Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El cost de les trucades al telèfon 010, de l'Ajuntament de Barcelona, ha motivat una recomanació del Síndic de Greuges

23/05/2001

EL SÍNDIC, ANTON CAÑELLAS, HA DEMANAT A L'AJUNTAMENT QUE INFORMI ALS USUARIS DEL COST DE LES TRUCADES Com a conseqüència d'una queixa formulada per un ciutadà, el Síndic de Greuges ha valorat l'ús del telèfon 010 -i d'un telèfon 906 per a les trucades de fora de Barcelona- per realitzar tramits i demanar informació en relació amb expedients administratius de l'Ajuntament de Barcelona en el qual la persona que truca ostenta la condició d'interessat. En relació amb aquesta qüestió el Síndic de Greuges ha considerat oportú formular a l'Ajuntament de Barcelona un seguit de consideracions, que es poden resumir en la forma següent: - L'obligació de facilitar informació sobre la tramitació d'un expedient administratiu a qui té la condició d'interessat està prevista a la Llei de Procediment Administratiu (a l'article 35 a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminisracions públiques i del procediment administratiu comú). Tot i que aquest dret d'informació no implica que el seu exercici hagi de ser gratuït, la seva tarificació ha de ser homogènia per a tots els interessats, amb independència del mitjà que s'empri per obtenir aquesta informació (presencial, telefònic o telemàtic). - La voluntat de repercutir el cost del servei 010 en els seus usuaris no legitima un tracte no equitatiu per a aquells ciutadans que opten per aquest mitjà per obtenir informació sobre l'expedient que els afecta. - Aquesta situció es veu agreujada, en opinió del Síndic, pel fet que els interessats que utilitzen el telèfon 010 en aquests supòsits sovint no saben que és un número que té establert un cost afegit al de la trucada ordinària (91,2 pta. el número 010 i 112 pta. per a les trucades des de fora de Barcelona, a un número 906). Per aquesta raó, el Síndic considera que cal que les actuacions de difusió d'aquest servei ho especifiquin i que totes les comunicacions a l'interessat en què es faci referència a la possibilitat de fer ús d'aquest mitjà, s'indiqui amb claredat el seu cost per minut.

Tornar