Resolució
02314/2011 Queixa en relació amb la tramitació d'una sol·licitud de preinscripció a un centre d'educació infantil i primària.

Matèries
Polítiques socials
Educació i recerca
Preinscripció a l'educació i centres
Data d'inici 14/04/2011
Data de l'últim moviment 22/12/2011
Administracions afectades
Administració Últim moviment

Consorci d'Educació de Barcelona Actuació irregular de l'administració - No s'accepta la resolució

Resum

En relació amb aquest cas, el Síndic suggereix que el Consorci d'Educació de Barcelona doni les instruccions oportunes perquè es faciliti l'accés a la informació relativa al nom, cognom, i domicili que consta a les sol·licituds de preinscripció en centres docents en els ensenyament sostinguts amb fons públics que sigui sol·licitada per famílies que hagin formulat la sol·licitud de preinscripció en el mateix centre.

Plantejament

Els promotors de la queixa van presentar davant del Consorci d'Educació de Barcelona un escrit en què exposaven que una de les sol·licituds de preinscripció admeses al centre contenia documentació fraudulenta i havia obtingut la puntuació corresponent a l'àrea de proximitat del domicili quan en realitat la família vivia fora d'aquesta zona. Així, van demanar al Consorci i a l'escola les dades de les sol·licituds de la resta de les famílies d'acord amb la resolució de l'Agència de Protecció de Dades que estableix que les dades contingudes als expedients de preinscripcions no tenen la consideració de dades íntimes. Tot i això, encara no han rebut resposta.

Contingut

Un cop estudiada la informació aportada pel Consorci d'Educació de Barcelona, el Síndic valora positivament les actuacions que s'han dut a terme per comprovar la veracitat de les dades que acompanyaven una de les sol·licituds referents al domicili.

No obstant això, indica el seu desacord amb la decisió de no facilitar l'accés de les persones interessades a les dades referents al domicili fet constar en les sol·licituds de preinscripció.

Tal com ha reiterat el Síndic en nombroses ocasions al Departament d'Ensenyament, correspon a l'Administració educativa assegurar que els processos d'admissió als centres docents s'ajusten a la normativa, i aquesta responsabilitat implica el deure de fer les comprovacions necessàries en aquells casos en què hi hagi indicis de frau en alguna de les sol·licituds i resoldre en conseqüència. 

Tanmateix, cal tenir en compte les argumentacions que conté el dictamen emès per l'Agència Catalana de Protecció de Dades en relació amb aquesta qüestió, ja que si bé no té caràcter vinculant, prové de l'organisme estatutari que té l'encàrrec de garantir els drets a la protecció de dades personals i l'accés a la informació que hi està vinculada.

Per tant, la responsabilitat atribuïda legalment al Departament d'Ensenyament no exclou que ens trobem davant d'un procediment administratiu al qual resulten d'aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes.

D'aquesta manera, l'article 35 de la Llei 30/1992 habilita l'accés a la informació demanada sense vulneració de la normativa de protecció de dades, ja que l'article 11.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, recull que no és necessari el consentiment previ de la persona interessada quan la cessió estigui autoritzada en una llei.

Cal tenir en compte que l'accés demanat pel ciutadà que presenta la queixa es refereix únicament a les dades relatives a nom, cognom i adreça dels alumnes admesos en un centre determinat, i no inclou altres dades relatives a l'àmbit familiar. Com ha dictaminat l'autoritat catalana de protecció de dades, les dades relatives a noms, cognoms i adreces dels alumnes tenen la qualificació de dades personals però no es poden considerar dades reservades de la vida de les persones i no tenen, per tant, la consideració de dades íntimes.

L'accés a aquesta informació és un factor que reforça la transparència del procediment d'admissió, que és un principi que ha de regir l'actuació de qualsevol administració pública però que resulta especialment rellevant en els processos d'admissió, per la seva naturalesa competitiva i per l'índex significatiu de fraus que encara s'hi observa, tal com el Síndic ha pogut anar detectant a través de les queixes i tal com ha exposat en els diferents informes al Parlament.

L'objectiu de garantir la seguretat i la protecció a què s'al·ludeix en l'informe facilitat pel Consorci d'Educació de Barcelona no té justificació segons el Síndic, ja que es tracta de facilitar l'accés a la informació referent al domicili no de forma indiscriminada sinó únicament a les persones que tenen la condició d'interessades, les quals es troben plenament identificades i han hagut de fer una sol·licitud prèvia.

Per tot això, el Síndic suggereix que el Consorci d'Educació de Barcelona doni les instruccions oportunes perquè es faciliti l'accés a la informació relativa al nom, cognom, i domicili que consta a les sol·licituds de preinscripció en centres docents en els ensenyaments sostinguts amb fons públics que sigui sol·licitada per famílies que hagin formulat la sol·licitud de preinscripció en el mateix centre.

Tramitació

Data Administració Tràmit

12/05/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Sol·licitud d'informació a l'Administració
03/06/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la sol·licitud d'informació a l'Administració
07/07/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
21/09/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Reiteració a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
27/10/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resposta a la resolució pendent d'acceptació per part de l'Administració
22/12/2011 Consorci d'Educació de Barcelona Resolució