Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

La síndica demana que s’avanci en la regulació i el control a les xarxes per garantir els drets dels infants i joves

17/11/2022

L’ús d’internet i les tecnologies de la comunicació té avantatges evidents, però també perills que poden suposar una vulneració dels drets dels infants i adolescents

L’escola i el lleure educatiu tenen un paper cabdal a l’hora de construir la identitat dels joves i d’alertar d’aquests perills

Cal avançar en la regulació de l’ús que fan infants i joves del joc en línia i del comerç electrònic

Molts dels continguts pornogràfics a què tenen accés infants i adolescents prescindeixen de la part afectiva necessària per al seu desenvolupament

Les polítiques de privacitat i informació sobre l’ús i el tractament que fan les empreses que operen a internet de les dades de caràcter personal han de ser transparents i accessibles

El passat 9 de novembre, la institució del Síndic de Greuges va lliurar al Parlament de Catalunya l’informe La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital. L’informe parteix de la base que l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet suposa un gran avenç en la garantia dels drets i les llibertats de la població i la consolidació de la democràcia, i facilita que es garanteixin els drets a l’educació, la informació, l’expressió i la llibertat de pensament, entre d’altres. Ara bé, també comporta alguns perills i riscos que poden suposar una vulneració dels drets dels infants i dels adolescents, com ara el dret a un desenvolupament correcte, a la salut o a la integritat. Sovint es tracta de perills que són objecte de regulació en el món fora de línia però que quan es traslladen al món en línia es magnifiquen i són més difícils de combatre i perseguir.

L’informe s’estructura al voltant de nou grans àrees (bretxa digital i bretxa educativa, discriminació per raó de gènere, racisme i racialització a les xarxes, infants i joves sotmesos als interessos econòmics de les grans corporacions tecnològiques, continguts nocius per a la salut, addicció al joc, consum de pornografia, sobreexposició i desinformació), i en cada una s’expliquen els perills i els riscos que hi ha associats i es fa un seguit de recomanacions perquè la garantia dels drets dels infants sigui efectiva.

En primer lloc, l’informe posa l’accent, d’una banda, en les mancances que hi ha encara en l’accessibilitat i la connectivitat per part d’algunes famílies, la qual cosa pot afectar drets com l’educació i el lleure; i de l’altra, en la manca d’habilitats i de capacitat de desenvolupar-se en l’entorn digital que pateixen alguns infants i joves. En el mateix sentit, la síndica remarca que la bretxa digital té un impacte especial sobre les persones amb discapacitat, tot i que paradoxalment els dispositius tecnològics són un potencial per a la seva autonomia.

En segon lloc, l’informe denuncia que malgrat que internet, les xarxes socials i les aplicacions digitals no són la causa del sexisme en la nostra societat, sí que en el món digital sovint es perpetuen i s’alimenten algunes de les manifestacions d’aquest sexisme i els estereotips de gènere existents, especialment nocius en una etapa de formació, desenvolupament i consolidació de valors com és la infància i l’adolescència. En aquest sentit, la síndica ha volgut destacar que la perspectiva de gènere no s’ha inclòs en el consum de productes audiovisuals a internet. En aquest context, l’escola i el lleure educatiu tenen un paper cabdal en la construcció de la identitat dels joves, i cal potenciar la formació dels professionals en perspectiva de gènere.

En tercer lloc, en l’informe es manifesta un cop més que el racisme i la xenofòbia entre infants estan invisibilitzats i fins i tot “normalitzats”, i que també són presents a les xarxes socials. Davant d’això, la síndica posa l’accent en el fet que la intervenció social i socioeducativa és imprescindible per combatre els discursos de l’odi en les seves diverses formes.

L’informe també fa palès que mentre la publicitat nociva per a la salut està regulada en els mitjans de comunicació tradicionals, és més difícil de controlar quan el mitjà per difondre i consumir és internet. En el mateix sentit, la normativa que protegeix el col·lectiu d’infants i adolescents del comerç electrònic és limitada, i en gran part està relegada a l’autoregulació i als codis de conducta dels operadors econòmics i professionals.

En relació amb l’addicció, la síndica recorda que cal avançar encara més en la regulació que es fa del sector del joc en línia, de manera que s’hi limiti l’accés a menors de divuit anys i que s’apliquin sancions severes a les empreses que incompleixin la normativa. També considera necessari que s’actualitzi el Codi de consum perquè esdevingui un instrument per combatre aquestes noves addiccions.

En relació amb el consum de pornografia, l’informe evidencia que la majoria de webs són accessibles de manera lliure i sense verificació de la majoria d’edat de la persona, i que es basen en models irreals i aïllats de la part afectiva, amb pràctiques a vegades violentes i sexistes. En aquest context, la síndica insisteix que els infants i adolescents han de poder rebre una educació afectivosexual adequada i de qualitat.

L’informe manifesta que el dret a la intimitat, a la protecció de dades i a la imatge personal també es veuen vulnerats freqüentment a internet. Aquí, la síndica interpel·la els centres educatius sobre la necessitat de fer campanyes informatives i divulgatives, i també exigeix més transparència respecte de les polítiques de privacitat i informació sobre l’ús i el tractament que les empreses que operen a internet fan de les dades de caràcter personal.

En darrer lloc, l’informe tracta sobre la desinformació que poden generar internet i les xarxes socials i com cada cop és més complicat destriar la informació de l’opinió, o fins i tot de la mentida. En aquest punt, la institució demana que es fomenti l’educació mediàtica i el criticisme i que s’incloguin en els currículums, i que els centres d’educació primària i secundària treballin eines que permetin als infants detectar i denunciar informacions falses. En l’informe també se sol·licita que es creïn mecanismes de protecció per als infants que esdevenen creadors de contingut a les xarxes.

Tornar