Notícies

El Síndic exigeix més actuació i coordinació entre les institucions per evitar fets com el de l'escola Maristes

16/02/2016

(c) Síndic

Reunió sobre l'aplicació del Protocol marc d'actuació en casos d'abusos a infants

Rafael Ribó conclou que en aquest cas no es va activar el Protocol marc

És imprescindible el compromís i la voluntat de totes les administracions i institucions d'aplicar els instruments del Protocol perquè aquest sigui eficaç

Demana que tots els infants o adolescents víctimes rebin tractament, assistència i suport perquè es puguin recuperar físicament i psicològica

Reclama actuacions de formació als professionals i difusió del Protocol

Proposa millorar la formació dels infants sobre maltractaments i abusos sexuals i escoltar els infants i adolescents com a eina per combatre'ls

Cal donar confiança i veu als infants en el diàleg de la comunitat educativa

Descoordinació i falta de comunicació entre l'escola, el Departament d'Ensenyament i la Fiscalia; absència d'interacció entre els anteriors   i el Departament d'Interior i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA); manca de difusió sobre la importància i utilitat de seguir un protocol d'actuació, i incompliment del Protocol Marc. Aquestes han estat algunes de les irregularitats detectades pel Síndic entorn de l'actuació d'ofici sobre els abusos sexuals denunciats a l'escola Maristes de Sants-les Corts.

El Síndic ha convocat aquest dimarts 16 de febrer, a la seu de la institució, una reunió amb totes les parts que fa vora deu anys van signar el Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors. A la trobada, hi han assistit la consellera d'Ensenyament i representants dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, de Justícia, d'Interior i de Salut. També hi han participat la Fiscalia, el Tribunal Superior de Justícia i la Delegació del Govern a Catalunya.

Impulsat pel Síndic l'any 2006 arran de les mancances detectades en diversos incidents per maltractaments greus, el Protocol es va elaborar amb l'objectiu d'assegurar, davant les situacions de maltractament infantil, una coordinació eficaç entre les diverses institucions implicades, objectiu que en aquesta ocasió el Síndic considera que ha fallat.

Anàlisi de l'actuació de les parts implicades

El centre educatiu

El centre no va actuar seguint el principi d'interès superior de l'infant, que ha de regir l'actuació de les institucions públiques i privades en les decisions que afecten infants i adolescents.

Segons la informació obtinguda, arran de la denúncia per presumptes abusos a un alumne, el docent denunciat deixa de formar part de la plantilla, i el vicari provincial dels germans Maristes formalitza una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb tot, els fets no són posats en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) ni del Departament d'Ensenyament.

El centre no va dur a terme cap actuació per conèixer si hi havia altres alumnes que poguessin haver estat afectats per aquesta situació, malgrat que es tractava d'un professor que hi havia treballat.

La manca de comunicació a la DGAIA i al Departament d'Ensenyament va impedir que aquestes administracions poguessin dur a terme cap tipus d'actuació per detectar l'existència d'altres situacions d'abús que afectessin alumnes del centre.  Així, també es va vulnerar el dret dels infants a ser escoltats, i el dret a rebre assistència d'aquells que han estat víctimes de maltractament.

El Departament d'Ensenyament

Tot i que els fets s'encabeixen clarament dins l'àmbit d'aplicació del Protocol marc d'abusos i maltractaments greus a menors de 2006 i dins el protocol bilateral signat entre els Departament d'Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família l'any 2012, Ensenyament no ha assumit el deure de fer complir els protocols en tots els centres educatius.

El Departament hauria d'haver assegurat la difusió i el compliment en tots els centres dels protocols amb l'objectiu de garantir el dret que infants i adolescents puguin rebre l'atenció o la protecció que requereixin en cada cas.  El Síndic recomana que de manera prioritària s'activin actuacions de formació i difusió.

