Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana a l’Administració revisar d’ofici les liquidacions incorrectes de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles

24/11/2021

El març de 2021 ja va emetre una resolució amb recomanacions per tenir en compte abans d’implementar-lo

Arran de la liquidació de l’impost de l’exercici del 2020, el Síndic ha rebut 108 queixes

Demana que es reforcin els canals d’informació i assistència a la ciutadania i una informació més clara i entenedora

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, es va crear mitjançant la Llei 5/2017 i, posteriorment, es va incorporar a la Llei 16/2017, del canvi climàtic. El 2019, amb l’aprovació de la Llei 9/2019, de modificació de la Llei de canvi climàtic, es van introduir canvis en aquest tribut. Més endavant, atesa la situació de la crisi sanitària i econòmica generada per la COVID-19, se’n va ajornar la implementació. Finalment, es va aprovar el Decret llei 33/2020, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu.

Des d’aleshores, el Síndic ha rebut 108 queixes que posen de manifest el desacord amb aquest impost, amb el fet imposable, amb la base imposable o amb la manca del criteri de capacitat econòmica en la regulació. Arran de l’estudi de les primeres queixes el Síndic, el març passat ja va demanar de revisar l’impost abans d’implementar-lo. Concretament, en la seva resolució demanava excloure de la tributació tots els vehicles que estiguessin donats de baixa en el registre de vehicles, amb independència del caràcter de la baixa; establir que en situacions de discordança entre la realitat material i registral del vehicle s’admetés prova en contra, si cal amb modificació de la normativa; explorar vies a fi que en la base imposable es tingués en compte un indicador d’emissions efectives; incloure criteris de capacitat econòmica per modular la càrrega tributària i protegir els col·lectius més vulnerables.

Recentment, s’han rebut queixes en relació amb la liquidació de l’impost de l’exercici del 2020, que es va iniciar el passat setembre, i que manifesten, sobretot, falta de claredat en la informació rebuda i informació insuficient, i també dificultats a l’hora de contactar amb l’Agència Tributària de Catalunya i amb la Direcció General de Trànsit, disconformitat amb liquidacions rebudes i dificultats a l’hora d’interposar recurs de reposició de forma telemàtica.

En el marc d'una nova resolució, el Síndic també ha traslladat al Departament la possibilitat que es valori l’establiment de l’exempció per a persones amb discapacitat, amb independència de si el vehicle està adaptat; que s’esmenin les deficiències d’informació detectades a partir del moment en què s’ha començat a liquidar l’impost i que es reforcin els canals d’informació i assistència a la ciutadania.

També ha manifestat la necessitat que s’adoptin mesures perquè les administracions implicades treballin de manera coordinada per millorar l’atenció a les persones, la qualitat de les dades del registre de vehicles i els procediments de comunicació i actualització de dades, i un major esforç perquè els recursos es resolguin en el termini més breu possible.

En un pas més, el Síndic demana a l’Administració que revisi d’ofici les liquidacions emeses, si s’han practicat sobre la base d’un cens incorrecte, i que s’iniciïn els procediments que corresponguin per revocar les liquidacions practicades i, si escau, per a la devolució dels ingressos indeguts, més els interessos de demora corresponents.

A més, el Síndic ha demanat quina va ser la informació sol·licitada a la DGT (Direcció General de Trànsit) per al subministrament del cens de contribuents als efectes de l’impost i sobre les actuacions que s’estan fent per assegurar que el cens del registre de vehicles de tracció mecànica estigui actualitzat. Així mateix, valorarà adreçar-se al Defensor del Poble per si és necessari revisar l’actuació de la DGT.

Tornar