La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic i el Conseller d’Educació coincideixen en la necessitat de seguir desplegant els instruments del Decret d’admissió per combatre la segregació escolar

28/10/2021

Avui s’ha dut a terme la cinquena reunió de seguiment del Pacte al Parlament de Catalunya amb una àmplia assistència d’actors del sector educatiu

La reunió ha servit per avaluar els resultats dels primers anys de treball

Cal desenvolupar una estratègia per garantir a escala local una posició prou activa i convincent per combatre la segregació

Cal abordar el repte del finançament dels centres públics i concertats

El Síndic de Greuges ha convocat la cinquena reunió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, que ha tingut lloc al Parlament i ha reunit els principals agents de la comunitat educativa i representants dels grups parlamentaris. Aquesta reunió, que s’ha situat aproximadament en l’equador del període inicialment previst per al desplegament del Pacte i dos anys i mig després de la seva signatura, ha volgut esdevenir un espai on començar a avaluar els resultats obtinguts d’aquests anys de treball.

El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel Departament d’Educació i el Síndic de Greuges amb el suport de la majoria d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants i d’agents de la comunitat educativa, tenia per objectius: primer, situar la segregació escolar en el centre de l'agenda de la política educativa; segon, promoure consensos al voltant de les mesures que calia emprendre; i tercer, aconseguir que les mesures acordades es poguessin implementar amb èxit.

Durant la seva presentació, el síndic ha destacat que s’han fet avenços importants pel que fa a la centralitat de la lluita contra la segregació escolar en la política educativa i a la generació de consensos sobre les actuacions que cal desenvolupar, com ho demostra l’aprovació del nou decret d’admissió d’alumnat, però també que actualment ens trobem davant d’un moment clau, el del desplegament de les mesures.

En aquest sentit, el síndic ha volgut destacar que s’han definit nombrosos instruments per combatre la segregació escolar, però cal impulsar-ne la implementació amb la intensitat necessària per aconseguir canvis estructurals reals. La manca d'una millora estructural en la correcció dels nivells de segregació escolar del sistema educatiu s'explica no només pel caràcter focalitzat de moltes de les mesures adoptades fins ara, sinó, en part també, per la poca intensitat de les polítiques de lluita contra la segregació escolar implementades, especialment en l’àmbit territorial. Cal promoure de manera generalitzada a escala local una posició prou activa i convincent per combatre la segregació escolar a través dels instruments que ofereix la normativa que regula el procediment de preinscripció i matrícula.

El síndic demana prioritzar en els propers mesos el desplegament de mesures que permetin incrementar el nivell de detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques (fins al 25% de l’alumnat, d’acord amb el risc de pobresa infantil), garantir que aquest alumnat pugui ser distribuït de manera equilibrada entre els centres (proporcions màximes, allargament de la reserva fins a l’inici de curs, etc.) i millorar el finançament dels centres públics i concertats ja previst per garantir el principi de gratuïtat i d’igualtat d’oportunitats d’aquest alumnat.

El síndic ha recordat que tenir un nou marc normatiu favorable no és una condició suficient per reduir la segregació escolar perquè a escala local hi ha maneres de desactivar els instruments previstos. Així, ha denunciat que en nombroses ocasions en determinats territoris s’ha infrautilitzat la reserva de places per combatre la segregació, la zonificació escolar o les adscripcions, per exemple, tot i que el decret anterior de 2007 ja ho preveia.

El síndic també ha recordat que sense abordar el repte del finançament dels centres públics i concertats serà difícil aconseguir canvis estructurals, i que cal aplicar en la mesura que ho permetin les disponibilitats pressupostàries la memòria econòmica prevista en el nou decret i també la millora del finançament prevista en l’estudi del cost de la plaça escolar.

Per acabar la seva intervenció, el síndic ha volgut fer un seguit de reflexions i ha demanat coratge i voluntat política per posar fi a la segregació escolar. També ha insistit en la necessitat que el Pacte es converteixi en un instrument útil i efectiu, i també ha demanat corresponsabilitat al conjunt de la comunitat educativa per fer-ne una aplicació plena.

Durant la seva intervenció, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha considerat prioritari seguir desplegant el Decret d’admissió en la lluita contra la segregació dins el pacte impulsat conjuntament amb el Síndic.

Gonzàlez-Cambray ha manifestat que el Departament d’Educació ja està desplegant el Decret d’admissió, en el que és una de les línies estratègiques del Departament, i ha posat com a exemple les noves orientacions de cara a la planificació de l’oferta educativa del proper curs que ha començat, la millora de la detecció de l’alumnat vulnerable ja al primer cicle d’educació infantil o la decisió ja anunciada de no renovar els concerts a les escoles que segreguen per sexe.

Una altra de les accions en la lluita contra la segregació que ha esmentat el conseller és l’opció de mantenir grups amb menys alumnat en lloc de tancar-los davant la davallada demogràfica dels darrers anys, que està provocant que entrin cada any menys alumnes al sistema educatiu. Aquesta mesura redueix la segregació i millora la qualitat educativa. A més, cal afegir-hi que l’alumnat procedent de matrícula viva es distribuirà durant el curs en funció de la complexitat del centre en lloc de les vacants disponibles.

Per la seva banda, la directora general d’Atenció a les Famílies i la Comunitat Educativa, ha detallat l’estat de desplegament del nou decret d’admissió d’alumnat, així com altres actuacions que s’han implementat en el marc del Pacte, i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants, Maria Jesús Larios, ha fet la presentació dels informes Protocol de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places i L'educació inclusiva a Catalunya.

En el primer informe, el Síndic demanava incrementar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, implementar la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques i garantir la gratuïtat de l’escolarització d’aquest alumnat assignat a una plaça escolar.

En el segon informe, el Síndic proposava un pla general de tancament i transformació dels CEE que suposés la reducció com a mínim d’un 70% de l’alumnat escolaritzat en aquests centres.

Retour