Tot i que els Documents d'organització i de funcionament de centres docents, que aprova anualment el Departament, fan esment del protocol bilateral de 2012, aquesta mesura no és suficient, com tampoc no ho és l'oferiment de formació als docents per garantir-ne el coneixement i l'obligatorietat d'aplicació a tots els centres si no va acompanyada d'una difusió adequada, de directrius vinculants i d'un capteniment institucional de compromís amb el seu compliment i amb el paper de l'escola en la prevenció i la protecció davant els maltractaments infantils.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Tot i que la  Direcció General d'Atenció a la Infància no va rebre cap  alerta ni avís dels fets, el Síndic considera que té una responsabilitat que va més enllà de la recepció de comunicacions de situacions de maltractament i que fa referència al lideratge en l'adopció de mesures per a la protecció dels infants de les situacions de violència.

La prevenció i la detecció del maltractament, la coordinació de les administracions i l'atenció adequada als infants víctima afecta diferents departaments i ha de constituir una política de tot el Govern.

El Síndic recorda que correspon al departament competent en matèria d'infància de liderar aquestes actuacions i coordinar els diferents departaments i institucions perquè el dret d'infants i adolescents a ser protegits de situacions de violència es pugui fer efectiu. Aquest encàrrec depassa l'àmbit estricte d'una direcció general i hauria de ser assumit de manera transversal.

Departament d'Interior

El Síndic considera inadmissible que la Policia-Mossos d'Esquadra no dugués a terme actuacions per esbrinar si hi havia altres alumnes que havien estat víctima del docent denunciat i que, amb aquest objectiu, no es comuniqués els fets a la DGAIA ni s'activés els mecanismes del Protocol marc de 2006.

El Departament d'Interior també va ser un dels departaments signants del Protocol marc de 2006. En concret, en relació amb aquest departament s'estableix, que si arriba als cossos policials la sol·licitud d'investigació per part d'un òrgan judicial s'ha de portar a terme la investigació policial o judicial, que es coordinarà amb les altres instàncies, i limitar les actuacions amb el menor a les que siguin estricament necessàries.

Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

L'actuació de la Fiscalia en aquest cas s'emmarca en els supòsits previstos en el Protocol marc de 2006 en les situacions de certesa d'abús o maltractament. Amb tot, tant el protocol com el marc normatiu vigent preveuen que la Fiscalia té la facultat d'investigar els fets que li han estat denunciats directament abans de presentar la denúncia corresponent davant del jutjat.

No es té constància, però, que la Fiscalia, en el marc de la investigació dels fets, actués per determinar si hi havia altres alumnes del centre afectats per la denúncia d'abús. Tampoc no consta que la Fiscalia presentés recurs contra la decisió judicial d'arxivament de la denúncia que havia presentat ni que ho comuniqués a la DGAIA.

El Síndic considera que manca la constitució del mecanisme especial que preveu l’article 93 de  la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Propostes del Síndic

En relació amb el centre educatiu Maristes el Síndic demana al Departament d'Ensenyament:

  1. Que revisi l'actuació del centre docent i la seva actuació amb relació als fets i que adopti les mesures que preveu el marc normatiu.
  2. Que adopti mesures per esbrinar si hi ha altres alumnes o exalumnes afectats i oferir-los assessorament i assistència.

Amb caràcter general, el Síndic demana al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Departament d'Ensenyament:

  1. Impulsar l'adopció de mesures de caràcter transversal entre els diversos departaments per garantir l'aplicació del Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, de 2006, mitjançant una difusió adequada i formació dels professionals i dels mateixos infants. La tasca d'impuls hauria de ser liderada pel departament competent en matèria d'infància.
  2. Desenvolupar la creació d'un servei d'atenció especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d'haver patit abús sexual que vetlli per la prevenció i detecció activa dels abusos sexuals dels menors, en els termes que estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig , dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (article 93).
  3. Garantir el coneixement i l’aplicació del Protocol marc de 2006 i del Protocol bilateral de maltractaments de 2012 a tots els centres educatius i implicar la Inspecció educativa en la seva observació.
  4. Garantir la formació als professionals de l'àmbit educatiu, mitjançant l'establiment d'un professional de referència a cada centre que tingui formació específica en drets dels infants, indicadors de risc i protecció davant els maltractaments.
  5. Establir mecanismes d'escolta als alumnes dins els centres educatius i facilitar-los informació sobre els mecanismes existents per adreçar-se a la DGAIA, a la Fiscalia i al Síndic.
  6. Oferir formació específica a l'alumnat de prevenció de l'abús sexual i de tracte inadequat.

Tornar