Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic detecta mancances en l’actuació de l’Institut del Teatre per protegir l’alumnat de situacions d’assetjament i abús i demana ampliar l’abast de les intervencions de reparació

10/06/2021

Es constata que no es va intervenir malgrat l’existència del perill real per a les víctimes i la seva revictimització
 
El protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual no va estar disponible fins a l’any 2018 i va tenir un efecte limitat
 
Els protocols i la formació han d’anar acompanyats d’un procés de sensibilització de tots els professionals
 
Les mesures de reparació preses també haurien d’incloure l’antic alumnat
 
En el cas de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida,  l’Ajuntament ha creat una comissió especial per establir mecanismes de reparació, eines de suport per a la prevenció i denúncia de qualsevol tipus d'abús, i la revisió del model de concessió administrativa, entre d’altres

El febrer de 2021 els mitjans de comunicació es van fer ressò de testimonis d’alumnat de l’Institut del Teatre (IT) que denunciaven situacions d’assetjament sexual, maltractament psicològic i abús de poder per part de docents que, suposadament, s’han mantingut durant anys en aquest centre.

La informació publicada recollia una vintena de testimonis i, segons les mateixes informacions, tot i que constava una única denúncia formal davant el centre, nombroses estudiants havien presentat queixes als tutors i cap d’estudis en relació amb aquestes conductes i la situació era coneguda.

En aquest context, i atès que el marc normatiu vigent reconeix el dret d’infants i adolescents a ser protegits de la violència i el dret de les dones a erradicar la violència masclista, el Síndic va obrir una actuació d’ofici i va demanar informació a la Diputació de Barcelona, titular del centre, i al Consorci d’Educació de Barcelona, sobre les mesures establertes de prevenció i detecció de l’abús sexual i d’altres formes de violència masclista i altres maltractaments, sobre els mecanismes de participació i escolta de l’alumnat existents, i sobre les mesures de supervisió que s’han adoptat.

Del contingut de les denúncies sorgides i el resultat de les primeres investigacions, se’n desprèn que al centre s’han produït situacions d’abús de superioritat, d’assetjament sexual i fins i tot d’abús sexual de determinats docents envers l’alumnat.

Segons les informacions aparegudes, aquests tipus d’actuacions es van mantenir durant anys i eren conegudes, atès que algunes es van desenvolupar en públic i, en altres casos, van ser comunicades per l’alumnat als tutors o docents de referència. Per tant, a criteri del Síndic, una part dels docents del centre no va actuar d’acord amb el dret de l’alumnat a ser protegit, atès que no van actuar suficientment per posar fi a aquestes situacions. Davant d’aquest fet, el Síndic recorda que el deure de protecció de l’Administració té un abast ampli, que no pot quedar supeditat a l’existència de denúncies formals. Així mateix, davant de qualsevol indici, l’Administració té el deure d’actuar d’ofici, amb la diligència deguda, per detectar qualsevol forma de maltractament i/o violència i revertir-la i, l’incompliment d’aquest deure constitueix una forma de violència institucional. En el cas de l’IT es posa de manifest que aquesta violència es va produir en la mesura que, tot i que es tenia coneixement d’actuacions de docents que vulneraven els drets de l’alumnat de forma continuada en el temps, no es va intervenir malgrat l’existència del perill real per a les víctimes i la seva revictimització.

De la informació rebuda, el Síndic valora positivament tant l’elaboració del protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o  identitat de gènere, i també les actuacions de formació adreçades al professionals. Tot i l’anterior, el Síndic ha constatat que el centre no ha disposat d’aquest protocol fins a l’any 2018, quan la normativa de protecció de les dones contra la violència masclista i dels drets dels infants i adolescents en preveia l’existència des dels anys 2008 i 2010,  respectivament. D’altra banda, a criteri del Síndic, aquest document té un efecte limitat, en tant que no és fins transcorreguts tres anys (el 2021) que sorgeixen les denúncies, les quals es van vehicular a través dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, el Síndic recorda que l’establiment d’un protocol i la formació del professorat poden resultar inefectius si no van acompanyats d’un procés de sensibilització de tots els professionals del centre, d’informació i formació a l’alumnat i el personal docent en drets humans i detecció de les violències i d’una intervenció proactiva davant les comunicacions o denúncies que sorgeixin.

