900 124 124

Funcions

Les funcions del Síndic de Greuges, com a MPT, són:                                                                             

- Visitar periòdicament els espais en què es trobin persones privades de llibertat                                

- Fer recomanacions a les autoritats competents

- Formular respostes i observacions sobre avantprojectes o lleis en aquesta matèria

- Publicar i presentar anualment al Parlament un informe monogràfic sobre les seves actuacions

- Organitzar sessions d’informació i sensibilització amb relació al manament legal de l’MPT i dels resultats de la tasca acomplerta

- Exercir qualsevol altra funció atribuïda pel Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes cruel, inhumans o degradants

 

Àmbit d’actuació

El Síndic actua com a MPT en tots els espais en què es trobin persones privades de llibertat, bé siguin centres o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé siguin mitjans de transport que transcorrin pel seu territori, si aquests espais depenen de les administracions, els organismes, les empreses i les persones a què fa referència l'article 78.1 de l'Estatut, com ara:

- Centres penitenciaris

- Centres de justícia juvenil i de protecció de menors

- Comissaries de policia

- Centres d’internament d’estrangers

- Centres psiquiàtrics, geriàtrics i sociosanitaris

- Mitjans de transport per traslladar persones privades de llibertat

- Casernes militars

- Les instal·lacions de la policia de fronteres i les zones de trànsit en passos fronterers, ports i aeroports internacionals

- Qualsevol altra, d’acord amb la definició de privació de llibertat que conté l’article 4 del Protocol facultatiu.

El Síndic també pot visitar qualsevol altre lloc de detenció quan se sospiti que algú hi pot estar retingut en contra de la seva voluntat.