Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic detecta irregularitats en el procediment de les prestacions dels joves extutelats

13/10/2021

Demana que les prestacions dels joves extutelats tinguin efecte des del moment de la sol·licitud o des del compliment dels 18 anys

Actualment, les prestacions tenen efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució

Els joves extutelats, en fer 18 anys, es troben en una delicada i complexa situació

El Síndic va rebre una queixa d’una família acollidora d'un jove extutelat per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), en desacord amb el temps de tramitació de la sol·licitud de prestació econòmica com a jove extutelat i amb el moment de l'inici dels efectes després del seu reconeixement.

Les persones joves que han estat tutelades tenen dret a demanar suport econòmic per facilitar el pas cap a la seva autonomia. Els programes d’autonomia personal tenen com a objectiu oferir als joves extutelats els recursos de suport personal, d’habitatge, formatius i laborals necessaris per assessorar-los i acompanyar-los en l’exercici de la plena ciutadania en condicions d’igualtat, amb responsabilitat i amb el màxim grau d’integració en la societat on viuen

D'acord amb l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en la seva redacció a partir de la modificació per la Llei 4/2019, de 24 de juliol, la prestació per a joves extutelats és de dret subjectiu, de caràcter temporal, per atendre situacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l'organisme públic competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és aplicable als joves extutelats des dels divuit anys i fins que en compleixin vint-i-tres. La quantia de la prestació per a joves extutelats és l'equivalent a l'indicador de renda de suficiència i es percep en pagaments mensuals. La prestació per a joves extutelats es pot incrementar amb altres prestacions econòmiques o complementar amb prestacions de serveis de l'Administració de la Generalitat que tinguin per finalitat la formació, la integració social i la plena inserció dels joves en el mercat de treball.

En el cas concret, el jove va sol·licitar la prestació poc abans de complir els 18 anys però quatre mesos després encara no tenia resposta per part de l’Administració.

Segons l'article 16 del capítol III de la Llei 13/2006,  la concessió d’aquesta prestació té efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la data de la resolució de reconeixement del dret a la prestació o de la data en què s’ha produït el silenci administratiu. Si un cop transcorregut el termini màxim de tres mesos des de la data de la sol·licitud no s’ha notificat resolució expressa de reconeixement de la prestació, el dret d’accés a la prestació econòmica, en cas que sigui reconeguda, es genera des del primer dia del mes següent al del compliment del termini màxim indicat.

En resposta a les peticions d’informació del Síndic, la DGAIA indica que, d’acord amb aquesta normativa, no es poden retrotraure els efectes de la prestació a la data de la seva sol·licitud o a la data de la majoria d'edat del jove (quan ha presentat la sol·licitud abans dels 18 anys) perquè seria contrari al que s’estableix legalment.

Tanmateix, el Síndic insisteix en la necessitat que els efectes de la prestació econòmica per a joves extutelats generi efectes des de la data de la sol·licitud o des de la data de la majoria d'edat del jove (quan ha presentat la sol·licitud abans dels 18 anys), sobretot atenent a les especials necessitats i l’alta vulnerabilitat social d’aquest col·lectiu i les implicacions que té per a un jove de 18 anys el cessament de les funcions tutelars de la DGAIA.

A més, el Síndic recorda que hi ha normatives d’altres àmbits que sí que permeten que els beneficis concedits produeixin efectes des de la mateixa data de la sol·licitud de reconeixement del dret, com ara els beneficis concedits a les famílies nombroses i a les famílies monoparentals.

Per tot l’anterior, el Síndic demana que el Departament de Drets Socials estudiï aquest assumpte en el marc d'una comissió específica creada a aquest efecte, per instar la modificació parlamentària de la normativa, amb l’objectiu de garantir que els efectes de la prestació econòmica per a joves extutelats, un cop reconeguda, es generin des de la data de la seva sol·licitud o des de la data de la majoria d'edat del jove, quan la sol·licitud l'ha presentat abans de complir els 18 anys (atès que aquesta prestació es pot sol·licitar des de tres mesos abans de la majoria d'edat).

Tornar