Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

La síndica de greuges detecta mancances en les garanties dels drets dels infants i joves que van participar a la gimcana de Vilassar de Mar

05/09/2022

L’educació afectiva i sexual és una eina fonamental per a la construcció d'una sexualitat positiva, saludable i responsable que respecti la diversitat i eviti tot tipus de prejudicis per raó d'orientació sexual i afectiva.

Des de la institució del Síndic es considera que l’educació afectiva i sexual de qualitat ha de ser dissenyada i impartida per professionals formats en la matèria i ha de tenir especialment en compte l’edat i el nivell de desenvolupament.

La difusió d’imatges de qualsevol persona requereix una autorització expressa que especifiqui el tipus de tractament que se’n farà.

A principis d’agost, des de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, es va obrir una actuació d’ofici per estudiar la gimcana nocturna amb contingut sexual organitzada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar per al jovent del municipi. Els mitjans també van informar que el consistori havia difós imatges de menors mentre feien les proves sense l'autorització dels seus progenitors. En el marc d’aquesta actuació, des de la institució es va demanar informació sobre l’activitat a l'Ajuntament, en atenció a la protecció de l’interès superior dels infants i adolescents que hi van participar.

Segons la resposta rebuda el 19 d’agost, va ser una activitat programada i dinamitzada per l’Espai Jove Can Jorba, en el marc del Pla local de joventut, que desenvolupa activitats, tallers i xerrades dirigides tant a famílies com a infants i adolescents en relació amb l’educació afectivosexual. L’Ajuntament també va manifestar que les proves de la gimcana es van enfocar a tractar temes de salut i sexualitat perquè al Consell d’Adolescents del municipi s’havia manifestat que la sexualitat era un tema que interessava i que hi havia pocs espais per parlar-ne.

La síndica considera fonamental la coeducació i l'educació afectivosexual, i reconeix com a valuosa la iniciativa de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de voler treballar en la línia d’obrir espais de confiança perquè els infants i joves del municipi puguin tenir un apropament sa a la seva sexualitat. L’educació afectiva i sexual ha de facilitar a infants i adolescents reconèixer els diferents nivells de relació afectiva per assumir de manera responsable la seva sexualitat, ser respectuosos amb ells mateixos i amb els altres, i prendre decisions informades, autònomes i conseqüents.

Ara bé, l’educació afectivosexual ha de tenir garanties de qualitat, i això passa perquè estigui dissenyada i impartida per professionals formats en la matèria. A més, cal que sigui adequada i estigui adaptada a l’edat dels receptors, atenent al moment maduratiu en què es troben.

En el cas concret de Vilassar, per la informació facilitada, no s’ha acreditat que les persones que treballaven en el projecte disposessin de formació específica en educació afectiva i sexual amb infants i adolescents. A més, pel que fa a l’edat, l’activitat anava adreçava a jovent entre 12 i 30 anys, i l’edat hauria d’haver estat un element bàsic per al disseny i la planificació de l’activitat. Calia garantir que l'activitat era adequada per al nivell maduratiu dels participants i en un dels grups, per exemple, van coincidir joves d’edats molt diferents. Això s’hauria d’haver evitat.

Quant a la informació i al consentiment de les persones afectades, l’Ajuntament ha informat que, en tractar-se d’una activitat multitemàtica, les persones que s’hi van inscriure no van ser informades prèviament del contingut de les proves. En aquest context, tenir la informació adequada hauria permès decidir de manera més fonamentada sobre la participació en les activitats. Aquesta desinformació va poder situar els participants en situacions inesperades i incòmodes, encara que es presentessin com a activitats voluntàries.

Pel que fa a la difusió d’imatges dels infants participants en l’activitat, l’Ajuntament al·lega que disposava dels formularis de consentiment de difusió d’imatges "globals per a totes les activitats del Juliol Jove". Tanmateix, en el cas dels infants menors de catorze anys, qualsevol entitat pública o privada que vulgui fer un tractament de dades personals ha de comptar amb una autorització expressa dels progenitors o tutors legals i, a partir dels catorze anys, cal l’autorització expressa del mateix adolescent.

D'acord amb això, la pràctica de l’Ajuntament no va complir de manera suficient els requisits legals d'autorització expressa, que han d'incloure informació clara i suficient sobre el tipus de tractament a què es refereix (enregistrar, publicar, cedir, etcètera), així com el tipus de suport i el mitjà de comunicació/difusió que es preveu per al tractament de les dades. Val a dir que en aquest sentit, quan les famílies van demanar la rectificació de l’Ajuntament, es va fer de forma immediata.

Per tot això, des de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya es considera que les activitats organitzades per l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la gimcana no es poden qualificar com a "educació afectivosexual". No complien els criteris que aquest tipus d’educació ha de tenir per permetre que els infants i adolescents rebin la preparació que els capaciti per prendre decisions informades sobre la seva sexualitat i les seves relacions de manera lliure i responsable.

En conseqüència, es demana a l’Ajuntament de Vilassar que adopti les mesures necessàries per evitar que es tornin a produir situacions com la que s’ha analitzat i que garanteixi que totes les activitats relacionades amb l'educació sexual i afectiva dels infants i adolescents es facin amb plenes garanties de qualitat i d’adequació a la seva edat i desenvolupament. També es recomana dur a terme una avaluació tècnica externa realitzada per experts en educació sexual i afectiva en joves i adolescents.

Tornar