900 124 124

OPCAT

Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (OPCAT)

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1966 (castellà)

El Protocol Facultatiu és un instrument que permet que es donin passos pràctics per prevenir la tortura. Les visites directes i regulars als llocs de detenció són un dels mitjans més efectius per prevenir la tortura i millorar les condicions de detenció.

El Protocol Facultatiu preveu la creació d'un òrgan internacional  el Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura i Altres Tractes O Penes Cruels, Inhumans o Degradants del Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides i un altre nacional amb competència per a visitar qualsevol lloc de detenció en qualsevol país del món que el ratifiqui, amb la finalitat d'emetre informes i recomanacions concretes per millorar les condicions d'infraestructura, de tracte i de respecte a drets fonamentals de les persones privades de llibertat.

El 18 de desembre de 2002 l’Assamblea General va aprovar el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (resolució 57/199), i va entrar en vigor el 22 de juny de 2006.

Més sobre l'OPCAT...

Dades rellevants...