Quant als mecanismes de participació de l’alumnat en el funcionament del centre educatiu, que és un dret reconegut en la Convenció dels drets dels infants, el Síndic també considera necessari revisar-los en profunditat per fer-los més efectius. Malgrat que el centre té establerts diversos canals de participació de l’alumnat, és necessari que siguin més coneguts i fàcilment accessibles per a l’alumnat.

En darrer lloc, el Síndic valora positivament les mesures preses en el marc de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals, activada per investigar els fets denunciats, que inclou l’obertura d’un expedient disciplinari a tres docents i la comunicació d’un dels casos al Ministeri Fiscal. Ara bé, el Síndic considera que aquestes mesures haurien de tenir un abast més ampli, de manera que també permeti conèixer actuacions que hagin afectat l’antic alumnat, i també aquelles que puguin ser atribuïbles a professionals que actualment no formen part de la plantilla. El Síndic considera que el fet que alguns docents no mantinguin el vincle amb la institució no exclou la possibilitat de denunciar, si escau, els fets que puguin tenir entitat penal, i també que l’antic alumnat del centre ha de poder fer aportacions a aquesta investigació i poder obtenir una reparació si es confirma que no va ser protegit.

Quant a les mesures de reparació – econòmiques i morals–  apuntades per l’Institut, el Síndic les valora adequades, però demana que es facin efectives també a l’antic alumnat que s’hagi pogut veure afectat per les actuacions denunciades.

Per acabar, la resolució del Síndic fa un seguit de recomanacions:

  • Promoure una investigació exhaustiva dels fets denunciats per conèixer-ne l’abast, l’alumnat i el personal docent afectats per les denúncies, i l’actuació dels responsables del centre i els docents davant les denúncies.
  • Continuar millorant els processos i els procediments per abordar qualsevol manifestació de la violència masclista a fi de garantir un enfocament integral i transversal centrat en la víctima.
  • Incrementar la difusió i la visibilitat del protocol d’assetjament de què disposa el centre, des de 2018.
  • Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tot el professorat.
  • Establir un codi de bones pràctiques per assegurar el ple respecte dels drets de l’alumnat del centre.
  • Revisar en profunditat els mecanismes de participació de l’alumnat amb l’objectiu de fer-los més àgils i propers, de manera que se’n pugui assegurar una participació efectiva.
  • Considerar l’adopció de mesures de reparació per a les víctimes pels danys soferts, que s’haurien de poder fer extensives a antic alumnat del centre que s’hi hagi vist afectat.
  • Garantir la supervisió periòdica del funcionament del centre i la protecció dels drets de l’alumnat.

En una carta recent el Consorci d’Educació de Barcelona respon al Síndic que considera molt oportunes les recomanacions i que les assumeix plenament dins l’àmbit de les seves competències.

Aula Municipal de Teatre de Lleida

El passat mes de març el Síndic també fer pública una resolució arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors comesos per part del director i altres docents de l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida. En aquell cas el Síndic va concloure que calia revisar el model de funcionament de l’Aula de Teatre de Lleida i reparar les víctimes pels danys soferts. També va denunciar que durant anys l’Aula no havia disposat de cap normativa per protegir l'alumnat de l'abús sexual ni tampoc es van fer les actuacions d’inspecció necessàries, i va recordar que el protocol marc esmentat és aplicable totes les formes de maltractament infantil i no només a les que tinguin lloc en l'àmbit familiar.

L’Ajuntament de Lleida, en resposta a les recomanacions del Síndic, ha informat de l’obertura d’un expedient informatiu per determinar les responsabilitats de l’entitat gestora de l’Aula de Teatre i la creació d’una comissió especial, formada per expertes diferents àmbits, amb l’objectiu d’establir mecanismes de reparació a les víctimes i a les seves famílies, eines de suport al personal docent i a la comunitat educativa de prevenció i denúncia de qualsevol tipus d'abús, i la revisió del model de concessió administrativa, entre d’altres.

L’Ajuntament de Lleida també ha informat de la creació d’un grup de treball interdepartamental amb l’objectiu de fer un estudi econòmic sobre la municipalització del centre educatiu a partir del curs 2021-2022.

Roda de premsa íntegra

Tornar