial, la Generalitat de Catalunya i els ens locals són les administracions competents en matèria de serveis socials, tot i que els municipis i altres ens locals poden exercir competències pròpies de l'Administració de la Generalitat per via de delegació, d'encàrrec de gestió o de fórmules de gestió conjunta (art. 27). I, pel que fa al finançament, el sistema públic de serveis socials es finança amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres ens locals, entre d'altres (art. 59).  En aquesta línia, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals estableixen contractes programa, caracteritzats per la corresponsabilitat entre les parts en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per a cadascuna de les parts. 

En vista d'aquestes consideracions, el Síndic recomana al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als ens local que estableixi conjuntament mecanismes per garantir, com a mínim, un àpat diari per als infants en situació de privació alimentària durant el mes d'agost i la primera quinzena de setembre, si convé a través de l'actualització dels contractes programa establerts.

Els beneficiaris dels ajuts de menjador, que han fet ús de les targetes moneder fins al 31 de juliol, no són necessàriament els infants destinataris d'aquesta recomanació, especialment perquè hi ha adolescents que no tenen accés a aquesta beca per la manca de menjador escolar als seus centres durant el curs escolar. La mateixa instrucció del Departament d'Educació recorda que les targetes moneder es poden vincular a altres ajuts. 

El 15 de juliol de 2013, arran de la presentació de l'Informe sobre malnutrició infantil del Síndic de Greuges, el Departament d'Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya van signar el Protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents. Aquest protocol i la informació dels serveis socials són la base per detectar els infants i adolescents als quals cal adreçar aquesta recomanació.

Tornar