Notícies

El Síndic compareix al Parlament per debatre la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris

04/05/2022

foto

En urbanisme, ha destacat la problemàtica que pateixen les urbanitzacions amb dèficits

En medi ambient, ha volgut destacar que cal promoure el sistema de recollida porta a porta

Quant a l’habitatge, ha recordat que és un dret supramunicipal que requereix una actuació conjunta i coordinada de l’Administració local i autonòmica

Avui, el síndic, Rafael Ribó, acompanyat de l’adjunt general, Jaume Saura, ha comparegut davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per presentar una ponència sobre la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles, que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.

En relació amb la temàtica d’urbanisme, el Síndic ha volgut destacar la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits i la necessitat que la Generalitat col·labori de forma activa amb els municipis, tant des del punt de vista institucional com des d'una perspectiva econòmica. En aquest sentit, Rafael Ribó ha valorat positivament la creació del Fons de recuperació social, urbana i ambiental que preveu la Proposició de llei, el qual, a més d’incloure aportacions estatals, de la Unió Europea i de la Generalitat, suposa la recuperació d'aquesta col·laboració.

El Síndic també es mostra satisfet amb el fet que la Proposició de llei reculli en el seu articulat principis que han de regir les actuacions urbanístiques per tendir cap a un model de ciutat sostenible, i als quals el Síndic ja s'ha referit en els seus informes anuals, en el Pla de drets humans i en l’Informe sobre les urbanitzacions amb dèficits.

En relació amb la temàtica de medi ambient, el Síndic també ha tractat al llarg de diversos informes, per exemple, la contaminació atmosfèrica, i ha concretat un seguit de propostes amb la idea de reduir-la, com ara crear un peatge de congestió o aplicar una taxa diària que s'hagi de pagar per conduir dins de la ciutat i potenciar els aparcaments d’enllaç (park & ride). La Proposició de llei també fa referència a la prevenció, la minimització i la millora de l'eficiència de la gestió de residus, inclosa la implantació de sistemes més eficients de recollida i les mesures adreçades a la reducció i la reutilització. En aquest sentit el Síndic s’ha manifestat favorable al sistema porta a porta, atès que s’ha demostrat que és el més adient per garantir la separació de residus municipals i, per tant, és del criteri que cal promoure. Tanmateix, la implantació d'aquest sistema és complexa, ja que implica imposar nous hàbits a la ciutadania en un context d'emergència climàtica i d'exigències de resultats introduïts per la Unió Europea amb vista als propers anys; per tant, aquesta implantació no és senzilla ni es pot abordar des d'un sol punt de vista, atès que són diverses les possibles afectacions de drets de la ciutadania.

Quant al tema de l’habitatge, el Síndic ha volgut destacar que la majoria dels objectius que persegueix la Proposició esmentada ja han estat a bastament reivindicats per la institució els darrers anys, com ara la necessitat de lluitar contra la segregació residencial i la gentrificació, de garantir els principis de promoció de la diversitat i la lluita contra l’exclusió social, d’afavorir l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, de garantir una resposta pública i suficient davant les situacions d’emergència residencial i de considerar el dret a l’habitatge com un dret supramunicipal que requereix una actuació conjunta i coordinada de l’Administració local i autonòmica.

En darrer lloc, quant a l’àmbit de consum, la Proposició de llei parla de pobresa energètica i inclou la transició energètica com un dels objectius que cal aconseguir en les actuacions en l’àmbit d’urbanisme, habitatge i eficiència energètica. Tanmateix, a criteri del Síndic la reducció de la pobresa energètica també s’hauria d’afegir com un dels objectius del Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya, previst en l’article 1 de la Proposició de llei, ja que caldria no només fer uns barris més eficients des del punt de vista energètic, sinó també que els subministraments bàsics siguin assequibles per a les persones que hi viuen.

En relació amb la gestió de l’aigua, la Proposició de llei disposa que cal fomentar accions destinades a millorar-ne l'eficiència. Des d'aquest punt de vista, el Síndic ha insistit que cal que es reguli un tractament tarifari excepcional per als casos de fuita en les instal·lacions interiors i que quan es detecti una fuita s'avisi de forma immediata el receptor del servei. També s'ha destacat la necessitat de promoure la implantació de sistemes de telelectura dels comptadors d'aigua als municipis, perquè, entre altres avantatges, permeten detectar amb més celeritat supòsits de fuita i, en conseqüència, evitar el malbaratament d'aigua.

 

Tornar