Resolució
00261/2014 Disconformitat amb el fet que hi hagi edificis a Barcelona que encara conservin plaques col·locades durant el règim franquista

Matèries
Administració pública i tributs
Administració pública i drets
Patrimoni de l'Administració
Data d'inici 16/01/2014
Data de l'últim moviment 17/10/2014
Administracions afectades
Administració Últim moviment

Ajuntament de Barcelona Pendent de finalització pel Síndic

Resum

El Síndic demana a l'Ajuntament de Barcelona que valori la possibilitat d'obrir una nova campanya de retirada gratuïta de símbols franquistes en edificis privats per als propietaris que voluntàriament s'hi acullin.

Plantejament

La promotora de la queixa manifesta la seva disconformitat amb el fet que hi hagi edificis a Barcelona que encara conservin plaques col·locades durant el règim franquista.

Contingut

L'Ajuntament de Barcelona va informar la persona interessada que actualment només hi ha previstes mesures de caràcter coactiu (denegació de subvencions) per instar el compliment de la previsió de retirar símbols franquistes de les façanes d'edificis particulars. També li va indicar que, quan es tracta d'edificis privats, és la propietat la responsable de dur a terme la retirada dels elements amb símbols franquistes.  

No obstant això, cal tenir en compte que l'article 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'establixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, estableix el següent: ?Les administracions publiques, en l´exercici de les seves competències, han de prendre les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de l'aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures, s'hi pot incloure la retirada de subvencions o ajudes públiques.?

Per tant, malgrat que quan es tracta d'edificis d'habitatges de propietat particular la iniciativa no es pot portar a terme sense la col·laboració dels propietaris, el precepte legal esmentat no deixa la iniciativa exclusivament al particular, sinó que insta les administracions a ?prendre les mesures oportunes? per retirar els símbols, sense distingir entre els que es trobin en espais públics o privats.  

Aquesta obligació legal de promoure la  retirada dels símbols comporta, a parer del Síndic, l'obligació municipal d'adoptar iniciatives per incentivar la  retirada efectiva dels elements, sense que es pugui considerar que la simple previsió de condicionar l'accés a subvencions de restauració de façana sigui suficient per donar compliment a aquella obligació legal. 

Des d'aquesta perspectiva, el Síndic demana a l'Ajuntament de Barcelona que valori la possibilitat d'obrir una nova campanya de retirada gratuïta de símbols franquistes en edificis privats per als propietaris que voluntàriament s'hi acullin.

Tramitació

Data Administració Tràmit

04/02/2014 Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat Sol·licitud d'informació a l'Administració
24/03/2014 Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat Reiteració a la sol·licitud d'informació a l'Administració
10/04/2014 Ajuntament de Barcelona Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
25/07/2014 Ajuntament de Barcelona Resolució pendent d'acceptació
12/09/2014 Ajuntament de Barcelona Reiteració a la resolució pendent d'acceptació
17/10/2014 Ajuntament de Barcelona Resposta a la resolució pendent d'acceptació